ÅSIKT

Förstår regeringen följderna av utförsäljningarna?

Annette Carnhede, ordf ST: "Vi som arbetar i staten eller på uppdrag av staten vill slå vakt om värden som öppenhet, rättssäkerhet och likabehandling”

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den senaste tiden har försäljningen av statliga bolag fått stor uppmärksamhet. Jag är kritisk till att regeringen gör sig av med statliga bolag. Bolagen har viktiga samhällsuppdrag och bidrar dessutom med många miljarder till statskassan.

Jag undrar om svenska folket är medvetet om omfattningen av det som nu sker, och ibland undrar jag också om regeringen förstår följderna av de förändringar man genomför. Jag vill att regeringen nu lugnar sig och tänker efter en gång till innan det är för sent.

Grunden för statlig verksamhet är en nationellt sammanhållen rättstillämpning och likabehandling, öppenhet och demokratisk insyn. Dessa grundstenar i den svenska modellen är nu hotade. Vi anser att detta är en dålig utveckling och tror att majoriteten av svenska folket håller med oss.

Vi ser tre tydliga tendenser:

1. Statliga verksamheter säljs till privata intressen eller bolagiseras.

Posten och SJ var med i den första bolagiseringsvågen för snart 20 år sedan. Nu är postkontoren nedlagda och Postens konkurrenter kan satsa på lönsam postverksamhet medan Posten genom sitt samhällsuppdrag måste ta de olönsamma verksamheterna. SJ har konkurrens av bolag som konkurrerar med sämre arbetsvillkor. Utländska post- och tågmonopol har fått tillträde till svensk marknad, men våra bolag nekas tillträde på deras marknader.

Delar av Vägverket och Banverket ska bli bolag och förvaltningsminister Mats Odell har gjort klart att han gärna ser att dessa viktiga delar av vår infrastruktur säljs ut till privata intressen. Låt mig påminna om hur det gick när Storbritannien privatiserade järnvägen. Underhåll och säkerhet blev gravt eftersatt och efter flera svåra olyckor återförstatligade man dem.

2. Kommuner och regioner vill i ökad utsträckning ta över statliga uppgifter.

Luftfartsverket ska bli aktiebolag och flera statliga flygplatser ska säljas till regionala eller privata intressen, enligt ett utredningsförslag. När dagens sammanhållna system slås sönder är risken stor att det blir dyrare och mindre säkert för passagerarna. De kommuner som köper sin flygplats utsätter sina skattebetalare för risken att få stå för notan.

Flygplatsfrågan är även en illustration till den övergripande frågan om ansvarsfördelning mellan stat och kommuner/regioner. Inom många områden finns en strävan från lokal och regional nivå att sköta statliga uppgifter. Nu pågår en diskussion om att dela upp Sverige i nya regioner. Jag anser att man i stället borde diskutera vilken beslutsnivå som är den rätta i olika frågor och att man där anlägger ett tydligare nationellt perspektiv.

När revir byggs inom det egna landet sker en urholkning av den generella tillämpningen av infrastrukturen och välfärden. Det mest bekymmersamma är de växande bristerna i rättstillämpningen. Det hänger samman med att kommunerna övertagit betydande delar av rättstillämpningen, både när det gäller sådant som regleras i europeiska direktiv och sådant som regleras i svensk lag. Samtidigt saknar staten möjlighet att ingripa om något går snett på den kommunala nivån.

3. Fler beslut flyttas från nationell till europeisk nivå.

Att vi är med i EU och att en del beslut därmed flyttats från nationell till europeisk nivå är inget vi vill eller kortsiktigt kan göra något åt. Men i övrigt rör det sig om frågor där vi i Sverige själva kan bestämma hur vi vill ha det.

Vi kan själva bestämma att behålla våra gemensamma tillgångar och inte sälja dem till ägare vars främsta intresse är att gå med vinst.

Vi kan själva bestämma att staten ska ha ansvaret för rättssäkra och likvärdiga myndighetsbeslut över hela landet i stället för att flytta ner detta ansvar till kommunerna med risk att besluten varierar beroende på var man bor.

Vi som arbetar i staten eller på uppdrag av staten vill slå vakt om värden som öppenhet, rättssäkerhet och likabehandling. Det är värden som är alltför viktiga för att säljas ut till högstbjudande.

FAKTA

När revir byggs inom det egna landet sker en urholkning av den generella tillämpningen av infrastrukturen och välfärden. Det mest bekymmersamma är de växande bristerna i rättstillämpningen.

Det hänger samman med att kommunerna övertagit betydande delar av rättstillämpningen, både när det gäller sådant som regleras i europeiska direktiv och sådant som regleras i svensk lag. Samtidigt saknar staten möjlighet att ingripa om något går snett på den kommunala nivån, skriver Annette Carnhede.

Debattören

Annette Carnhede

Ordförande i Fackförbundet ST