ÅSIKT

Jämställdhet mot hungern

Adamo, Lindstedt, Skogström: Hela jordens befolkning vinner på att kvinnor får samma rättigheter som män

DEBATT

Ofta betraktas jämställdhet som ett delmål på vägen mot att stoppa hunger och fattigdom.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Men låt oss tala klarspråk: jämställdhet krävs för att avskaffa hungern i världen.

Hela jordens befolkning vinner på att kvinnor får samma rättigheter och möjligheter som män.

Foto: AP
ÅTTA Mål FN har tagit fram åtta millenniemål som ska uppfyllas inom 15 år, i syfte att förbättra livsvillkoren för de 1,2 miljarder människor som lever i fattigdom. Målen är bland annat att halvera hunger och fattigdom, att alla barn ska gå i skolan och att jämställdheten ska öka mellan kvinnor och män.

I samband med Internationella kvinnodagen vill vi tydliggöra att för att lyckas uppnå millenniemålen, som FN enats kring för att halvera hungern i världen, måste jämställdhetsfrågan få högsta prioritet.

För första gången i historien har jordens befolkningar enats om åtta tidsbundna mål för att skapa en bättre värld. FN har tagit fram åtta millenniemål som ska drivas igenom på 15 år, i syfte att förbättra livsvillkoren för de 1,2 miljarder människor som lever i fattigdom, det vill säga på mindre än 8 kronor om dagen.

Millenniemålen är följande: att halvera hunger och fattigdom, att alla barn ska gå i skolan, att jämställdheten ska öka mellan kvinnor och män, att barnadödligheten ska minska, att mödradödligheten ska minska, att spridningen av malaria och hiv/aids ska hejdas, att få en miljömässigt hållbar utveckling och att skapa ett globalt samarbete för utveckling.

För att lyckas uppfylla millenniemålen till år 2015 ser vi det som absolut nödvändigt att fokusera arbetet på det tredje målet – att öka jämställdheten i världen. Världsbankens siffror visar med all tydlighet den uppenbara vikten av att snabbt sätta in stora insatser på området:

Sammanlagt ”saknas” i dag 93 miljoner kvinnor och flickor på grund av selektiva aborter, barnamord och vanskötsel av flickor.

Majoriteten av världens fattiga är kvinnor och flickor.

Totalt 80 procent av världens flyktingar är kvinnor och flickor.

Två tredjedelar av världens analfabeter är kvinnor.

Av de miljontals barn som inte får gå i skolan är två tredjedelar flickor.

Analyser som gjorts av Världsbanken och andra institutioner visar att den allmänna hälsan i ett land ökar om kvinnor får möjlighet att medverka i samhället på lika villkor. Dessutom minskar befolkningstillväxten, ekonomin växer, det blir mindre korruption i ledande strukturer, jordbruksproduktionen ökar, fler barn går i skolan, färre barn är undernärda och barnadödligheten minskar.

FN:s generalsekreterare Kofi Annan har sagt:

”Jämlikhet mellan könen är mer än ett mål i sig. Det är en förutsättning för att minska fattigdom, skapa hållbar utveckling och god ledning.”

För att nå resultat måste vi jobba på alla nivåer och börja från grunden med den sociala strukturen.

Hungerprojektet arbetar på gräsrotsnivå med alla millenniemål, samt är rådgivare för FN. Hela samhällen på landsbygden i bland annat Afrika och Indien har stärkts då kvinnor kunnat skapa ett bättre liv för sig själva och sina familjer.

Faktum är att alla millenniemålen står och faller med jämställdhetsfrågan. Exempel:

Halvera hunger och fattigdom.

Kvinnor och flickor, speciellt i södra Asien, lever i en ond cirkel av undernäring. De är undernärda redan när de föds, eftersom deras mödrar inte fått tillräckligt mycket näring under graviditeten. En direkt orsak är att kvinnor enligt tradition äter sist och minst. De äter den mat som blir över när männen ätit.

Alla barn ska gå i grundskola.

Fler än 120 miljoner barn ges inte möjlighet att gå i skola och majoriteten av dem är flickor.

För varje årskurs som flickor deltar i minskar barnadödligheten med 5–10 procent.

För varje år över fjärde klass som flickor deltar i, minskar familjestorleken med 20 procent, samtidigt som inkomsterna ökar med 20 procent.

Barnadödligheten ska minska.

Varje dag dör 30 000 barn under fem år, helt i onödan. Hälften av dem dör på grund av undernäring, vilken huvudsakligen beror på könsdiskriminering. Den andra hälften dör på grund av bristande hälsovård, vilket också till stor del kan härledas till problemet med könsdiskriminering, eftersom pojkar ses som en investering och flickor betraktas som en börda. Det är exempelvis sju gånger vanligare att pojkar tas till doktorn när de är sjuka än att flickor får undersökas av läkare.

Mödradödligheten ska minska.

I den utvecklade delen av världen dör endast en av 4 000 kvinnor i barnsäng, alltså en fjärdedels promille. I Afrika dör en av 16 kvinnor i samband med förlossning, eftersom de inte får tillräcklig vård.

Stoppa spridningen av sjukdomar som malaria och hiv/aids.

Afrika är spridningen av hiv/aids okontrollerad, till stor del på grund av könsdiskriminering. Enligt traditionen har män oskyddat sex med många partners, och kvinnor har inte ”rätt” att säga nej till oskyddat sex.

Det är dags att skapa strukturella förutsättningar för den enorma mängd kvinnokraft som i dag hämmas och kvävs runt om i världen.

För att lyckas skapa en bättre värld måste vi göra jämställdhetsfrågan till ett huvudmål.

Millenniemålen är inte någon annans mål. De är våra gemensamma mål som ska nås till 2015. Vad gör du för att bidra till att millenniemålen nås?

Amelia Adamo (chefredaktör och publicist), Monica Lindstedt (grundare till Hemfrid och Metro), Åsa Skogström (vd Svenska hungerprojektet)