ÅSIKT

Det går att förebygga självmord bland unga

Debattörerna: Medvetandeträning bidrar till bättre psykisk hälsa

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I Sverige är självmord den vanligaste dödsorsaken för personer mellan 15 och 24 år, för både män och kvinnor. Till skillnad från i äldre åldersgrupper, där självmorden blivit färre under det senaste decenniet, visar de en stigande tendens bland unga.

En tidigare stor okänd riskgrupp för självmordsbeteende har nyligen identifierats. I den karaktäriseras riskbeteendet av mediemissbruk, stillasittande och för litet sömn, och i den här gruppen är depression, ångest och självmordstankar lika vanligt som i högriskgruppen, där riskbeteendet karaktäriseras av alkohol- och drogmissbruk.

Svenska forskare från NASP vid Karolinska Institutet har nu tillsammans med europeiska kollegor utarbetat en metod där man genom medvetandeträning kan stärka den psykiska hälsan och förebygga självmord hos ungdomar (the Youth Aware Mental Health Programme, YAM). Studien genomfördes i samband med ett stort forskningsprojekt som omfattade tio europeiska länder, om ungdomars psykiska hälsa och självmordsbeteende. Totalt deltog 11 100 ungdomar mellan 14 och 15 år från 168 olika skolor.

YAM har som mål att göra ungdomar medvetna om vad psykisk hälsa är och hur den kan vårdas, om psykiska problem, både intellektuellt och emotionellt, samt ge kunskaper om friskvård och sunda livsvanor. Programmet beskrivs i en broschyr riktad till eleverna som tar upp sex specifika ämnesområden: medvetenhet om psykisk hälsa, råd om självhjälp, stress och kriser, depression och självmordstankar, hur man bäst hjälper en vän som mår psykiskt dåligt och till sist hur man söker råd och hjälp.

I fem timmar under fyra veckor fick ungdomarna en vuxenledd undervisning i dessa ämnesområden, i kombination med rollspel. I rollspelen fick ungdomarna tillfälle att spela upp vanliga motsättningar och konflikter i en tonårings liv och sociala umgänge. De behöver aldrig visa sin egen utsatthet och spelar aldrig upp en situation de själva har upplevt. Deltagandet var också frivilligt, men alla deltog aktivt eller passivt i små grupper. Allt skedde under överinseende av tränade instruktörer som också, tillsammans med en assistent, gav eleverna träning i att hantera konflikter.

YAM är inte ett behandlingsprogram utan ett förebyggande program som riktar sig till alla ungdomar. Det syftar till att förhindra självdestruktiva handlingar innan något har hänt. Unga som identifieras med akut psykisk sjukdom eller självmordsbenägenhet remitteras till professionell bedömning.

Resultaten visade att för ungdomar som genomgått programmet var antalet självmordsförsök efter ett år bara hälften så många som i kontrollgruppen (där de unga inte fått samma träning). Forskarna anser att en av orsakerna bakom programmets effektivitet är att medvetandeträning ger ungdomarna verktyg att hantera stress och kriser samt tränar dem i att uttrycka och med sina egna ord öppet diskutera psykisk ohälsa, och även självmordstankar och att söka hjälp.

Det är inte ovanligt att vuxna anser att det är obehagligt, skamligt och stigmatiserande att tala om självmord. Många tror på den felaktiga myten att tal om självmord skulle stimulera till självmordsbeteende. Sådana åsikter påverkar naturligtvis ungdomarna och hindrar dem att söka hjälp av vuxna. Ungdomarna uppskattade programmet och rollspelet uppfattades som en bra utgångspunkt för samtal. Ungdomarnas generella uppfattning, att det inte finns någon som man kan tala med när man mår psykisk dåligt, förändrades av träningen.

Med programmet medvetenhetsträning har vi nu har ett fungerande verktyg, som vi kan införa i våra skolor och som kan hjälpa våra ungdomar till en bättre psykisk hälsa.

Gergö Hadlaczky

Rigmor Stain

Danuta Wasserman

FAKTA

DEBATTÖRERNA

Rigmor Stain, Dr Med Sci, docent. Gergö Hadlaczky, fil dr, univ adjunkt. Danuta Wasserman, professor. Samtliga verksamma vid NASP (Nationellts centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa), KI.

DEBATTEN

Antalet självmord minskar i Sverige – utom i åldersgruppen 15 till 24 år. Där är tendensen stigande. Men det går att förebygga psykisk ohälsa genom medvetenhetsträning, skriver i dag tre forskare, som har tagit fram ett särskilt program för detta för skolelever.

ARTIKELN HANDLAR OM