ÅSIKT

Kd kräver krafttag mot mobbningen

Foto: Roger Schederin
Det enda rimliga är nolltolerans mot mobbning, skriver Inger Davidson och Göran Hägglund. Bilden är arrangerad.
DEBATT

I dagarna har Barnombudsmannen krävt lagstiftning mot mobbning.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu vill även kristdemokraterna se krafttag mot mobbning i skolan.

De föreslår ett 12-punktsprogram som ska skydda elever från trakasserier på arbetstid.

– Inför ett ansvarskontrakt som både elever, skolpersonal, skolledning och föräldrar ska skriva under, kräver kristdemokraternas blivande partiledare Göran Hägglund och Inger Davidson.

Mobbning riskerar att slita sönder människor inifrån, att rasera självkänslan och att i långa loppet leda till destruktiva beteenden.

Kristdemokraterna har alltid engagerat sig i kampen mot mobbning eftersom det ytterst handlar om en kränkning av alla människors lika värde. Vi anser att betydligt mer kan göras för att stävja mobbning än vad som för närvarande görs. Trots många genomförda projekt mot mobbning och trots värdegrundsåret 1999 ligger mobbningsfrekvensen på svenska skolor kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Cirka tio procent av eleverna i årskurs åtta uppger att de blivit utsatta för mobbning. Det är en siffra som varit konstant under längre tid.

Vidgar man begreppet mobbning och istället frågar eleverna om de blivit illa behandlade under det senaste året svarar uppemot hälften av eleverna, 44 procent, ja på den frågan. Vidare framkommer att 14 procent av eleverna känner oro eller obehag av att gå till skolan. Fler än var fjärde elev har varit utsatta för verbala sexuella kränkningar och lika stor andel med invandrarbakgrund har blivit utsatta för kränkningar kopplade till deras ursprung. Var tionde elev har känt sig kränkt av homosexuella anspelningar i form av skällsord och ryktesspridning. Man kan alltså notera att vissa grupper är mer utsatta än andra vilket självklart aldrig kan accepteras.

Med dessa fakta i handen anser vi att socialdemokraterna måste vara betydligt mer aktiva i kampen mot mobbning och kränkande behandling. Lika viktigt som att det mobbningsförebyggande arbetet på skolorna sker långsiktigt och kontinuerligt är det att regeringens arbete mot mobbning gör det. Det anser vi inte att det är idag.

Det enda rimliga är nolltolerans mot all form av mobbning.

Kristdemokraterna lägger här fram en konkret kravlista för att minska mobbningen.

1 Kräv att skolorna i sin årliga kvalitetsredovisning redovisar hur de arbetar för att förankra de grundläggande värden som läroplanen lyfter fram. Klimatet på skolan är avgörande för att förebygga och förhindra mobbning.

2. Undervisning om mobbning och konflikthantering ska vara obligatoriska inslag i lärarutbildningen, vilket bland annat Lärarförbundets studerandekommitté krävt och är en ordning som finns i flera andra länder.

3. Varje skola ska upprätta en åtgärdsplan för hur man ska gå till väga när mobbning uppstår. Alla inblandade ska veta vad som gäller och vilka åtgärder och sanktioner som ska vidtas.

4. Inför sanktioner mot skolor som saknar arbetsplan mot kränkande behandling, vilket tyvärr fortfarande är fallet på en hel del skolor.

5. Lärare och övrig personal ska vara skyldiga att rapportera om vålds- och mobbningssituationer till rektorn, vilket bland annat Barnombudsmannen har krävt.

6. Behandla pojkar och flickor rättvist i forskningen och i klassrummet. Forskningen är betydligt mer inriktad mot pojkars mobbning än flickors och samhället visar betydligt mer tolerans mot pojkars bråk, stök, olydnad och aggressivitet än mot flickors. Denna obalans kan inte accepteras.

7. Utvärdera forskningsprojekt. Flera forskningsprojekt har genomförts men få är utvärderade, vilket är ett stort slöseri med både kunskaper och resurser.

8. Dokumentera alla icke önskvärda beteenden och informera föräldrarna för att på ett tydligt sätt kunna se frekvensen, utvecklingen under längre tid, eventuella framsteg och motgångar. Det är viktigt att föräldrar och lärare ska kunna dra åt samma håll.

9. Ge ”Myndigheten för skolutveckling” i uppdrag att initiera ett dialogforum mellan politiker och professionella i hela landet. Regelbundna möten mellan skolledning och skolpolitiker har visat sig ge goda resultat i kampen mot mobbning.

10. Fler vuxna i skolan, så väl lärare, kuratorer och fritidsledare som ideella krafter som engagerar sig mot mobbning, exempelvis ”Klassmorfar” och ”Friends”.

11. Tydliggör i skollagen att det är möjligt att splittra grupper som mobbar och kränker för att på så sätt separera ”ledaren” från övriga gruppmedlemmar.

12. Inför ett ansvarskontrakt som både elever, skolpersonal, skolledning och föräldrar ska skriva under där det klart framgår vilka skyldigheter och rättigheter varje part har för att förebygga och förhindra mobbning.

Inger Davidson (kd riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet), Göran Hägglund (kd andre vice partiordförande)