ÅSIKT

En död är en för mycket

Nordens kyrkoledare: Gör något åt lidandet i Mellanöstern – NU

1 av 2
rädda liv De nordiska regeringarna måste omedelbart uppmana FN:s säkerhetsråd att vidta alla nödvändiga åtgärder för skydda och rädda liv på civila, skriver debattörerna.  
DEBATT

Det är med djup oro vi har följt den senaste tidens upptrappning av våldet i Gaza och på Västbanken.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi är oroade över Israels beskjutning av ett bostadsområde i den ockuperade Gazaremsan där 19 palestinska civila dödades, däribland kvinnor och barn. Den israeliska militäroffensiven i norra Gazaremsan, som går under kodnamnet ”Höstmoln”, orsakar ett stort antal obeväpnade civilas död med de förödande humanitära konsekvenser det innebär. Vi har fått ett nödrop från biskopen i Jerusalem i vilket han uppmanar det internationella samfundet att våga vidta modiga och profetiska åtgärder för fredens och rättvisans sak och för att bringa hopp i en hopplös situation.

Vi vänder oss i dag till våra respektive regeringar för att de omedelbart ska uppmana FN:s säkerhetsråd att i enlighet med FN:s stadga samt folkrätten, vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda och rädda liv på civila. Det för att undvika att detta hot mot världsfreden och den internationella säkerheten ytterligare förvärras.

Som kyrkliga humanitära organisationer är vi sedan länge närvarande i Israel och de ockuperade palestinska områdena.

Vi arbetar i nära samarbete med eller stödjer den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det heliga landet, kristna organisationer, andra lokala kyrkor och såväl israeliska som palestinska sekulära frivilligorganisationer i deras humanitära arbete. Vi arbetar helt i enlighet med principerna i folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Vi har konkreta erfarenheter av de fasansfulla konsekvenser för civilbefolkningen som konflikterna innebär och kan inte stå passiva inför det som sker.

Civilbefolkningen drabbas, förutom av död och förstörelse, även av allvarliga inskränkningar i sjukvård och av andra livsviktiga behov till följd av de militära offensiverna och den internationella bojkotten av den palestinska myndigheten.

Vi är mycket oroade över den pågående destabiliseringen av hela regionen och den radikalisering på alla fronter som blivit följden av denna pågående offensiv.

Folkrätten har som syfte att skydda dem som inte deltar eller de som tidigare deltagit i väpnade konflikter. Alla stater som förbundit sig till folkrättens principer har en skyldighet att försäkra sig om att de efterlevs på ett synligt och konsekvent sätt. Enligt artikel 1 i fjärde Genèvekonventionen har avtalsparterna förbundit sig att respektera folkrätten under alla omständigheter.

Israel måste leva upp till sina skyldigheter som undertecknare av konventionen, och som ockupationsmakt måste landet följa de krav som ställs enligt den och i enlighet med tillämpliga resolutioner från FN:s säkerhetsråd. Genom att inte vidta konkreta åtgärder ger det internationella samfundet i själva verket Israel fritt spelrum att fortsätta med ockupationen av de palestinska områdena. Palestinierna måste också upphöra med sina attacker mot israeliska civila mål. Ingen straffrihet ska åtnjutas av någondera parten i konflikten.

Vi är övertygade om att fred inte kan uppnås med hjälp av våld, utan måste byggas på principen om rättvisa, rättsstatsprincipen och respekt för mänskliga rättigheter och folkrätten. Gång på gång har vi sett bevis på att ord inte räcker till för att bryta denna onda våldsspiral och sätta stopp för civilas lidande.

Vi välkomnar uttalanden från flera nordiska utrikesministrar och vädjar om att de vidtar konkreta åtgärder. Vi är djupt oroade över att den så kallade Kvartetten bestående av FN, EU, USA och Ryssland inte har vidtagit konkreta åtgärder för att stoppa dessa urskillningslösa attacker.

Som en av medlemmarna i Kvartetten bör EU anta en mer aktiv roll för att se till att Kvartetten får till stånd ett slut på den rådande situationen och omedelbart underlättar för en fredlig lösning på konflikten genom skapandet av en palestinsk stat sida vid sida med staten Israel.

Vi anser att hearingen i FN:s säkerhetsråd bara är ett första steg. Underlåtenhet att agera den här gången kommer enbart att urholka det internationella samfundets trovärdighet. Såväl statliga som icke-statliga aktörer har ett ansvar för att skydda människor till varje pris och underlåtenhet att agera nu kommer allvarligt att äventyra det internationella samfundets trovärdighet. En enda oskyldig människas död är en för mycket. Alldeles för många palestiniers och israelers blod har redan spillts.

Mellanöstern-konflikten: