ÅSIKT

Debattörerna: Prostituerade måste erbjudas bättre stöd

Insatserna når inte män, barn och hbt-personer

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Internet är i dag den vanligaste kontaktytan för personer som köper och säljer sexuella tjänster, skriver dagens debattörer.

1,5 procent av unga i Sverige har erfarenhet av sex mot ersättning. Motsvarande siffra för unga i hbt-gruppen är 6,4 procent. Ungdomar som har sålt sex har generellt sett sämre psykisk hälsa, svagare socialt nätverk, högre alkohol- och drogkonsumtion och har i större utsträckning varit utsatta för våld och sexuella övergrepp än andra ungdomar. Debutåldern för unga är 14,6 år.

I dag finns inom socialtjänsten tre prostitutionsenheter som specifikt riktar sig till personer med erfarenhet av att sälja och köpa sexuella tjänster. Enheterna erbjuder råd, stöd och samtalsbehandling samt arbetar uppsökande.

Socialstyrelsen fick inom ramen för regeringens Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål uppdraget att utvärdera prostitutionsenheternas insatser. Utvärderingen som genomfördes av forskare vid Linköpings Universitet visar att det arbete som bedrivs är ett pionjärarbete och att det finns ytterst få motsvarigheter i andra länder.

I utvärderingen intervjuades personer som gått i samtalsbehandling. Dessa intervjuer följdes upp efter ett år, och gruppen som helhet hade då en bättre självkänsla och bättre psykisk hälsa. De var mer nöjda med sina nära relationer och fler arbetade eller studerade än tidigare.  Hela 80 procent hade slutat sälja sexuella tjänster vid uppföljningen. I princip alla framhöll att samtalen varit ett stöd för att hålla fast vid beslutet att sluta. Samstämmigt hade personerna haft stora svårigheter att tala om sina erfarenheter av prostitution i kontakt med andra myndigheter och organisationer och framhöll betydelsen av att det finns specialiserade verksamheter.

Men samtidigt pekar utvärderingen på brister vad gäller samordning, kontinuitet och uppföljning i stödet till målgruppen. Vissa delar av målgruppen nås inte i tillräcklig utsträckning, i synnerhet män men även personer ur hbt-gruppen och människor utanför storstäderna.

Prostitutionsenheterna bör även kompletteras med fler insatser till minderåriga. Internet är i dag den vanligaste kontaktytan för personer som köper och säljer sexuella tjänster, inte minst för ungdomar. Prostitutionsenheterna arbetar i dag uppsökande på internet i olika utsträckning. Det är ett viktigt och resurskrävande arbete i behov av vidareutveckling som är svårt att bedriva inom ramen för tre små kommunala verksamheter.

Utvärderarna konstaterar också att det saknas ett övergripande ansvar för metodutveckling, uppföljning, forskning och utbildning på området. Det pionjärarbete som bedrivs vid Prostitutionsenheterna behöver förstärkas och utvecklas.

Att inrätta ett nationellt kunskapscentrum på området är centralt, faslår utredarna. Samma rekommendation ges i den statliga utvärderingen av förbudet av köp av sexuell tjänst och i Brås slutredovisning av regeringens handlingsplan. Socialstyrelsen skriver däremot i sin redovisning av utvärderingsuppdraget till regeringen att det inte behövs något nationellt centrum, men för oss är slutsatsen självklar.

Ett nationellt kunskapscentrum om prostitution och människohandel för sexuella ändamål bör bära det övergripande ansvaret för den samordning, forskning och metodutveckling som behövs och skulle innebära en naturlig koppling mellan teori och praktik. Detta för att hela målgruppen oavsett ålder, kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet och bostadsort ska kunna erhålla stöd och hjälp när de är i behov av det.

Prostitutionsenheten Stockholm,

Prostitutionsgruppen och Kast Göteborg,

Råd- och stödteamet sexuella tjänster Malmö,

Claes Borgström, advokat,

Annelie da Cabo, doktorand på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet,.

Mina Gäredal, sakkunnig RFSL Ungdom,

Jonas Jonsson, projektmedarbetare för Osynliga Synliga Aktörer,

Jari Kuosmanen, mans- och prostitutionsforskare,

Suzann Larsdotter, projektledare för Osynliga Synliga Aktörer,

Gisela Priebe, lektor och forskare, projektmedarbetare för Utvärderingen av Prostitutionsenheterna,

Gudrun Schyman, föreläsare, utbildare,

Carl-Göran Svedin, professor, projektledare för Utvärderingen av Prostitutionsenheterna,

Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL,

Emelie Mire Åsell, förbundsordförande RFSL Ungdom

FAKTA

DEBATTEN: Sverige behöver ett nationellt kunskapscentrum om prostitution, för att förbättra stödet till alla personer i Sverige som har erfarenheter av att sälja och köpa sex, skriver dagens debattörer.