ÅSIKT

Regeringen vill stoppa prövning av asylärende

Merit Wager: När Mohammed felbehandlats av myndigheterna i fyra år gick vi till Europadomstolen

DEBATT

I ett segdraget asylärende har regeringen på ett märkligt sätt lagt sig i hanteringen. Den har försökt påverka Europadomstolen att avvisa ärendet med hänvisning till att Sverige infört en ny, tillfällig asyllag och vill att domstolen ska ta hänsyn till denna lag retroaktivt.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: HENRIK HANSSON
Håller ihop Myndigheterna har försökt tvångsseparera Mohammeds familj och skicka hustrun till ett land dit hennes man inte kunde få tillstånd att följa med, skriver Merit Wager.

Vart kommer det att leda om regeringen på det här sättet kan stoppa Europadomstolen från att pröva ärenden som hanterats på ett felaktigt sätt i Sverige? Ska samma typ av retroaktiv syn på lagstiftning gälla också i Sverige? Ska ett fall som prövas i domstol här, om rättegången dröjer (vilket den ju nästan alltid gör), kunna prövas enligt en helt ny, tillfällig lag som införts flera år senare?

Ärendet i Europadomstolen, som Sveriges regering lagt sig i på detta sätt, gäller Mohammed, en statslös palestinier från Saudi-

arabien, som för snart sex år sedan sökte asyl i Sverige. Han befanns inte ha tillräckliga skäl för asyl och borde därmed ha avvisats. Detta har inte bestridits. Men på grund av de orimligt långa handläggningstiderna både hos Migrationsverket och Utlänningsnämnden, hann långt mer än sex månader förflyta innan alla kvarnar malt färdigt. Och sex månader är den tidsrymd inom vilken en icke-medborgare tillåts återvända till Saudiarabien (och andra Gulfstater).

Mohammed kunde nu inte längre avvisas eftersom hans forna hemland inte tog emot honom. Enligt utlänningslagen ska det, om en person utan egen förskyllan inte kan avvisas, anses föreligga verkställighetshinder och uppehållstillstånd beviljas. I Mohammeds fall har verkställighetshinder förelegat sedan 31 december 2000.

Men det har både Migrationsverket och Utlänningsnämnden struntat i under alla år och trots att Mohammed gifte sig, fick två barn och man visste att han aldrig någonsin skulle kunna avvisas, vägrade myndigheterna att bevilja honom och hans familj uppehållstillstånd. Därmed fick de enligt lag vare sig läsa svenska eller arbeta utan tvingades leva på bidrag - visserligen mycket låga dagersättningar, men i alla fall. Mohammed och hans fru är unga, de hade mycket hellre lärt sig svenska ordentligt och börjat arbeta.

Som ombud för familjen har jag sett hur myndigheterna försökt tvångsseparera dem och skicka hustrun till ett land dit hennes man inte kunde få tillstånd att följa med. Man har vid tre tillfällen varit nära att föra bort hustrun, både när hon var gravid, när ett barn var fött och när hon var gravid med det andra barnet.

Till slut klagade vi hos Europadomstolen. Det skedde i september 2004 och var en komplicerad och papperstyngd procedur.

Vi visste att det skulle ta något år innan ärendet skulle tas upp, om det överhuvudtaget skulle behandlas.

Ingenting hände på över ett år, men den 9 november 2005 fick vi av Europadomstolen veta, att Sveriges regering genom sitt ombud, ambassadören vid utrikesdepartementet, Carl Henrik Ehrenkrona, begärt att domstolen skulle avskriva Mohammeds ärende. Han hänvisade i sin skrivelse till den tillfälliga asyllag som riksdagen samma dag fattat beslut om. Han anförde att eftersom den sökande inte prövats enligt denna nya lag och därmed inte uttömt alla sina möjligheter inom landet, så anser regeringen att ärendet av Europadomstolen ska förklaras "inadmissible" (icke antagbart) och återvisas eller åtminstone förklaras vilande tills man sett vad den nya lagen kan komma att innebära.

Hela hanteringen av detta ärende är skamlig och ingenting som svenska myndigheter gör borde egentligen komma som en överraskning. Ändå är det förvånande, för att inte säga stötande, att Sveriges regering begär att Europadomstolen ska avvisa ett ärende med hänvisning till att Sveriges riksdag stiftat en tillfällig lag som trätt i kraft 14 månader efter att ärendet anmälts till Europadomstolen.

Merit Wager (flyktingombudsman)