ÅSIKT

MP:s plakatpolitik är inte trovärdig

Lena Ek (C): Arbetet med klimatanpassning kräver analys och finansiering

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: PONTUS ORRE
Lena Ek, miljöminister (c).

Att minska Sveriges sårbarhet mot ett förändrat klimat blir allt viktigare. Det gäller både att klimatanpassning förs in i beslutsprocesser i hela samhället och att kunskaperna sprids bättre.

Sveriges arbete med klimatanpassning har utvecklats utifrån klimatpropositionen 2009. Den innehåller en handlings­plan med strategier och insatser för att hantera klimatförändringarna. Dessutom driver vi på i arbetet med EU:s strategi för klimatanpassning. Översvämningar utmed Donau, skogsbränder i medelhavsländerna och ökad förekomst av stormar utmed Atlantkusten gör att beredskapen måste höjas.

Sverige har stor trovärdighet i EU-kretsen på klimatområdet. Alla vet att vi är ett av de få länder som förenat sänkta klimatutsläpp med ökad tillväxt och att ha en hög skatt på koldioxid. Vi ligger långt framme vad gäller klimat- och energiforskning, och vi tillhör de EU-medlemmar som ger mest per invånare till utvecklingsländernas klimatanpassning genom biståndsbudgeten.

I Sverige har flera expertmyndigheter ett särskilt ansvar, vilket blev tydligt i samband med skogsbränderna i Västmanland och skyfallen i Västsverige. SMHI:s roll i arbetet med fokus på kunskaps­höjning och samverkan har stärkts, och Lantmäteriet har tagit fram en nationell höjdmodell. SGI arbetar med skredriskkartering i områden särskilt utsatta för rasrisker, som vid Göta älv. MSB stödjer länsstyrelser och räddningstjänst med förebyggande insatser.

Sveriges kommuner har den kanske viktigaste rollen, då de beslutar om hur mark och vatten ska användas och exploateras. Klimatanpassningsåtgärder måste därför vara centrala i den kommunala samhällsbyggnadsprocessen. Länsstyrelserna redovisade i juni ett uppdrag till regeringen om regionala handlingsplaner för klimatanpassning så att de lokala insatserna kan göras mer strukturerat. De innehåller flera åtgärder som ska genom­föras på regional och lokal nivå som rör avloppsfrågor, infrastruktur, areella näringar och skydd av naturmiljö.

Det är en tuff uppgift vi har framför oss. Ett förändrat klimat och mer extrema väderhändelser ställer stora krav på hela samhället. Även om det inte går att säga exakt vilka skogsbränder eller regnoväder som beror på klimatförändringarna, måste vi fortsätta minska vår sårbarhet efter en situation där klimatet förändras – i Sverige och globalt. Den kontrollstation av klimatpropositionen som ska genomföras nästa år innehåller också en fördjupad analys av kunskapsläget för klimatanpassning. När regeringen har det materialet kommer vi att kunna ta fram precisa förslag till hur det svenska anpassningsarbetet ska utvecklas långsiktigt och hur vi ska säkra budgetmedel för nödvändiga funktioner.

Därför förvånas jag över Miljöpartiets höga svansföring i debatten om klimatanpassning. Man drar sig inte för att utnyttja skogsbränderna i Västmanland eller skyfallen i Halland för sina egna syften. Språkrören Fridolin och Romson reser många tvärsäkra krav och utlovar stora satsningar, men saknar fullödigt analysmaterial och säger ingenting om hur de tänker involvera kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter. Dessutom berättar de inte om hur finansieringen ser ut för de miljardstora åtgärder de efterlyser. Det är inte trovärdigt. Samtidigt svävar MP på målet när det gäller att bygga om Slussen i Stockholm, vilket är en nödvändig klimatanpassning av Mälaren som är vattentäkt för två miljoner människor.

För mig är klimatanpassningsarbetet för viktigt för att reduceras till plakatpolitik. Det måste göras grundligt och metodiskt, och är en uppgift för alla samhällssektorer i hela Sverige.

Lena Ek

FAKTA

DEBATTEN: Med ett förändrat klimat får vi räkna med fler händelser som skogsbranden Västmanland och de skyfall som översvämmade bland annat delar av Halland och Malmö. MP driver på hårt i den frågan – men de gör det utan den analys och metod som krävs, skriver miljöministern.

DEBATTÖREN: Lena Ek, 56, Valdemarsvik. Miljöminister (C).