ÅSIKT

Ingen seriös svensk regering kan säga nej

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Idag har regeringen sagt ja till den gasledning som Nord Stream AG vill dra genom Östersjön. Efter en miljögranskning som pågått i 23 månader är fallet solklart. Hela regeringskansliet, alla departement har varit involverade inklusive hela den svenska myndighetssfären. Alla länder längs Östersjö-kusten har fått yttra sig i frågan. 77 remissvar har mottagits och svaret är oerhört tydligt. Miljökraven har uppfyllts och därmed hade ingen seriös svensk regering kunnat säga nej till projektet.

I vårt land har vi en lång tradition av att följa internationell rätt och internationella överenskommelser. För mig, Centerpartiet och regeringen är det en orimlighet att den traditionen skulle brytas. Havsrättskonventionen ger alla länder rätt till våra hav och det är en mycket viktig princip för att främja fred och säkerhet i världen. Enligt FN: s havsrättskonvention ska alla stater dessutom skydda och bevara den marina miljön. Som kuststat har Sverige ett särskilt ansvar att förebygga sådant som kan medföra att havsmiljön skadas. Det är också det som varit regeringens utgångspunkt när det gäller gasledningen.

Under hela processen har regeringen varit mycket tydlig med att Östersjöns miljö är en prioriterad fråga. I enlighet med den prioriteringen har kraven på att bolaget ska visa vilka konsekvenser projektet kan medföra på miljön varit mycket hårda. Nord Stream har i enlighet med detta också krävts på flera kompletterande undersökningar. Steg för steg har de olika remissinstansernas synpunkter på det sättet kunnat tillgodoses. Argument som tidigare framförts som risker är bland annat att sediment skulle spridas på ett sätt som påverkar havsmiljön negativt, att fisket skulle påverkas liksom fågellivet. Risken för påträffande av kemiska vapen och minor har också lyfts som ett möjligt problem. På samtliga punkter har åtgärder påvisats, vilket kommer att minimera miljöpåverkan under byggnadsprocessen. Våra nationella myndigheter säger också att påverkan är ytterst begränsad och under en kort tid. Vi har alltså varken enligt internationell rätt eller ur miljösynpunkt något fog för att hindra att gasledningen dras.

Frågan är vad Miljöpartiet skulle göra i stället, vilket handlingsalternativ skulle de ha valt. Vill de att vi bryter mot internationell rätt trots att miljökraven uppfylls?

Vad som också är intressant i detta sammanhang är att regeringen i Finland också har sagt ja till gasledningen. I regeringen där sitter finska Miljöpartiet.

Claes Västerteg (C) miljöpolitisk talesperson