ÅSIKT

Ulrica Messing borde ingripa mot TeliaSonera

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Post- och telestyrelsen (PTS) och Konkurrensverket konstaterar gång på gång att halvstatliga TeliaSonera ­konkurrerar på bredbandsmarknaden med otillåtna metoder. TeliaSonera överklagar varje gång, för att vinna tid och få ännu fler bredbandskunder. Infrastrukturminister Ulrica Messing måste ingripa!

Den alltmer dominerande tekniken för bredband är ADSL. Denna teknik är helt beroende av telefonledningarna, vilka ägs av TeliaSonera (tidigare Televerket) som i sin tur har svenska staten som största ägare.

PTS konstaterar i en ny rapport att TeliaSoneras agerande hotar hela bredbandsutvecklingen. PTS har utfärdat ett flertal förelägganden mot TeliaSonera, eftersom företaget exempelvis vägrat konkurrenter tillträde till de teknikbodar där bredbandsutrustningen ska anslutas och bestraffat bredbandskunder som vill välja en konkurrent med orimligt långa väntetider.

I december 2004 stämde Konkurrensverket TeliaSonera för konkurrenshinder och yrkade på en konkurrensskadeavgift om 144 miljoner kronor. Nu har detgått ett år. Telia­Sonera slår ifrån sig all kritik och förhalar rättsprocesserna. Tingsrättens behandling går mycket långsamt. Under tiden fortsätter den halvstatliga bredbandsjätten att snabbt lägga marknaden under sig.

Regeringen och Svenska Kommunförbundet träffade en överenskommelse som innebar att kommunerna åtog sig att etablera IT-infrastruktur för bredband i glesbygdsområden där marknaden inte förväntades bygga ut på kommersiella grunder. Fem miljarder kronor av statliga medel avsattes för ändamålet. Ett tydligt villkor för stöd till kommunerna har varit att det inte får hämma andra aktörers investeringsvilja. Samtidigt har halvstatliga TeliaSonera i mycket stor utsträckning riktat erbjudanden om bredband mot just de områden där kommunerna har utbyggnadsplaner. TeliaSonera har konsekvent fördröjt övriga aktörers etablering för att under tiden aggressivt marknadsföra den egna bredbandstjänsten, ofta med långa bindningstider.

TeliaSoneras agerande har både saboterat konkurrensen på bredbandsmarknaden och medfört att många landsbygdsorter nu har två parallella datanät, medan byar och samhällen som stödet inte räckte till för fortfarande helt saknar bredband.

Det är en absurd situation som har uppstått. Staten backar upp en bredbandsutbyggnad i de delar av landet som annars skulle bli utan.

Samtidigt tillåts TeliaSonera – med staten som största ägare – sabotera hela satsningen.

Det är hög tid att infrastrukturminister Ulrica Messing ingriper mot TeliaSonera!

Jan Edholm (vd Glocalnet), Melcher Falkenberg (vd Jämtkraft Telecom), Lars Hedberg (generalsekreterare Svenska Stadsnätsföreningen), Ulf Borbos (ordförande Svenska Stadsnätsföreningen), Christer Isacsson (chef privatmarknad TDC Song), Lars Lagerkvist (vd E.ON Bredband Sverige), Peder Ramel (vd Bredbandsbolaget), Sten-Olov Salomonsson (vd Härjeåns Nät)