ÅSIKT

Vi vänder EU upp och ned

Margot Wallström: Med vitboken vill vi komma närmare medborgarna

DEBATT

Att EU har en viktig roll märks på tidningarnas förstasidor och i tv-nyheterna. Debatten står het om tjänstedirektivet och förslaget om avreglering av hamnarna. EU:s Reach-direktiv är på väg att skapa en helt ny global kemikaliepolitik. EU samordnar insatserna mot fågelinfluensan. EU påbörjar förhandlingar om medlemskap med Kroatien och Turkiet. EU påverkar agendan för en ny global handelspolitik. Den inre marknaden pressar matpriserna neråt.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Mats Strand
Närmare folket Margot Wallström ger i sin vitbok bland annat förslag på hur EU ska bli bättre på att få medborgarna att känna sig delaktiga och engagerade i unionen. Hon vill bland annat satsa mer på folkbildning, nätverk och mötesplatser.

Den förre danske s-ledaren Svend Auken skrev häromdagen: "Det europeiska samarbetet vilar på solid grund. EU är inte i kris. Men EU behöver nya idéer."

Jag håller med. Därför har kommissionen och medlemsländerna just tagit beslut om nya grepp i den s k Lissabonprocessen för att öka tillväxten och skapa fler jobb. Höstens toppmöten visade på en gemensam viljeinriktning inom EU. Det finns skillnader mellan länder och politiska partier. Men det finns också en gemensam grund:

Övertygelsen om samhällets ansvar för välfärd, jämställdhet och mot diskriminering, trots olika nationella modeller.

Tron på att ekonomisk tillväxt måste förenas med social rättvisa och skydd för miljön.

Insikten om att den rika världen måste ta ansvar för att skapa global rättvisa, och lyfta de mest eftersatta ur fattigdomen.

Efter långa förhandlingar mellan medlemsstaterna är EU:s långtidsbudget i hamn. Den innebär stora satsningar på de fattigare nya medlemsländerna och tydliga signaler om en kommande omprövning av jordbrukspolitiken.

Det är detta som behövs. För samtidigt som EU:s betydelse växer, brister det i medborgarnas tilltro. Om EU ska lyckas skapa förtroende hos medborgarna måste EU leverera verkliga förbättringar och det betyder också att vi måste bli bättre på demokrati och delaktighet.

Nu tar EU-kommissionen systematiskt itu med problemen. I somras beslutade vi om en handlingsplan med 50 åtgärder för hur kommissionen ska reformera sitt eget sätt att kommunicera. Planen handlar om att "sätta öron" på EU, det vill säga att vi ska lyssna mera, förklara bättre och finnas tillgängliga på lokal nivå. Därefter kom Plan D, om hur "tankepausen" kring ett nytt EU-fördrag ska organiseras genom debatt och dialog med EU:s medborgare.

I dag lägger jag fram en s k vitbok - ett diskussionsförslag på hur den Europeiska unionen kan bli öppnare och mer aktivt engagera sig i dialog med sina medborgare. Vi måste "vända EU upp och ner" och föra in ett medborgarperspektiv i vårt arbete.

Den som tror att EU kan lösa förtroendeklyftan med reklamkampanjer har inte förstått var problemet ligger. Långsiktighet, demokrati och delaktighet är nyckeln. Den inre marknaden har vuxit fram steg för steg under de senaste åren. På samma sätt måste vi nu börja bygga en gemensam demokratisk offentlig arena för samtal och debatt om det Europa vi vill ha.

Förslaget till vitbok handlar i korthet om att sätta medborgarna och demokratin i centrum för hur vi ska diskutera och kommunicera EU som ett politiskt projekt. Vitboken är en presentation av hur en möjlig "grund" kan se ut, bland annat vill vi:

Skapa en särskild EU-stadga med gemensamma principer för medborgarnas rätt att bli informerade, debattera och kunna påverka politiska beslutsprocesser på alla nivåer. Vi hoppas på en bred uppslutning från både institutioner, regeringar och det civila samhället.

Öka medborgarnas demokratiska kunskaper, kapacitet och möjligheter att kommunicera genom att satsa mer på folkbildning, nätverk och mötesplatser som till exempel en europeisk lärarhögskola.

Bli bättre på att utnyttja moderna medier för att stärka och komplettera medborgares demokratiska möjligheter att få tillgång till information t ex genom digitala bibliotek, men också delta aktivt i politiska debatter.

Sist men inte minst: Vi vill skapa ett brett partnerskap mellan medlemsstaterna och det civila samhället inför dessa uppgifter. En demokratisering av Europapolitiken kräver inte bara tid, utan också engagemang och ledarskap på EU:s alla nivåer. Lokala, regionala och nationella politiker, partier och folkrörelser behöver ta större ansvar för att skapa en mer demokratisk och bredare debatt om EU.

Margot Wallström (51 år Bryssel vice ordförande EU-kommissionen)