ÅSIKT

Attendo: Guillou gör en billig poäng

Svar på Jan Guillous krönika "Privatisering gör att bedragare smiter med skattepengar", publicerad 28 juli

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jan Guillou gav den 28/7 sin bild av den privata äldreomsorgen i Sverige. I synnerhet riktade han sin krönika mot Attendo. Guillou har snurrat in sig i ett resonemang kring privat driven äldreomsorg där hans okunnighet i frågan får oss att häpna.

Guillou vill göra en billig poäng av att privat vård och omsorg skulle ha lägre kvalitet än motsvarande kommunal. Det är en felaktig bild. I Socialstyrelsens äldreguide (den enda samlade kvalitetsuppföljningen som finns av svensk äldreomsorg) framgår att Attendo lyckas bättre än kommunala verksamheter i genomsnitt. Det visar även många av de brukarundersökningar som görs, där frågor ställs direkt till dem som bor i äldreboenden runt om i Sverige. Attendo har funnits i närmare 30 år. Vi har omfattande erfarenhet från och kunskap om att ta över driften av verksamheter och att höja såväl kvalitet som kostnadseffektivitet i dessa. Fler och fler äldre väljer dessutom själva Attendo, både som utförare i hemtjänsten och i särskilt boende.

Som i all form av verksamhet händer det ibland att fel begås. I verksamheter där människor tar hand om andra människor är det tyvärr oundvikligt. Det viktiga är att vi tar brister på allvar och att vi alltid strävar efter att bli bättre. För att ge bästa möjliga omsorg och undvika fel har vi bland annat ett robust och systematiskt kvalitetsarbete som hjälper oss att ständigt förbättra våra verksamheter, att upptäcka brister i tid och att förhindra återupprepning av misstag.

Attendo har drygt 12 000 medarbetare som varje dag gör en fantastisk insats och som med rätta är stolta över sitt arbete. Som privat aktör i en bransch som till 80 procent domineras av kommunal verksamhet måste vi göra ett bra arbete – och det lilla extra - för att få fortsatt förtroende i kommunerna. Det förutsätter att vi är med och vidareutvecklar svensk äldreomsorg. Det gör vi på olika sätt, till exempel genom att bygga och driva livsstilsboenden för äldre, utveckla måltidskoncept och ordna många och varierande aktiviteter på våra äldreboenden. Genom att hela tiden utveckla kvaliteten i omsorgen hoppas vi att fler äldre ska få en tryggare och trevligare vardag. Många av de initiativ som Attendo har tagit för att utveckla äldreomsorgen har blivit normbildande.

Därmed säger vi inte att Attendo eller någon annan privat aktör alltid är bättre än en kommunal utförare. Vi är de första att hävda att vi kan bli bättre på många områden. Men utan konkurrens skulle inte välfärdstjänsterna ha haft den positiva utveckling som skett sedan konkurrensutsättningen startade i början av 90-talet. Några exempel på hur det såg ut för drygt 20 år sedan:

• Brukaren sågs som objekt.

• Rutiner styrde.

• Flerbäddsrum i långvården.

• Hög personalomsättning.

• Höga sjuktal bland medarbetarna.

• Kvalitet varken definierades eller följdes upp.

• Frånvarande transparens.

Så här ser det ut 2013, till stora delar som ett resultat av konkurrensen:

• Individbaserad omsorg – brukaren som subjekt.

• Fokus på ledarskapets betydelse.

• Kvalitetsuppföljning med tydliga metoder.

• Mer transparens med avvikelsehantering, undersökningar etcetera.

• Trenden med stigande kostnader har brutits.

• Medarbetare har möjlighet att välja arbetsgivare.

Vi har under sommaren öppnat upp flera av våra boenden och bjudit in allmänheten till olika former av aktiviteter som allsång, akvarellmålning och chokladprovning. Vi har tidigare även bjudit in Guillou på besök i våra verksamheter och det gör vi gärna igen, för att han ska få bilda sig en uppfattning om hur vi arbetar.

Ammy Wehlin, Margareta Nyström

FAKTA

DEBATTÖRERNA: Ammy Wehlin, vd Attendo och Margareta Nyström, vice vd Attendo.

DEBATTEN: Företaget Attendo har fått hård kritik för att man kräver demenssjuka på ersättning för renovering. Aftonbladets krönikör Jan Guillou skrev 28/7 att privatiseringen av vården gör att bedragare smiter med skattepengar och benämnde Attendo som ett av "skandalföretagen".