ÅSIKT

Sverige bör fortsätta stödja FN:s program för utveckling

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Om mindre än sju år ska FN:s åtta millenniemål för global utveckling vara uppnådda. FN:s utvecklingsprogram UNDP arbetar i 166 länder med att stödja och granska insatserna för att bland annat halvera fattigdomen, minska barnadödligheten och underlätta handeln.

I detta läge har Sveriges regering beslutat att sänka bidraget till UNDP med tio procent, från 800 till 720 miljoner kronor, för 2008. Samtidigt ökar stödet till Världsbanken.

Hela 43 procent av UNDP:s verksamhet ägnas åt att stödja uppbyggnaden av demokratiska samhällsstrukturer och genomförandet av allmänna val. UNDP har även ett huvudansvar för den globala fattigdomsbekämpningen.

UNDP har en hög trovärdighet i utvecklingsländer, vilket inte alltid är fallet med Världsbanken. UNDP:s arbete sätter den enskilda människans behov i fokus, medan Världsbanken sätter statsfinanserna i fokus genom krav på åtstramningar som inte sällan leder till mindre pengar till skola och sjukvård

UNDP:s arbete styrs till stor del av samarbetsländernas önskemål. Snabbast ökar efterfrågan på bistånd för att stärka mänskliga rättigheter. I ljuset av detta är Sveriges sänkning av bidraget till UNDP motsägelsefull.

Problemet är uppenbarligen att länderna i UNDP:s styrelse inte har kommit överens om tydliga formuleringar om mänskliga rättigheter i sitt styrdokument.

FN-förbundet stödjer regeringens strategi för ett effektivare utvecklingsarbete och självklart ska även FN granskas och uppfylla höga krav. Det gör UNDP:s arbete och reformeringen av arbetet i fält ger hopp om ännu bättre resultat.

Det är därför beklagligt att Sverige minskar sitt stöd till UNDP på grund av oenighet om policyformuleringar. Regeringen betonar att biståndet måste ge konkreta resultat. I linje med detta borde man beakta de resultat som FN-organet faktiskt uppnår – till gagn för demokrati och mänskliga rättigheter.

Aleksander Gabelic

Ordförande Svenska FN-förbundet

Bonian Golmohammadi

Generalsekreterare

Svenska FN-förbundet