ÅSIKT

"Fel att sverigedemokrater får döma i asylärenden"

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Efter höstens valframgångar har sverigedemokraterna fått tillsätta 20 nämndemän i länsrätten i Skåne där en av landets tre migrationsdomstolar finns. Det visar hur befängt systemet med politiskt tillsatta nämndemän är. Det är dags att domstolarna avpolitiseras och ersätts med en mer allsidig rekrytering.

Systemet med nämndemän i domstolarna är viktigt för att förtroendet för rättskipningen ska vara förankrad hos allmänheten och stämma med medborgarnas demokratiska rättsuppfattningar. Nämdemannakårens dras dock med flera problem i dag som dels handlar om homogenitet och negativ likriktning samt en allvarlig politisering av kåren.

För det första kan nämndemannakåren inte på något sätt sägas avspegla allmänheten. Statistiska centralbyrån (SCB) har undersökt nämndemannakårens uppbyggnad vad avser kön, ålder och etnisk bakgrund. Andelen nämndemän över 60 år uppgår till hela 55 procent. Nämndemän med utländsk bakgrund (utrikes födda, inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar) uppgår enbart till 14 procent. Könsbalansen är inte heller tillfredställande. Det är till exempel inte självklart att nämndemän av båda könen finns med när mål som våldtäkter, sexuella övergrepp och vårdnadstvister avgörs. Snedrekryteringen beror på att de politiska partierna får svårare att locka till sig nya medlemmar och särskilt yngre sådana.

Förutom en kår som blir äldre är det tydligt att kåren politiserats på ett olyckligt sätt. Rekryteringen till nämndemän sker enbart genom de politiska partierna vilket betyder att alla nämndemän i våra domstolar är aktiva medlemmar i ett politiskt parti. Resultatet blir alltså att sverigedemokrater med en invandrarfientlig inställning dömer i asylärenden.

Nämndemännen har en central roll i domstolsväsendet. Min egen erfarenhet som nämndeman i migrationsdomstolen är att de politiska åsikterna alltför ofta avspeglas i rättssalen.

Mitt förslag är att införa en ny ordning där alla röstberättigade ingår i en grupp som ska kunna kallas till nämndemannatjänst vid rättegångar. På så vis skulle vi säkerställa att medborgaren verkligen representeras i rättegången.

Det är dags att systemet med politiskt tillsatta nämndemän i domstolar upphör. Låt i stället lämpliga medborgare ta över.

ARTIKELN HANDLAR OM