ÅSIKT

Yttrandefriheten måste försvaras

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag samlas omkring 600 författare, översättare, forskare och aktivister från mer än 60 olika länder på den litterära världskongressen Waltic för att manifestera ordens värde. Vår gemensamma utgångspunkt är att litteraturen är en kunskapskälla med politisk kraft.

Vi vet att berättelsen inspirerar och mobiliserar och att böcker kan förändra världen. I en unik resolution lyfter Waltic fram ordens värde genom att slå fast att mänskliga rättigheter är nära förbundna med läs- och skrivkunnighet, och spridning av all slags litteratur.

Tillsammans vill vi öka läskunnigheten, värna yttrandefriheten och stärka upphovsrätten. Ett angeläget förändringsarbete som också behövs i Sverige, vilket inte minst riksdagens ja till den demokratikränkande FRA-lagen visar.

FRA-lagen är bara ett i raden av beslut som riksdag och regering den senaste tiden har fattat om skärpta statliga tvångsmedel och villkorad yttrandefrihet.

För att få en samlad bild av vad detta innebär för demokratin kräver Sveriges Författarförbund att det tillsätts en parlamentarisk utredning som ser över den senaste tidens tvångsmedelslagstiftning och vilka konsekvenser den fått för yttrande- och tryckfriheten.

Internet har skapat en ny världsordning. Den har öppnat helt nya möjligheter för litteraturen.

Samtidigt ställer digitaliseringen helt nya krav på upphovsrätten. För att stärka författares rättigheter i den digitaliserade världen måste riksdag och regering förstärka upphovsrättslagen så att den innehåller tydliga obligatoriska regler om förhandlingsrätt och grundläggande avtalsvillkor för att upphovsmannens ekonomiska och ideella rätt.

Ökad läskunnighet är en viktig fråga i världen, men också för Sverige. Många elever brister i såväl analysförmåga som läs- och skrivkunnighet. Var femte elev i årskurs 7–9 läser inte alls skönlitteratur. I sex av tio grundskolor är biblioteken bemannade högst sex timmar i veckan.

Om regeringen på ett trovärdigt sätt ska agera för att vända den nedåtgående trenden av barn och ungas läsförmåga bör den se till att alla elever i grund- och gymnasieskolan garanteras tillgång till välutrustade skolbibliotek bemannade av personal med relevant kompetens.

Kultur och litteratur utgör grundvalarna för ett civiliserat samhälle. Yttrandefrihet, upphovsrätt och läskunnighet är mänskliga rättigheter.

Mats Söderlund

Ordförande

Sveriges Författarförbund