ÅSIKT

Debattörerna: Svårt sjuke Artoo, 7, måste lämna Sverige

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Migrationsverket utvisar barn som riskerar svår ohälsa och död i sina hemländer. PKU-sjuke Artoo, 7, skall utvisas trots att han riskerar att bli utan vård i sitt hemland. Artoos familj kom till Sverige som asylsökande från Ryssland för två år sedan. Han föddes som en pigg och normal pojke, men gick sedan bakåt i utvecklingen, tappade sitt språk och blev alltmer autistisk.
 

Barnläkare i Kalmar konstaterade att han hade PKU, en sjukdom som gör att byggstenar i vanligt protein bryts ned till ämnen som är giftiga för hjärnan. Alla nyfödda barn i Sverige screenas för sjukdomen, behandlingen är specialkost och proteinersättningsmedel.

Den är dyr men lättillgänglig i länder med utvecklad barnsjukvård. De senaste 1,5 åren har Artoo fått behandling med gott resultat. Han har precis lärt sig cykla och kommunicerar allt bättre med sin omgivning.

Nu har hans familj fått avslag på sin asylansökan, det tredje och slutgiltiga. Migrationsverket hävdar att Artoo kan få sin behandling i hemlandet. Enligt deras egen rapport finns emellertid inga belägg för detta. Mamman tillhör en minoritetsgrupp, yezidier, som förföljs och ofta saknar rätt till utbildning och sjukvård i hemlandet. Båda föräldrarna är analfabeter. De är övertygade om att deras son inte kan få hjälp med sin sjukdom i Ryssland, och förtvivlade fruktar föräldrarna nu att inte kunna hjälpa sin son i framtiden. Att de ska behöva se honom bli mer och mer utvecklingsstörd utan möjlighet till behandling.

Dessvärre är Artoo långtifrån ensam. Organisationen Läkare i Världen, som arbetar aktivt med frågor om tillgång till vård, ser många exempel på barn som utvisas med risk för död eller svår ohälsa. Barn med multiresistent TBC utvisas till Somalia, eftersom det finns dokumentation som visar att det förekommer vård för TBC där. Blödarsjuka barn utvisas till ofullständig vård i Makedonien av samma skäl, vilket rapporterats i Aftonbladets öppna granskning av Migrationsverket. Det krävs ingen större ansträngning för att förstå föräldrarnas rädsla och frustration. Deras läkare är lika upprörda och oförstående som allmänheten blir när fallen uppmärksammas.

Facebookgruppen “Vi som vill att Artoo skall få stanna” fick 2000 medlemmar första dygnet, och är i skrivande stund uppe i nära 3 500.

Centralt tycks det vara en oförståelse hos Migrationsverket inför begreppet tillgång till vård. Man väljer att tolka förekomst som liktydig med tillgång i fall efter fall, trots att tillgången ofta är begränsad av faktorer som ekonomi, geografi och juridik. För utvisade sjuka barn kan den oförståelsen innebära skillnaden mellan liv och död.

Sverige förde 2006 in den så kallade portalparagrafen om barnets bästa i utlänningslagen. Migrationsverket skall i varje enskilt fall utreda barnets egna skäl för uppehållstillstånd och göra en bedömning av barnets möjligheter till hälsa och utveckling om det utvisas. Men Migrationsverkets utredningar tycks summariska och tillåts ändå väga tyngre än läkares bedömningar.
Frustrationen växer hos läkare och andra personer som jobbar med flyktingbarn, och det är hög tid för en politisk översyn av lagstiftningen och dess implementering.
 

Att utvisa barn utan att med säkerhet veta att de kommer att få adekvat vård strider mot både förnuft, medmänsklighet och mot barns lagstadgade rättigheter. Och för Artoo är det bråttom: han löper nu risken att bli gravt utvecklingsstörd, få ett utagerande beteende och svår epilepsi om han utvisas. Det är inte värdigt ett civiliserat land att neka ett hjälpsökande barn skydd och vård.

Pelle Baeck
Mikael Björnson

FAKTA

DEBATTÖRERNA: Pelle Baeck, pojkens barnläkare, Kalmar.
Mikael Björnson, Styrelseledamot Läkare i Världen, Underläkare.
DEBATTEN: En sjuårig PKU-sjuk pojke har tillsammans med familj fått avslag på sin asylansökan, och ska nu utvisas. Migrationsverket hävdar att pojken kan få sin behandling i hemlandet Ryssland. Detta beslut är felaktigt och strider mot såväl förnuft och medmänsklighet som mot pojkens lagstadgade rättigheter, skriver dagens debattörer.