ÅSIKT

Så ska Säpos hemliga avlyssning bli öppnare

Debattörerna: Kampen mot terrorismen får inte begränsa demokratin

Mats Pertoft, justitieutskottet och Anders Ygeman, inrikesminister.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. Det öppna, fria och demokratiska samhället är en förutsättning för säkerhet.

Därför beslutar nu regeringen om en viktig förstärkning av öppenheten kring Säkerhetspolisens användning av tvångsmedel som hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig rumsavlyssning.

Det innebär att Sverige får en av världens mest transparenta säkerhetstjänster.

Attentaten i Paris är en av de senaste påminnelserna om att vi behöver bekämpa terrorismen för att slå vakt om friheten och öppenheten. Terroristernas mål var att sprida skräck. Inte ens under så vardagliga handlingar som en fotbollmatch, ett konsertbesök eller ett glas vin skulle Parisborna kunna känna sig trygga.

Attentatens politiska följder bär sin egen logik. Runt om i Europa och i Sverige höjs röster för skarpare lagstiftning och tuffare tag. Mycket av lagstiftningen är legitim och välbehövlig. Få motsätter sig striktare kontroll av automatvapen, skärpta straff för handgranater och utökad kriminalisering av terroristhandlingar. Men ekot från Bushs misslyckade krig mot terrorismen gör sig också hört. Återigen föreslås ineffektiva och i grunden oacceptabla förslag som i förlängningen riskerar att göra Europa mer slutet.

Varje åtgärd vi vidtar ska skydda det öppna, fria och demokratiska samhället. Om de medel och åtgärder vi använder oss av mot terrorismen skulle begränsa öppenheten, friheten eller demokratin så har vi i själva verket låtit terroristerna vinna en liten delseger.

Nu beslutar regeringen om en viktig förstärkning av öppenheten kring Säkerhetspolisens användning av tvångsmedel som hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig rumsavlyssning.

Beslutet innebär att statistik rörande Säkerhetspolisens användning av hemliga tvångsmedel öppet ska redovisas i den årliga skrivelsen om myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel till riksdagen. Beslutet innebär såväl att den totala tvångsmedelsanvändningen blir känd, som att det över tid går att följa om användningen av hemliga tvångsmedel ökar eller minskar.

Det stora antalet personer som har rest för att ansluta sig till terroristgrupper har inneburit en allt större utmaning för Sverige. Kopplat till den nya strategin mot terrorism har regeringen därför presenterat en rad åtgärder för att förebygga, förhindra och försvåra terrorism. Vi vill kriminalisera att ta emot terrorismutbildning, och att resa i avsikt att begå eller förbereda terroristbrott.

Eftersom den straffrättsliga lagstiftningen för att bekämpa terrorism vuxit fram i etapper kommer regeringen att se över den i syfte att skapa ett överskådligt och sammanhållet regelverk. Vi vill stoppa missbruket av svenska pass. Vi vill dessutom göra en översyn av Säkerhetspolisens verktyg, så att deras förmåga för att utreda brott följer den tekniska utvecklingen. Regeringen skjuter också till 225 miljoner över en treårsperiod till Säkerhetspolisen.

Men repressiva åtgärder räcker inte. I takt med utvecklingen av de brottsbekämpande myndigheternas verktyg måste öppenhet, integritet och rättssäkerhet utvecklas. 2011 förstärktes integritetsskyddet i grundlagen. Numera regleras personuppgiftsbehandling i brottsbekämpande myndigheters verksamhet i hög utsträckning i lag. En utredning har i uppdrag att överväga hur ett i högre grad samlat integritetsskydd kan fungera genom att tillsynen över behandling av personuppgifter samlas inom en och samma myndighetsstruktur. Nu tar regeringen nästa steg. Sverige får nu en av världens mest transparenta säkerhetstjänster. 

Sverige är och förblir ett samhälle som tror på demokrati, frihet och jämlikhet mellan människor. Dessa värderingar kan och ska aldrig terrorismen få rubba.

Mats Pertoft

Anders Ygeman

FAKTA

DEBATTÖRERNA

Mats Pertoft

Justitieutskottet (MP)

Anders Ygeman

Inrikesminister (S)

DEBATTEN

Nyligen presenterade regeringen en bred överenskommelse med allianspartierna om nya antiterroråtgärder. En av punkterna var att gå vidare och utreda hemlig dataavläsning. Nu fattar regeringen beslut om att förstärka insynen kring hemlig avlyssning. Att begränsa öppenheten är att låta terroristerna vinna en liten delseger, skriver debattörerna.