ÅSIKT

De är inte bara mat!

Jesús Alcalá: Djurskyddet är i fara när slakterierna tillåts påverka lagarna

Foto: AP
DEBATT

En ny utredning vill göra det möjligt för slakterier att påverka svenska lagar om djurhållning och djurskydd. Reglerna ska anpassas till ”produktionens förutsättningar” och inte innebära ”onödiga merkostnader”. Vi som värnar djurskyddet bör vara ytterst oroliga, skriver Jesús Alcalá.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den 5 februari blev utredning­en ”Trygg med vad du äter - nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion” färdig.

Utredaren, centerpartisten Gerhard Larsson, tycker att gällande regler är till men för svenska slakterier och charkföretag. Reglerna hämmar konkurrenskraften och hindrar slaktindustrins effektivitet. Larsson föreslår att Livsmedelsverket, SVA samt djurskyddsenheten inom Jordbruksverket slås ihop till en Livsmedelssäkerhetsmyndighet. Larsson föreslår också mindre kontroll. Nuvarande djurskyddsregler måste anpassas till produktionens förutsättningar. Myndigheterna bör inte detaljstyra. I stället ska myndigheterna samarbeta med köttindustrin och därmed främja en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.

Slakterierna och charkuteriindustrin jublade. Branschorganisationen, Kött- och charkföretagen (KCF), menade att utredningens ”radikala förslag” till och med gick längre än vad organisationen själv krävt.

En månad senare får vi en glimt av den slutna värld slakterierna utgör. Media rapporterar om levande grisar som puffas ned i kokande vatten och skållas. Det hade hänt flera gånger, vid flera slakterier – alla helt eller till stor del ägda av Scan.

Hur kunde det hända?

Cheferna för de aktuella slakterierna svarar: ”Den internationella konkurrensen är så hård att vi måste effektivisera och rationalisera slakten. Med ett högt slakttempo görs ibland missar. Vi tar inte lätt på dessa missöden. Vi arbetar för säkra rutiner. Vi är för ett starkt djurskydd som inte bestäms av hänsyn till konkurrens- eller rationaliseringsvinster. Djurskyddet måste få kosta.”

Branschorganisationen KCF, där Scan är medlem, instämmer. Likaså jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Ska vi ta KCF, Scan, slakterierna och jordbruksministern på allvar? Menar de vad de säger? Eller är alltihop spel för galleriet, i det här fallet för den upprörda opinion som väckts?

Bara de själva kan veta. Men slakteriföretagens starka stöd till utredarens förslag är illavarslande och måste göra oss misstänksamma. Så också Eskil Erlandssons direktiv till utredningen.

Köttindustrin har länge krävt precis den ordning som Gerhard Larsson nu förespråkar i sin utredning. Och det är jordbruksministern som i direktiven till utredningen införlivat de krav köttindustrin ställt.

Utredningens förslag är ett grundskott mot djurskyddet. Djur är där inget annat än livsmedel. De är inte varelser som kan känna rädsla och smärta, som kan plågas. Djur är bara mat, ett moment i ”livsmedelskedjan”, ett moment som inte får kosta för mycket. Fördyrar djurskyddsreglerna livsmedelsproduktionen så får man lätta på dem.

Utredningen skriver att det är ”viktigt att regelverken inom området djurhälsa och djurskydd är anpassade till produktionens förutsättningar i den mening att de är praktiskt tillämpbara och inte innebär onödiga merkostnader för producenterna. Detta understryker behovet av att den föreslagna Livsmedelssäkerhetsmyndigheten vid utformningen av regler inom detta område har ett nära samarbete med den myndighet som ansvarar för jordbrukspolitikens förvaltning samt med näringens organisationer”. (SOU 2009:08 sid 121)

Formuleringen uttrycker inte ett vagt tyckande. Nej, utredningen konkretiserar tankegången i förslaget till förordning för den tilltänka Livsmedelsäkerhetsmyndigheten. I förslaget sägs att myndigheten ”vid utarbetandet av regler” för bland annat ”djurhälsa och djurskydd” ska beakta ”såväl samhälls- och konsumentintresset som näringslivets intresse av konkurrenskraft”. (2§ p 1)

Särskilda privata intressen – här slakterierna – ska alltså kunna vara med och utforma de regler och lagar som ska gälla!

Men utredningen går ännu längre och menar att myndigheterna vid själva tolkningen och tillämpningen av djurskyddsreglerna ska ta hänsyn till vad djurskyddet kostar i andra EU-länder, som Danmark, Spanien, Rumänien

och Bulgarien:

”Utredningen vill framhålla

att det är angeläget att undvika tolkningar och tillämpningar av EG-regler som avviker från andra medlemsstaters tolkningar och som skapar större bördor och

kostnader för företagen i Sverige jämfört med företag i andra länder.”

Så cynisk och så principlös är man sällan i offentliga utred-

ningar. Förhållningssättet är

närmast unikt i svensk modern rättshistoria.

Alla vi som värnar djurskyddet bör alltså vara ytterst oroliga. Håll ögonen på Gerhard Larssons utredning och vad som kommer att följa av den!

FAKTA

Dagens debattör

Jesús Alcalá

57 år, Tomelilla

juridisk rådgivare åt organisationen Djurens rätt

Jesus Alcalá