ÅSIKT

”Andratidningar” får presstöd för ett svårt underläge på annonsmarknaden

Lars J Eriksson: ”Monopol är alltid förkastligt, Reinfeldt och Olofsson”

DEBATT

Många av oss som var med och tog debatten med vänsterrörelsen under 1970-talets första hälft minns den berömda tvålen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När marxister riktigt kraftfullt skulle drämma till oss som var borgerliga och illustrera kapitalismens resursslöseri ställde de den retoriska frågan:

Varför skall det finnas 30 tvålsorter i butikerna att välja på när det räcker med en enda för att tvätta sig?

Nu var argumentet inte direkt dräpande. Valfrihet var viktigt, då som nu. Vi kan välja produkter med olika pris, kvalitet och utseende.

På tvålmarknaden fungerar konkurrensen. Men inom en rätt nära framtid kan den enda tvålens väg vara verklighet på morgontidningsmarknaden i såväl Stockholm som Malmö.

Nyligen blev det känt att alliansregeringens partiledare har vikt sig inför invändningar från byråkrater i EU-kommissionen och accepterar att avveckla det särskilda storstadsstödet inom presstödets ram som går till Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet. Bägge tidningarna får ungefär 65 miljoner kronor årligen i driftsstöd, motiverat av att tidningarna är andratidningar och har ett svårt ekonomiskt underläge på annonsmarknaden. Kvar blir?ett statligt stöd på ungefär 15 miljoner, det belopp som går till lokala andratidningar i mindre städer.

Det är förvisso mycket pengar. Men det beror också på att Svenskan och Skånskan tävlar med de ytterst resursstarka tidningarna Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet, bägge ägda av Bonnierkoncernen, en gigant på den internationella mediemarknaden med 12 000 anställda och en omsättning på över 20 miljarder i 20 länder.

Renläriga marknadsliberaler menar ofta att allt statligt stöd är förkastligt för att det snedvrider konkurrens. Men tidningsmarknaden i ett litet land som Sverige har långsiktigt lett till alltfler lokala tidningsmonopol. Stockholm och Malmö är två av de få städer i landet där människor fortfarande kan välja mellan två riktiga dagstidningar.?

Samhället borde ha ett intresse av att upprätthålla konkurrens mellan dagstidningar. Monopol är alltid förkastligt, oavsett om det uppkommer genom statliga diktat eller via marknadens ofullkomligheter.

Försvinner Svenskan och Skånskan kommer inga fullödiga dagstidningar i deras ställe. Det enda lyckade nya dagstidningsprojektet i modern tid är Dagens Industri, också Bonnierägd, men inga andra nya riktiga nyhetstidningar har överlevt.

Pressen stöds dessutom inte endast via driftsstöd. Det allra största stödet är den reducerade momsen. Dagstidningar betalar bara 6 procent i moms medan andra varor belastas med 25. Detta stöd lapar liberala tidningar som brukar kritisera presstödet?i sig med god aptit. Enbart Bonniers rika koncern får lika mycket i momssubvention årligen direkt från skattebetalarnas plånböcker som samtliga fattiga andratidningar.

Sedan dagens system med olika momsnivåer infördes 1996 har Bonniers? dagstidningar subventionerats med omkring 4 miljarder kronor av skattebetalarna. Samma Bonniers har bombarderat såväl det svenska regeringskansliet som EU-kommissionen med propagandapamfletter och krävt avskaffande av presstödet till Svenska Dagbladet och Skånskan.

Tro inte att Bonnierledningen gjort detta av utifrån ideologisk marknadsekonomisk renlärighet. Framförallt vill Bonniers en gång för alla komma åt den miljard konkurrenten omsätter årligen via prenumerationer och annonsinkomster, vilka om Svenskan läggs ner till största delen skulle hamna i Dagens Nyheter och Dagens industri.?

Varför har regeringen överhuvudtaget accepterat att EU har synpunkter på ett presstöd som är kulturpolitiskt motiverat? Något borde det väl ändå bekymra statsminister Fredrik Reinfeldt (m) och vice statsminister Maud Olofsson (c) att att de är beredda signera en politik som på några års sikt kan tvinga fram nedläggning av de två största största dagstidningarna i landet som bildar opinion för deras respektive partiers värderingar och som upprätthåller nyhetskonkurrens och debatt i Stockholm och Malmö.?

Lokala morgontidningsmonopol, kan det verkligen vara ett önskvärt resultat av borgerlig mediepolitik?

FAKTA

Varför accepterar regeringen EU:s invändningar mot det svenska presstödet? Samhället borde ha ett intresse av konkurrens mellan dagstidningar.

Är lokala morgontidningsmonopol något som den borgerliga medie­politiken eftersträvar, frågar Lars J Eriksson.