ÅSIKT

Migrationsverket: Vårt uppdrag är att följa lagen

Replik

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Läkarna Pelle Baeck och Mikael Björnson skriver i en debattartikel den 27/10 om en familj som fått avslag på sin asylansökan trots att ett av barnen lider av en svår sjukdom.
Under de senaste åren har årligen närmare 10 000 asylsökande beviljats skydd i Sverige, av dem är många barnfamiljer. Samtidigt som Migrationsverket ger många skydd måste vi också ge avslag på de ansökningar som inte uppfyller lagens krav.
Det kan framstå som orättvist att ett barn som har börjat etablera sig i det svenska samhället inte får möjlighet att stanna. Det är också förståeligt att det väcker särskilt starka reaktioner att utvisa ett barn vars hälsotillstånd kräver vård och behandling som kanske påbörjats i Sverige. Den svenska lagstiftningen sätter emellertid tydliga gränser för när vi kan låta personer stanna i Sverige och när vi inte kan det. Vårt uppdrag består i att pröva om den sökande, utifrån den lagstiftning en enig riksdag beslutat om, har rätt till uppehållstillstånd.
När det gäller frågan om ett barns hälsotillstånd utgör synnerligen ömmande omständigheter behöver det inte vara fråga om en livshotande sjukdom för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas, men utrymmet i lagstiftningen att beviljas tillstånd på grund av medicinska skäl är mycket begränsat. Vårdmöjligheterna i hemlandet såväl som andra aspekter måste beaktas i prövningen. Att den sökande inte har möjlighet att bekosta vård eller mediciner i hemlandet är exempelvis inte en omständighet som enligt lagen ger rätt till uppehållstillstånd.  När Migrationsverket utreder om uppehållstillstånd kan beviljas på grund av medicinska skäl görs det även alltid en samlad bedömning av samtliga omständigheter i ärendet.
Vad som alltför ofta faller bort när asylfrågor debatteras är att Migrationsverkets beslut kan överklagas till en vanlig svensk domstol, vilket också skett i det ärende som tas upp i debattartikeln. Domstolen kan, i sin prövning av ärendet, ändra Migrationsverkets beslut om man anser att det är felaktigt.
För att Migrationsverket ska kunna ta upp ett ärende för ny prövning efter att domstolen fattat sitt beslut krävs nya omständigheter, som inte tidigare prövats av domstol. Några sådana nya omständigheter har dock i dagsläget inte presenterats för Migrationsverket i det berörda fallet.

Fredrik Beijer

FAKTA

DEBATTÖREN: Fredrik Beijer, t.f. rättschef, Migrationsverket.

DEBATTEN: Svar på debattartikeln "Svårt sjuke Artoo måste lämna Sverige", publicerad den 27 oktober.