ÅSIKT

Religiös tro ursäktar aldrig hat eller våld

Sveriges interreligiösa råd: I helgen går budkavlen ”Vägra hata”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Hot och våld utförs ibland i religioners namn – men även riktat mot religioner. Här nazistiskt klotter på moskén på Södermalm i Stockholm.
DEBATT

Över hela världen förekommer våld i religionens namn men också våld riktat mot religion. I Sverige utsätts judiska institutioner, kyrkor och moskéer för vandalisering och skadegörelse och människor trakasseras och attackeras för att de bär sina religiösa symboler. Det är oacceptabelt i ett samhälle som värnar allas rätt att tro, och rätten att uttrycka och praktisera sin religion.

Som företrädare för olika religioner och trossamfund tar vi bestämt avstånd från aggressivitet, hat och våld med religionens förtecken, både när vi blir måltavla och när det skapas i våra egna sammanhang.

Vi vill i stället lyfta fram religionernas bidrag till samhällsbyggande och demokratisk utveckling i Sverige och världen. I våra religioner finns etik som betonar ärlighet, rättvisa, vikten av att bry sig om andra och att sträva efter det gemensamma bästa. Människor med olika religiös tillhörighet tror olika, men förenas i strävan efter det goda.

Sveriges Interreligiösa Råd företräder åtta religioner och vi har enats om att verka för fred inom och mellan religioner, bland annat genom Vägra hata. Under World Interfaith Harmony Week (utlyst av FN), som inleds nu i helgen, kommer vi att sända en budkavle med uppmaningen att vägra hata. Religiösa företrädare kommer att överlämna budkavlen till varandra i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Budkavelns text kommer att läsas i moskéer, synagogor, kyrkor samt i andra heliga rum. Judar, kristna, muslimer, hinduer, buddhister, mandéer och baháíer står sida vid sida i viljan att skapa ett samhälle där alla ges rätt att i trygghet utöva sin tro, och där olikhet ses som berikande.

Vi har valt budkavlen som symbol eftersom den sedan urminnes tider varit det svenska sättet att varna för fara. Vi beklagar djupt att det i religionens namn så ofta väckts hat i stället för kärlek. Vi tar helt avstånd från användandet av religiösa argument för att legitimera hat, våld, aggressivitet och hatbrott. När det sker måste vi varna för fara.

Religionerna kan samexistera och leva sida vid sida. För det behövs platser för möten och dialog där olikheterna kan ses som berikande. Det finns goda exempel på interreligiöst arbete som fungerar i praktiken. Projektet ”Tillsammans för Sverige” har framgångsrikt visat att det går att motverka främlingsfientlighet, rasism och extremism bland unga. Initiativet ”Open Skåne” är ett annat exempel. Vår förhoppning är att det i framtiden ska finnas fler sammanhang som bidrar till ökad förståelse för olika religioner och trosuppfattningar. För att detta ska vara möjligt krävs ökade resurser för interreligiösa mötesplatser.

Därför uppmanar vi regeringen och kulturminister Alice Bah Kuhnke att skapa förutsättningar för religioner och trossamfund att bidra till ökad förståelse och tolerans, lokalt och nationellt. Vi vill att regeringen tillsätter resurser och utreder hur vi i ett alltmer mångfaldigt samhälle kan dra nytta av erfarenheter såväl i Sverige som internationellt om hur religioner och trossamfund bidrar till ett samhälle med ökad förståelse och tolerans. Den sittande regeringen har i sitt budgetförslag kraftigt minskat stödet till trossamfunden. Vi menar att stödet i stället behöver stärkas och breddas för att skapa mötesplatser också mellan olika religioner.

Vi vägrar hata – ge oss förutsättningar att bidra till ett samhälle utan religionsfientlighet, muslimhat och antisemitism!

För Sveriges interreligiösa råd:

Genzabra Salwan Alkhammas, Mandeiska Sabeiska samfundet

Anders Arborelius, Biskop Stockholms Katolska stift

Benjamin Atas, Ärkebiskop Syrisk-ortodoxa kyrkan

Bhante Dhammaratana, Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd

Lamia Elamri, Sveriges muslimska råd

Trudy Fredriksson, Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd

Maynard Gerber, Judiska centralrådet

Elvir Gigovic, Sveriges muslimska råd

Pelle Hörnmark, Föreståndare Pingst - fria församlingar i samverkan

Haider Ibrahim, Islamiska Shia Samfunden

Antje Jackelén, Ärkebiskop Svenska kyrkan

Sudhagar Ragupathy, Hinduiska församlingen

Mustafa Setkic, Imam Bosnisk-Islamiska församlingen

Jaspal Singh, Sikhiska församlingen

Karin Wiborn, Generalsekreterare Sveriges kristna råd

Örjan Widegren, Svenska Baháí-samfundet