ÅSIKT

”Vi är stolta över EU-styrkan i Tchad”

Foto: Urban Andersson
Svenska EUFOR-styrkan i Camp Europa i Tchad.
DEBATT

EU-styrkan i Tchad har framgångsrikt skyddat flyktingar och förhindrat att konflikten sprids, skriver Sveriges utrikesminister Carl Bildt och Frankrikes utrikesminister Bernard Kouchne.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: AP

På söndag lämnar EU-styrkan i Tchad över sitt ansvar till en FN-styrka och avslutar därmed något som måste ses som ett mycket lyckat uppdrag. Vi har all anledning att vara stolta över vad Europeiska unionen har lyckats åstadkomma i denna ytterst svåra situation.

När vi började diskutera det här uppdraget höjdes många kritiska röster. Men för oss var det absolut nödvändigt att förhindra att krisen i Darfur trappades upp och spred sig till östra Tchad och nordöstra Centralafrikanska republiken.

När uppdraget nu avslutas kan vi konstatera att det har varit framgångsrikt. Vi har inte bara lyckats förhindra en ytterligare spridning av konflikten genom att skydda flyktingarna och internflyktingarna, utan också gjort det lättare för vissa fördrivna personer att börja återvända.

Vi inledde det här uppdraget på begäran av FN, och nu lämnar vi över det till FN samtidigt som flera EU-länder fortsätter att bidra under FN:s nya befäl.

Krisen i Darfur har varit en av de absolut viktigaste frågorna för världssamfundet de senaste åren. Sedan 2003 har konflikten i Darfur drabbat mer än 4 miljoner människor och orsakat oerhört mycket förstörelse och lidande. Den har också tvingat mer än 230 000 människor från Sudan och hundratusentals internflyktingar att söka skydd i redan osäkra områden i östra Tchad och nordöstra Centralafrikanska republiken. Samtidigt har Tchad genomgått en period av inre instabilitet, som gjort att läget blivit ännu mera komplicerat och känsligt.

Att skydda flyktingarna och internflyktingarna var inte bara en moralisk skyldighet utan hela världssamfundets skyldighet. Som européer hade vi ett särskilt ansvar i det här sammanhanget. Vi var tvungna att agera. Och det gjorde vi.

På begäran av FN beslutade EU:s 27 medlemsstater i januari 2008 enhälligt att genomföra en militär fredsbevarande insats på 3 700 man i Tchad och Centralafrikanska republiken, detta som ett led i den flerdimensionella närvaro som sanktionerades av FN:s säkerhetsråd i september 2007. Insatsen inleddes officiellt i mars 2008 och skulle omfatta ett år.

Eufor Tchad/RCA är den största insatsen som EU någonsin har organiserat, med personal från 23 medlemsstater och tre länder utanför EU, nämligen Ryssland, som för första gången beslutade att delta i en EU-insats och bidrog med fyra helikoptrar, Albanien och Kroatien.

Insatsen har letts från EU:s operationshögkvarter i Mont Valérien i utkanten av Paris, för första gången under befäl av en irländsk general. Detta är något helt nytt i operativt och geografiskt hänseende, särskilt med tanke på att vissa deltagare aldrig har sänt styrkor till Afrika.

Insatsen visar EU:s förmåga att fullgöra sina skyldigheter. Den visar också att den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken har mognat och att den har betydelse för alla medlemsstater, oberoende av storlek, förmåga eller anslutning till EU. Den är ett resultat av vår gemensamma strävan. Och är vår gemensamma framgång.

EU:s medlemsstater kommer genom sitt fortsatta bidrag till FN:s nya fredsbevarande styrka att bidra till att trygga skyddet av flyktingläger och leveranserna av humanitärt bistånd till de behövande när Eufor har avslutat sitt uppdrag. EU kommer å sin sida även i fortsättningen att ge katastrofbistånd och långsiktigt utvecklingsbistånd till Tchad och Centralafrikanska republiken till ett sammanlagt värde av över 400 miljoner euro under en femårsperiod. Detta visar att vi är medvetna om att det finns stora utmaningar i Tchad även efter det att Eufor har avslutat sitt uppdrag och FN tagit över och att världssamfundet måste göra en samlad, långsiktig insats för att skapa fred och säkerhet.

EU har visat sin förmåga att handla handfast och konsekvent för att uppnå fred och säkerhet i ett orosområde genom att använda alla medel som står till buds i samarbetet med FN, de lokala myndigheterna och frivilligorganisationerna. EU:s gemensamma insatser och beslutsamhet genom ordförandeskapen har bidragit till att göra Eufor Tchad/RCA till en framgång. Eufor har utfört sitt uppdrag på ett opartiskt sätt och med en professionalism som vunnit allmänt erkännande hos alla aktörer i området, däribland frivilligorganisationerna. Insatsen har visat vilket konkret mervärde EU kan bidra med till världssamfundets insatser. Detta är vad våra medborgare förväntar sig av EU.

När vi med framgång avslutar den här insatsen kan vi vara stolta över vårt gemensamma bidrag till internationell fred och säkerhet, vilket framgår av våra andra EU-ledda insatser och uppdrag som påbörjades 2008 i Georgien, Kosovo och insatsen till sjöss utanför Somalias kust.

Carl Bildt, Sveriges utrikesminister
Bernard Kouchne, Frankrikes utrikesminister