ÅSIKT

Fler sidor av socialtjänsten

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Socialtjänstens arbete med utsatta barn och unga blir ofta ifrågasatt. Men att enbart fokusera på misstag ger ingen rättvisande bild.

Det är få verksamheter som på så kort tid har genomgått så positiva förändringar. Över 200 kommuner har kvalitetssäkrade handläggnings- och dokumentationssystem. Samverkansgrupper med barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och skolan finns över hela landet. Barn erbjuds tidig och samordnad hjälp och så vidare.

Kommunerna prioriterar förebyggande insatser. 2002–2006 sjönk kostnaderna för institutionsvård i barn- och ungdomsvården medan kostnader för familjehem och öppna insatser ökade kraftigt. Barn och ungdomar får i genomsnitt fler öppenvårdsinsatser i dag än år 2000. Enligt länsstyrelsernas tillsynsrapport är föräldrar och barn mycket nöjda med dessa insatser.

Hur mycket resurser kommunerna avsätter till socialtjänsten avgörs lokalt. De senaste siffrorna från SCB visar att de totala kostnaderna för Individ- och familjeomsorgen år 2006 uppgick till 28 140 miljoner kronor vilket är en ökning med 5,1 procent sedan 2002.

Det finns fortfarande brister som absolut måste rättas till, men de anställda inom socialtjänsten bedriver ett kvalificerat arbete som förtjänas lyftas fram. Med det sagt vill vi peka på några frågor som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, arbetar med.

?Ett arbete pågår med att utforma stöd till kommunernas arbetsmiljöarbete inom socialtjänsten.

?SKL har till regeringen pekat på behov av mer forskning om det sociala arbetets resultat och effekter samt forskning kring barn i riskmiljöer och effekter av tidiga insatser.

?SKL har föreslagit en modell för mer långsiktiga statliga satsningar för kunskapsuppbyggnaden inom socialtjänsten. Förslaget får stöd i en färsk statlig utredning.

?SKL driver ett större nationellt projekt för att utveckla metoder för samordnade, tidiga insatser för barn som riskerar utveckla normbrytande beteende.

?SKL arbetar med att ta fram Öppna Jämförelser för bättre uppföljning och för att främja en faktabaserad debatt om kvalitet och effektivitet.

Vi vill bidra till att debatten om socialtjänsten utgår från både styrkor, svagheter och framtida möjligheter. Med den utgångspunkten kommer vi också att bjuda in de fackliga organisationerna till dialog om hur vi tillsammans kan utveckla verksamheten.

Anders Knape,

ordförande,

Sveriges Kommuner och Landsting

Ilija Batljan,

ordförande, SKL:s beredning

för socialpolitik och individomsorg