ÅSIKT

Därför är jag värd 396 000

Urban Bäckström: Underskatta inte värdet av skickliga ledare

DEBATT

Jag är väl medveten om att jag har en hög lön nu på Skandia Liv precis som jag hade en hög lön som riksbankschef och kommer att ha en hög lön som vd för Svenskt Näringsliv. Förklaringen till den höga lön jag fått på de olika jobben är det ansvar som följt med de olika uppgifterna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: STEFAN MATTSSON
Urban Bäckström.

Det är ju inte jag själv som satt den lön som jag nu får som vd för Svenskt Näringsliv. Det har dess styrelse gjort, men jag skäms inte för den. Lönefrågan var heller inte en stor fråga när vi diskuterade jobbet.

Svenskt Näringsliv är en stor och viktig organisation, där frågor av mycket stor betydelse för svenska företag, små som stora, hanteras. Som riksbankschef tycker jag att det gick bra att förklara värdet av låg inflation och driva en fast penningpolitik. Som vd för Svenskt Näringsliv behöver jag övertyga många i vårt land om vad som krävs för att företagar-Sverige ska få förutsättningar att expandera och därigenom skapa nya jobb.

Om jag kommer att vara framgångsrik i det jobbet återstår förstås att se. Men jag ska göra allt jag förmår för att så ska bli fallet och då kommer nog ingen efteråt att diskutera vilken lön jag hade. Vi får se!

Diskussionen om ersättningar till ledare för företag och organisationer har förts länge och med intensitet också inom näringslivet. Jag är ju sedan 2003 vd för Skandia Liv, som är en del av Skandia-koncernen. Skandia Liv är ett helägt dotterbolag till Skandia, men aktierelationen har en obetydlig finansiell koppling. Aktiekapitalet är symboliskt. Moderbolaget tar ingen finansiell risk. Försäkringstagarna i Skandia Liv svarar gemensamt för allt riskkapital och delar också gemensamt på det ekonomiska resultatet.

Allt det som diskuterats om Skandias ersättningar till direktörer har handlat om börsbolaget Skandia AB. Det är dess aktieägare som reagerat mot de omdebatterade höga ersättningarna, som dock inte handlat om lönenivåer utan om bonusar och andra dylika ersättningar. Skandia Liv har över huvud taget inte haft några dylika lösningar. Våra sparare har inte blivit lidande. Men trots detta drabbades Skandia Liv av det dåliga rykte som Skandia-varumärket då fick. Få torde sålunda mer än jag vara medveten om den problematik som Aftonbladets läsare tar upp.

Personligen tycker jag att frågan om värdet av en skicklig ledare inte ska underskattas. I till exempel idrottssammanhang är man inte främmande för värdet av ledarskap. Jag tycker att detsamma gäller i näringslivet.

Svenskt Näringsliv har utarbetat en vägledning för ersättningar till ledande befattningshavare i bolag. Ambitionen är att sprida kunskap om goda principer för ersättningssystem och underlätta för företag att behandla ersättningsfrågor på ett sätt som skapar förtroende.

Ersättningarna till vd med flera är i princip en fråga för de berörda aktieägarna genom styrelsen i varje bolag och faller därför utanför det ordinarie mandatet för Svenskt Näringsliv.

Ersättningarna påverkar dock allmänhetens förtroende för näringslivet som helhet. Sådana ersättningar kan även vara komplexa.

I de flesta svenska företag är vd:ns lön oproblematisk. I vissa fall har dock ersättningarna upplevts som höga och svårförklarliga. I några fall har de varit helt orimliga och med rätta kommit att fördömas.

Svenskt Näringslivs vägledning bygger på principerna öppenhet i informationen, tydlighet i villkoren och oberoende i beslutsfattandet. I arbetet att ta fram vägledningen har Svenskt Näringsliv nära följt pågående processer i ersättningsfrågorna inom bland annat EU-kommissionen.

De ställningstaganden som presenteras i vägledningen är bland andra:

Styrelsen i sin helhet beslutar om ersättningar enligt klara kriterier och en fastställd och känd procedur.

Den totala ersättningen till vd med flera kan bestå av fast lön och rörliga delar kopplade till mål på kort eller lång sikt samt av pensionsförmåner och avgångsvederlag.

Rörlig lön har ett förutbestämt tak.

Pensioner är avgiftsbestämda och avgångsvederlag har begränsningar.

Styrelsen lämnar utförlig redovisning i årsredovisningen om utgivna ersättningar och övriga förmåner.

Styrelsen informerar, i årsredovisningen och på bolagsstämman, om kommande års ersättningspolicy för vd och ledande befattningshavare.

Alla aktierelaterade ersättningsprogram beslutas av stämman.

Styrelsen gör en särskild bedömning av hur omvärlden kan uppfatta rimligheten i ersättningssystemen.

Urban Bäckström