ÅSIKT

REPLIK Ams: Kvinnor får inte alls mindre än män

DEBATT

Anna-Lena Lodenius hävdar i en artikel i Aftonbladet att män får dubbelt så mycket arbetsmarknadsinsatser som kvinnor och att Ams diskriminerar arbetslösa kvinnor.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Detta stämmer inte. Kvinnor och män får del av arbetsmarknadspolitiken och dess ersättningar i förhållande till sin andel av arbetslösheten. Det är den högre arbetslösheten och högre lönenivån bland män som är orsak till de skillnader som finns.

Detta kan inte Arbetsförmedlingen lastas för men däremot kan Arbetsförmedlingen medverka till att försöka bryta mönster som präglar en könssegregerad arbetsmarknad. Det gör vi.

Inom landet pågår till exempel flera aktiviteter för att få bort ofrivillig deltidsarbetslöshet. Ams får i år också använda högst 28 miljoner kronor för projektverksamhet som syftar till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Syftet är att både fler män och kvinnor ska göra otraditionella yrkesval. Verksamheten har nyligen organiserats om för att tydligare kopplas till Arbetsförmedlingens arbete.

För att jämföra i vilken utsträckning män och kvinnor får ta del av de arbetsmarknadspolitiska medlen måste man se till hur stor arbetslösheten är för män respektive kvinnor. Och sanningen är att arbetslösheten inte är jämnt fördelad. Kvinnor står för 42 procent av arbetslösheten och män för 58 procent. Samtidigt är kvinnors andel i de arbetsmarknadspolitiska programmen 47 procent, vilket innebär att de är något överrepresenterade i förhållande till sin andel av arbetslösheten. I enskilda programinsatser kan både män och kvinnor vara något överrepresenterade beroende på vilken som är målgruppen för insatsen.

Frågan om huruvida män och kvinnor behandlas lika på arbetsmarknaden är oerhört viktig. Därom är vi helt överens. Inom Ams är vi väl medvetna om den jämställdhetsproblematik som finns kopplad till den könssegregerade arbetsmarknaden. Det handlar om att kvinnor oftare än män har låglöneyrken och således lägre ersättning från försäkringssystemen. Kvinnor har lägre sysselsättningsgrad. Kvinnor är också oftare deltidsarbetslösa. Detta påverkar till exempel kostnaderna för lönebidrag. Kvinnors andel av dem som har anställningar med lönebidrag motsvarar väl deras andel av målgruppen för lönebidrag, personer med arbetshandikapp. Däremot är kostnaderna för lönebidrag högre för män än för kvinnor. En viktig orsak till denna fördelning av resurser mellan kvinnor och män är kvinnors ofrivilliga deltidsarbetslöshet. Kvinnor med lönebidrag arbetar mer deltid och får därför deltidsersättning. Detta speglar situationen på arbetsmarknaden i stort.

Arbetsmarknadsverket har i uppdrag att arbeta för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Inom landet pågår flera aktiviteter för att skapa bättre förutsättningar för deltidsarbetande kvinnor att få heltidssysselsättning. Ett exempel är HELA-projektet som drivs av Arbetsmiljöverket i samarbete med Ams, Arbetslivsinstitutet, Jämo och Svenska ESF-rådet. Det omfattar ett 70-tal projekt som syftar till att få bort ofrivilliga deltidsarbeten. Jämställdhetsperspektivet är en av de viktigaste utgångspunkterna.

Utöver ordinarie jämställdhetsarbete får Ams i år använda högst 28 miljoner kronor för projektverksamhet som syftar till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Verksamheten har tidigare kritiserats för att ha levt sitt eget liv, långt ifrån den ordinarie förmedlingsverksamheten. Därför har verksamheten organiserats om för att tydligare kopplas till Arbetsförmedlingens arbete. Syftet är att fler män och kvinnor ska göra otraditionella yrkesval och få en anställning inom valt område. Det handlar både om att få fler män till skola och vård där personalbehoven, precis som Lodenius skriver, ökar kraftigt de närmaste åren, och att få fler kvinnor till bygg- och teknikbranscher.

En annan viktig åtgärd är att en ny mätmetod för att mäta hur de arbetsmarknadspolitiska resurserna fördelas mellan män och kvinnor nu kommer att spridas till samtliga länsarbetsnämnder, som ansvarar för verksamheten på arbetsförmedlingarna. Mätmetoden är framtagen av just det projekt som Anna-Lena Lodenius hänvisar till. En ytterligare åtgärd är att en ny jämställdhetsutbildning för hela personalen inom Arbetsmarknadsverket genomförs under året

Jag tror att vi är överens om att det finns orättvisa könsrelaterade skillnader på dagens arbetsmarknad. Vi arbetar efter en tydlig strategi för att inom ramen för vårt uppdrag på bästa sätt bidra till förändring. Och jag lovar, vi tar uppdraget på allvar.

Johnny Ahlqvist , direktör Ams

ARTIKELN HANDLAR OM