ÅSIKT

"Vi måste ha mer kunskap – och respekt"

Lärarförbundet och BRIS: Så kan skolan göra livet lättare för utsatta barn

1 av 2
Inte så här Skolan behöver stå på två ben, där kunskaper om alla männi-skors lika värde och ämneskunskaper ses som lika viktiga, skriver Eva-Lis Preisz och Ingela Thalén.
DEBATT

De flesta barn och ungdomar i Sverige mår bra och känner glädje i vardagen. Vi vet också att de flesta lärare, skolledare och annan skolpersonal går till sina arbetsplatser med glädje.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ändå kan vi konstatera att elever hör av sig till BRIS varje dag för att berätta om sin verklighet i skolan. Det är starka berättelser som berör. Många handlar om mobbning.

Vi vet att mobbningen nästan alltid sker i skolan och barn vittnar om svårigheter att få hjälp av vuxna. Att inte bli accepterad, att bli utfryst eller nedvärderad sätter särskilt allvarliga spår i ett barn som är i växande, och som håller på att lära känna och utveckla sin personlighet.

Samtidigt beskriver många lärare frustrationen över att inte räcka till. Att inte ha tid att få varje elev att känna sig sedd. Att ständigt känna att man vill göra så mycket mer. Att elevhälsovården inte på långa vägar har resurser för att möta behoven. Därför krävs det fler lärare och kraftigt ökade satsningar på kuratorer, skolpsykologer och skolsköterskor.

Elever och lärare är varandras arbetsmiljö – eller som vi med ett vidare begrepp väljer att kalla den – utbildningsmiljö. Elevernas lärande är själva målet för lärares yrkesutövning. Vi vill att den gemensamma utbildningsmiljön ska vara något positivt, där elevens lärande står i centrum och där värdegrundsmålen i läroplanerna aldrig glöms bort. Vi vill att varje enskild elev och lärare ska gå till skolan med en glädje och en längtan. Mobbning står i vägen för både elevers och lärares arbete. Därför är både lärarnas och elevernas engagemang grundläggande för att förhindra mobbning.

Vi tror på en skola där mobbning aldrig behandlas som en konflikt mellan jämställda parter utan ses för vad det är – ett övergrepp som aldrig får accepteras.

Den nya regeringen vill uppvärdera målen för ämneskunskap i förhållande till kunskapen om värdegrunden. I värdegrundsmålen uttrycks de mål som handlar om respekt i samspel med andra.

Vi känner en oro för att de föreslagna förändringarna kommer att leda till att mindre fokus läggs på skolans arbete mot alla typer av diskriminering, trakasserier och mobbning. Skolan behöver stå på två ben, där kunskaper om alla människors lika värde och ämneskunskaper ses som lika viktiga. I skolans dagliga arbete förutsätter dessa olika typer av kunskap varandra och kan inte skiljas åt. Skolverkets senaste studie bekräftar att värderingar och studieresultat hänger ihop. Den som inte respekterar eller respekteras av sin omgivning kommer heller inte att utveckla sina ämneskunskaper. Om detta kan också många elever som varit utsatta för mobbning berätta.

Alla lärare vill ta ansvar för att stoppa mobbning. I sin yrkesetik förbinder sig lärarna att alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier. Men detta är inget lärare kan lyckas med utan en djupare kunskap om vilka metoder som fungerar.

Det finns i dag lagar som tydligt beskriver de rättigheter och skyldigheter som finns i skolan. Men kunskapen och forskning om de metoder eller angreppssätt som ger resultat saknas och trots handlingsplaner och direktiv kvarstår problemen.

I dag har vi för lite kunskap om vilka åtgärder som är effektiva. För att åstadkomma förbättringar krävs ett långsiktigt arbete grundat på forskning och beprövad erfarenhet. En viktig åtgärd är att de antimobbningsprogram som finns utvärderas.

Därför kräver vi att Skolverket får i uppdrag att genomföra en sådan utvärdering.

Vi är övertygade om att ökad kunskap om förebyggande åtgärder när det gäller mobbning kan göra livet lättare att leva för tusentals utsatta barn och ungdomar. Det skulle också innebära att fler lärares möjligheter att förebygga och stoppa mobbning ökar.

Lärarförbundet och BRIS uppmanar regeringen att inte nedvärdera värdegrundsmålen i sin iver att förbättra ämneskunskaperna. Dessa två mål går inte att skilja åt. Utan värderingar och respekt för andra, ingen ämneskunskap. Utan en stabil värdegrund kan mobbningen inte stoppas!

1 av 2
Eva-Lis Preisz Ordförande i Lärarförbundet.

Dagens debattörer