ÅSIKT

Så arbetar Sida för bättre miljö i de fattiga länderna

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Aftonbladets kampanj om klimatförändringarna och miljöproblemen är ett mycket positivt initiativ som vi stöder. Kampen mot dessa problem kräver att alla tar ansvar och att fler samarbetar.

I dag bidrar Sida med över två miljarder kronor till direkta insatser på miljöområdet. Och nu intensifierar myndigheten miljösatsningarna och breddar samarbetet med andra svenska aktörer.

I denna satsning kommer myndigheter som Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen att få ökade resurser för att stödja uppbyggnad av miljöinstitutioner i syd. Organisationer som Stockholm Environment institute och Naturskyddsföreningen kommer att kunna trappa upp sin internationella miljöanalysverksamhet.

Göteborgs universitet kommer att bidra till att miljöekonomiska centra skapas i fattigare länder. Och diskussioner pågår med det svenska näringslivet om miljöteknikexport.

Sex områden prioriteras:

Vatten och sanitet.

1,1 miljarder människor saknar rent dricksvatten, medan 2,6 miljarder är utan fungerande avlopp eller toaletter. Det innebär bland annat att 1,8 miljoner barn dör ”i onödan” varje år.

Kemikaliehantering.

Effekten av dålig kemikaliehantering drabbar främst de fattiga. Kemikalier dumpas ofta i utvecklingsländer. Övergivna lager läcker gifter som får en förödande effekt på miljön och människors hälsa. Kemikalier används i stor omfattning i jordbruk och industrier, utan kontroll eller skyddsutrustning.

Hållbar energi och klimat.

Cirka en tredjedel av jordens befolkning saknar tillgång till elektricitet och i många av de fattigaste länderna utgör traditionella bränslen, som ved, 90 procent av energiförsörjningen. Avskogning och jorderosion är några av konsekvenserna. Samtidigt bidrar klimatförändringarna till torka, översvämningar och sjukdomar. ?

Hållbar stadsutveckling.

Nästan all världens befolkningsökning de närmaste 30 åren kommer att ske i städer i medel- och låginkomstländer. En stor och ökande del av denna befolkning är fattig och lever i slumområden.

Hållbart naturbruk.

Fortfarande bor en majoritet av världens fattiga människor på landsbygden, försörjda eller starkt beroende av naturbruk.

Utbildning, kapacitetsuppbyggnad och miljöförvaltning.

En grundorsak till att miljön har svårt att hävda sig i samarbetsländernas fattigdomsstrategier är brist på kunskap och kapacitet att hantera miljöfrågorna.

Inom dessa insatsområden har svenska aktörer mycket att komma med. Svensk miljöteknik ligger i framkant, miljöforskningen är omfattande och många av våra organisationer, institutioner och myndigheter har gedigen kunskap och en erfarenhet av framgångsrika miljöinsatser.

Tillsammans kan vi bidra till en del av lösningen på världens miljöproblem.