ÅSIKT

Regeringen skärper kampen mot aids

DEBATT

Nu skärper regeringen agerandet i den internationella kampen mot hiv och aids, speciellt prioriteras det förebyggande arbetet. Detta är nödvändigt inte minst då alltfler kvinnor och unga drabbas värst.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Gunilla Carlsson och Maria Larsson.

Den 1 december, den internationella aidsdagen, uppmärksammas hiv och aids världen över. I dagarna fattar regeringen beslut om en ny policy där vi skärper vårt agerande i den internationella kampen mot hiv och aids. Idag lever cirka 33 miljoner människor med hiv i världen och sjukdomen fortsätter att spridas. Sverige gör stora internationella satsningar för att bekämpa epidemin. Det svenska finansiella stödet till kampen mot aids uppgår till nära 1,5 miljarder kronor. Vi måste säkerställa ett effektivt utnyttjande av dessa stora finansiella satsningar.

Hiv och aids är ett av de största hoten mot utvecklingsansträngningarna i vår tid. Det har bland annat medfört att ett av FN:s åtta millenniemål fastslår: Spridningen av hiv/aids, tbc, malaria och andra sjukdomar ska hejdas till 2015. Sveriges nya policy är ett led i detta arbete.

Hiv och aids är ett komplext problem som inte har några enkla lösningar. I policyn understryks att arbetet på hiv- och aidsområdet ska genomsyras av kravet på stärkt respekt för de mänskliga rättigheterna och ökad jämställdhet.

Andelen kvinnor och flickor som lever med hiv har ökat och idag svarar kvinnor för hälften av alla hiv-infektioner globalt sett. I södra Afrika är drygt 60 procent av alla som lever med hiv kvinnor och flickor. Bland unga människor och i vissa delar av regionen är flickor ännu mer utsatta än jämnåriga pojkar. Där kan upp till tre av fyra unga som lever med hiv vara flickor eller unga kvinnor.

Denna verklighet visar på att respekten för de mänskliga rättigheterna måste stärkas och att jämställdheten mellan könen måste ökas. I detta sammanhang är det viktigt att understryka att vi måste öka unga människors och sårbara gruppers möjligheter att påverka sina levnadsvillkor.

Hiv präglas idag inte bara av en feminisering av sjukdomen utan också av en globalisering. Hiv återfinns idag i alla delar av världen. Afrika söder om Sahara har länge har varit svårast drabbat. Två tredjedelar av antalet människor som lever med hiv globalt återfinns där. I Afrika sprids idag hiv främst genom heterosexuella kontakter och bland unga människor.

Vi har den senaste tiden ändå sett internationella framgångar. Förekomsten av hiv har stabiliserats på global nivå så även i delar av de värst drabbade länderna i södra Afrika. Idag har tre miljoner människor i låg- och medelinkomstländer tillgång till bromsmediciner.

Men trots framgångar i arbetet med att förebygga hiv, nysmittas årligen 2,7 miljoner människor över hela världen. Det motsvarar mer än sju tusen människor dagligen! Många är unga människor i fattiga länder. Även om tillgången till bromsmediciner har ökat de senaste åren saknar fortfarande två tredjedelar av de behövande nödvändig behandling. Två miljoner människor dör i aids varje år, eller annorlunda uttryckt: nästan 5 500 personer per dag. Siffrorna visar att det är nödvändigt att antalet nya fall av hiv bromsas. Den nya policyn lägger därför vikt vid att förebygga spridningen av hiv.

Vårt fokus på prevention och de långsiktiga effekterna av hiv innebär inte att vi tonar ned betydelsen av vård och behandling. Sveriges insatser på detta område ska dock koncentreras till finansiellt stöd till relevanta organisationer, stärkande av hälsosystem samt åtgärder för att öka tillgängligheten till läkemedel i fattiga länder. Detta arbete kräver också engagemang från ett stort antal aktörer, inte minst det civila samhället spelar en central roll.

Regeringens nya policy handlar om Sveriges internationella arbete. Samtidigt ser vi hur nära verkligheten i Sverige de utmaningar vi möter på den globala scenen ligger. För oss är det därför angeläget och nödvändigt att vårt nationella och internationella agerande går hand i hand. Som ansvariga statsråd vill vi bidra till att angripa komplexa frågor och visa att vi är beredda att leva upp till gjorda åtaganden och hur vi omsätter ord till handling.

Gunilla Carlsson (m), biståndsminister,
Maria Larsson (kd), äldre- och folkhälsominister

ARTIKELN HANDLAR OM