ÅSIKT

Regeringen säljer ut våldsmonopolet

Riksdagsledamöter (MP): Ny lag ger privata företag rätt att utöva militärt våld

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I måndags trädde lagen om beväpning ombord på svenska fartyg till skydd mot piratattacker i kraft. Lagen ger privata militära företag och privata säkerhetsföretag en långtgående rätt att utöva våld, samtidigt som det saknas internationella modeller för auktorisering, certifiering eller standarder för privata säkerhetsföretag som tillhandahåller tjänster ombord på fartyg.

Piratattacker är ett stort problem för rederi- och sjöfartsnäringen. Självklart krävs verksamma åtgärder för att skydda besättningar och fartyg men den nya lagen har stora brister. Risken är att den är till liten eller ingen nytta och därtill skapar nya allvarliga problem.

De allra flesta svenska rederier har flaggat ut sina fartyg så lagen antogs för ett enda rederis räkning. Det handlade om endast 16 handelsfartyg. Samma dag som riksdagen antog propositionen ställde Miljöpartiet en fråga till infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd om hur tillståndsgivning och tillsyn ska gå till. I hennes svar framkom att rederiets jurister hade gått igenom rättsläget och kommit fram till att det inte fanns några lagliga hinder att redan innan lagen antogs av riksdagen anlita utländska säkerhetsvakter på sina fartyg. Detta var nyheter för oss och ingenting som framgick i propositionen.

Det är Försvarsmaktens uppgift att skydda svenska fartyg inom svenskt territorium och på fritt hav under fred och neutralitet. Principen att staten i grunden ensam har rätt att utöva våld gäller även ombord på svenska handelsfartyg. Vi i Miljöpartiet är kritiska till att utredningen som föregick propositionen om lagen är så bristfällig. Det framgår ingenstans om regeringen har utrett frågan om Försvarsmakten kan stå för bevakningen, utan man konstaterar bara att Försvarsmaktens struktur är sådan att det inte skulle fungera och att det skulle bli för dyrt.

Miljöpartiet menar att det är högst anmärkningsvärt att försvarsdepartementet inte utrett frågan om Försvarsmakten har resurser för att tillgodose handelsflottans säkerhetsbehov. I och med detta har regeringen släppt loss krafter som är svåröverskådliga och riskerar att få långtgående konsekvenser när privata aktörer ges rätten att använda dödligt våld.

Propositionen pekar ut Transportstyrelsen som ansvarig myndighet för tillståndsgivande och kontroll av de utländska militära säkerhetsföretag som rederierna vill anlita. Hur detta ska gå till i praktiken är oklart. Lagen ger rederierna stora möjligheter att reglera sig själva.

Miljöpartiet har varnat för att det inte finns några incitament för kapten och rederi att anmäla att en incident har inträffat ute till havs, då det kan resultera i tidsödande förhör med utländska myndigheter. Vi har även ifrågasatt hur svenskt rättsväsende ska kunna agera i händelse av en incident ombord på svenskt fartyg långt ute till havs med utländsk säkerhetspersonal - som kanske redan har mönstrat av fartyget innan förhör har kunnat genomföras.

Den nya lagen aktualiserar frågan om vilka inneboende statliga funktioner (inherently governmental functions) som regeringen anser kan läggas i händerna på privata intressenter. Frågan har varit aktuell tidigare, när Försvarsmaktens logistikfunktioner för en tid sedan såldes ut i ett försök att spara pengar. Men den stora principiella frågan diskuterades aldrig. Var går gränsen för vilka delar av försvarsmakten den här regeringen kan tänka sig sälja ut?

Uppenbarligen har man inga invändningar mot att tillåta vinstdrivande privata bolag att ut öva rent militärt våld för att skydda svenska handelsfartyg. Detta är en principiellt viktig fråga som vi i Miljöpartiet vill ha besked av regeringen om.

Vi finner det märkligt att regeringen tar så lätt på frågan vilka funktioner och uppgifter som Försvarsmakten ska utföra och vilka som kan säljas ut till privata intressen. Miljöpartiet anser att denna principiella fråga bör utredas grundligt innan eventuella ytterligare privatiseringar övervägs.

Annika Lillemets

Riksdagsledamot och ersättare i trafikutskottet för Miljöpartiet de gröna

Peter Rådberg

Riksdagsledamot och försvarspolitiskt talesperson för Miljöpartiet de gröna

ARTIKELN HANDLAR OM