ÅSIKT

Valhänt, Carlgren!

Mp svarar: Miljöministerns agerande kan få motsatt effekt.

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi välkomnar att Andreas Carlgren nu så klart och offentligt tagit ställning för det vetenskapliga kvotsystem som Internationella valfångstkommissionen tagit fram samt säger sig vilja minska valjakten. Då är det synd att Sverige inte tagit offentligt avstånd från förslaget att acceptera kommersiell valjakt, i ett missriktat försök att minska den totala jakten (det så kallade Ordförandens förslag). De flesta länder uppfattar att Sveriges position är ett starkt stöd för detta förlag. I praktiken driver Sverige, dessutom enligt flera av varandra oberoende källor, förslaget som motarbetar det vetenskapliga kvotsystemet.

Carlgren påstår: Att Sverige vill få ett slut på jakt på hotade arter. Förslaget Sverige stöder innebär de facto jakt på de internationellt rödlistade arterna sillval, sejval och den hotade populationen av vikval i norra Stilla Havet. Sverige har ignorerat effekten av bifångster av val i fiskeredskap och motsatt sig andra EU-länders (till exempel Storbritannien, Frankrike och Italien) krav för ökade naturvårdskrav i ett tidigt skede och direkt motsatt sig en utfasning av valjakten i Södra Ishavets valreservat.

Carlgren påstår: Att Sverige vill minska valjakten. Men i EU-sammanhang motsätter sig Sverige förslag från andra EU-länder att det vetenskapliga kvotsystemet ska användas på ett sådant sätt som leder till att fångsten garanterat inte ökar. Sveriges position innebär därför en risk för att den verkliga jakten ökar samtidigt som den kommersiella valjakten accepteras.

Carlgren påstår: Att Sverige stöder jaktförbud i skyddade områden, till exempel i Södra Ishavets valskyddsområde. Men i EU-sammanhang vägrar Sverige att stödja ett förslag från Storbritannien att helt fasa ut valjakt i valskyddsområdet. Förslaget Sverige stöttar innebär att valjakt i även valskyddsområdet officiellt accepteras under de kommande tio åren, inte att den fasas ut. Sverige medverkar därmed till att Japan uppmuntras till att modernisera sin föråldrade flotta istället för att fasa ut den.

Carlgren påstår: Att Sverige stöder det vetenskapliga kvotsystemet. Det är naturligtvis utmärkt att Carlgren nu öppet stöder systemet, som syftar till att på ett vetenskapligt beprövat sätt bestämma fångstkvoter. Men genom att stödja förslaget riskerar han hela framtiden av detta framsynta system, och därmed också att politisk kohandel kommer att styra fångstkvoterna även för valar. Valfångstkommissionens vetenskapliga kommitté, som Carlgren säger sig stödja, får ingen roll i förslaget.

Det är glädjande att Carlgren säger att hans ambition är att minska valjakten. Tyvärr riskerar hans valhänta agerande att få precis motsatt effekt. Han lyckas dock inte genom att presentera förslag i EU-sammanhang, byggt på felaktiga siffror, övertyga oss eller andra EU-länder om att det resultat han säger sig vilja uppnå verkligen kommer att uppnås. Till exempel är Sveriges påstående om de genomsnittliga fångsterna av vikval under en tioårsperiod fel med tre gånger, och prognoserna om en fortsatt ökning av valjakten inte faktabaserad (enligt officiell fångststatistik).

Istället för att stödja valfångarnas förslag borde Sverige tydligt ta ställning för en utfasning av valfångsten. Inte en legalisering. Förutom att ge ett tydligt besked om vilken valjaktspolitik Sverige egentligen driver bör Sverige driva följande:

Förbud för export av valprodukter (bara inrikeshandel)

Fasa ut all valjakt i Södra Ishavet

Att den publicerade kvotsystemet med det vetenskapligt överenskomna riktvärdet 0,72 skall användas.

Carl Schlyter

Europaparlamentariker (mp)

Isabella Lövin

Europaparlamentariker (mp)