ÅSIKT

Företag tjänar på att vara föräldravänliga

Foto: KATRIN JAKOBSEN
MÖJLIGHET FÖR ARBETSGIVAREN Arbetsgivare som inte är beredda att anpassa sig efter småbarnsföräldrars behov kommer inte att uppfattas som attraktiva.
DEBATT

Det blir allt tuffare att pussla ihop jobb med föräldraskap.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Men det finns en annan väg:

Arbetsgivare som satsar på att göra

livet lätt för ”sina” småbarnsföräldrar får bara gott tillbaka. Det visar en enkät som jämställdhetsombudsmannen genomfört och som presenteras i dag. Samtidigt skickar JämO ut 6 500 pussel till Sveriges arbetsgivare för att få dem att fundera över hur jobb och familj går att förena hos dem.

Att anpassa arbetslivet till småbarnsföräldrarnas behov behöver inte innebära dyra uppoffringar för arbetsgivarna – tvärtom.

JämO:s enkätundersökning bland nära 40 arbetsgivare visar att konkreta satsningar på småbarnsföräldrars behov ger flera positiva effekter.

Nöjdare anställda naturligtvis, men också andra fördelar som färre sjukskrivningar och mindre personalomsättning.

Att unga människor tvekar att skaffa barn för att de är rädda att hamna vid sidan av arbetsmarknaden är först och främst en oacceptabel begränsning av människors valmöjligheter. Dessutom utgör de sjunkande födelsetalen ett långsiktigt hot mot samhällsekonomin.

Men arbetsgivarna borde också fundera över vilka konsekvenser den demografiska utvecklingen kan ge för den egna verksamheten.

Inom en snar framtid kommer arbetskraft att bli en bristvara, och är det redan i vissa sektorer. Att kunna rekrytera och behålla rätt personer kommer att bli allt viktigare. Arbetsgivare som inte är beredda att anpassa sin organisation till småbarnsföräldrars behov kommer inte att uppfattas som attraktiva. Inte desto mindre är trenden snarare att arbetsgivarna blir allt mer fientliga i sin inställning till arbetande föräldrar. Den snabbast växande formen av könsdiskriminering i arbetslivet på senare år drabbar gravida kvinnor. Såväl JämO som fackförbunden får ta emot allt fler anmälningar från gravida kvinnor som sagts upp eller nekats anställning.

Men problemen för småbarnsföräldrar i arbetslivet ligger inte bara i den öppna diskrimineringen. Också själva arbetets organisering kan försvåra för en arbetande förälder. Oregelbundna arbetstider gör det svårt att lösa barnomsorgen på ett bra sätt, tidiga eller sena möten kan utesluta den som måste gå tidigare för att hämta eller lämna barn, krav på övertid och kvällsarbete kan i praktiken göra det omöjligt att behålla jobbet för en ensamstående förälder.

Enligt jämställdhetslagen är alla arbetsgivare skyldiga att underlätta kombinationen av jobb och föräldraskap för såväl kvinnor som män. Det är ett krav som naturligtvis i första hand syftar till att skydda de anställdas intressen. Men de behöver inte stå i motsättning till arbetsgivarens. Tvärtom finns betydande vinster för arbetsgivaren att göra på att underlätta livet för småbarnsföräldrarna. Det visar en enkätundersökning JämO nyligen genomfört bland nära 40 arbetsgivare. Arbetsgivarna i studien valdes ut för att de av fackliga organisationer och i JämO:s egna granskningar nämnts som goda exempel när det gäller att underlätta för föräldrar. Arbetsgivarna är stora och små, privata och offentliga, med vitt skilda verksamheter, från vård och detaljhandel till datafirmor. I enkäten redovisar arbetsgivarna vilka konkreta åtgärder de vidtagit. Flextid, anpassade mötes- och konferenstider, begränsning av övertidsarbete och möjlighet till arbete från hemmet är några av de vanligaste. Men också mer långtgående förmåner som rätt till dagishämtning och -lämning på betald arbetstid och tillgång till familjevänligt semesterboende förekommer.

Under själva föräldraledigheten är löneutfyllnad vanligt, liksom regelbunden kontakt med den föräldraledige och uppföljning av löneutvecklingen för den som kommer tillbaka från föräldraledigheten.

De undersökta arbetsgivarna har också fått redogöra för sina erfarenheter av sina satsningar på småbarnsföräldrar. Resultaten är entydigt positiva. Åtgärderna har lett till färre sjukskrivningsdagar, har gjort det lättare att rekrytera och behålla kompetent personal, arbetsplatsen har blivit effektivare och mer flexibel då flera personer kan utföra varandras arbetsuppgifter, för att nämna några. Negativa erfarenheter lyser med sin frånvaro.

Ett genomgående motiv till satsningarna är att man vill uppfattas som en attraktiv

arbetsplats som kan attrahera och behålla den bästa personalen.

JämO gör inte anspråk på att enkätresultatet automatiskt kan översättas till alla branscher och arbetsplatser i landet. Men vi vågar påstå att det ger anledning för alla arbetsgivare att fundera över om ansvaret att underlätta för småbarnsföräldrar i arbetslivet kanske kan ses som en möjlighet snarare än som ett nödvändigt ont.

Möjligheten att vara förälder och förvärvsarbeta är ur JämO:s synvinkel i första hand en rättighetsfråga och en förutsättning för ett jämställt samhälle. Att både enskilda arbetsgivare och samhällsekonomin i stort har allt att vinna på ett föräldravänligt arbetsliv ger ytterligare goda skäl att göra verklighet av jämställdhetslagens krav.

Claes Borgström (Jämställdhetsombudsman)

ARTIKELN HANDLAR OM