ÅSIKT

Patientsäkerheten central i förslag till nya läkemedelsregler

Replik från Socialstyrelsen om läkemedelshanteringen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Lisa van Duin och Erik Höglund, Socialstyrelsen, svarar tillsammans med utredare Louise Djurberg, på sjuksköterskornas kritik mot förslaget till nya läkemedelsregler.
DEBATT

I Aftonbladet den 14 september uttrycker sjuksköterskor oro för Socialstyrelsens förslag att göra det möjligt att delegera läkemedelshantering till undersköterskor.

Ökad patientsäkerhet är Socialstyrelsens övergripande mål med de nya föreskrifterna om ordination och hantering av läkemedel som nu är ute på remiss.

I förslaget ges vårdgivare och personal utökat ansvar vad gäller ordination och hantering av läkemedel. De nya föreskrifterna rymmer utökade kontroller som exempelvis rör granskning av dos och patient samt märkning av läkemedel.

För sköra grupper, som barn och äldre, finns särskilda bestämmelser. Reglerna förtydligar vad läkare måste väga in i sin helhetsbedömning av patientens behov innan ett läkemedel kan skrivas ut. I förslaget finns även ökade krav på kompetens.

När det gäller delegering är det bara en läkare, tandläkare eller sjuksköterska som kommer att få delegera iordningsställande och administrering eller överlämnande av läkemedel till någon annan.

Redan i dag är det möjligt för sjuksköterskor i öppenvården att delegera läkemedelshantering till undersköterskor. Två statliga utredningar har tidigare framhållit att möjligheten att delegera iordningställande och administrering av läkemedel borde utvidgas och gälla även sluten vård (SOU 2014:23 och SOU 2016:2).

Förslaget till föreskrifter öppnar för möjligheten till delegering i slutenvården, men innebär inte någon ”generell delegering” som debattörerna uppfattat det.

Det är centralt att delegering bara får ske om god och säker vård kan garanteras. I varje enskild situation har den som delegerar uppgiften ansvar för att den som får uppgiften har rätt kompetens för att säkerställa patientsäkerheten.

Förslaget till nya läkemedelsföreskrifter berör många yrkesgrupper inom olika typer av verksamheter och skickades i juni ut på bred remiss till nittiotal olika remissinstanser. Det är viktigt att Socialstyrelsen får in synpunkter från så många som möjligt av dessa. I oktober påbörjas arbetet med att gå igenom svaren.

Lisa van Duin, jurist, Socialstyrelsen

Louise Djurberg, utredare inom patientsäkerhet, Socialstyrelsen

Erik Höglund, avdelningschef regler och behörighet, Socialstyrelsen

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM