ÅSIKT

Den ideella sektorns inflytande har minskat

Slutreplik från Handikappförbunden om Arvsfonden

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Handikappförbunden har tagit del av den statistik som Arvsfonden använder som försvar mot vår kritik.

Problemet med statistiken är att den inte säger något om hur medlen fördelas.

Vår huvudsakliga oro handlar om att det är offentlig sektor som i allt större utsträckning beviljas medel i egenskap av huvudman eller medsökande. I den lag som styr Arvsfonden står det tydligt i §7 att medel endast kan delas ut till offentlig huvudman om det finns särskilda skäl. Men så är det inte i dag. I stället kopplas ideella organisationer in för att legitimera projekten – utan att det finns bra strukturer för samarbete. Den ideella sektorn reduceras från projektägare till projektmedarbetare, utan större inflytande.

På uppdrag av Arvsfonden har Högskolan i Halmstad genomfört en utvärdering av 172 projekt med målgruppen barn, unga eller vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Två av slutsatserna är dessa:

De flesta projekt har någon grad av brukarinflytande, men det är ovanligt att målgruppen har inflytande över hela projektprocessen. I huvudsak deltar målgruppen som mottagare av projektets insatser.

Sett över tid har fler projekt under senare år karaktären av att kompensera för brister i samhällets lagstadgade stödinsatser. Gränsdragningen mellan det offentligas ansvar för verksamheter och utvecklingsarbete och föreningars ansvar är otydligt. Cirka en femtedel av alla projekts verksamheter kan betraktas som något som tydligt faller under lagstiftade ansvar.

Ingrid Burman

Ordförande Handikappförbunden