ÅSIKT

Fyra krav för en mer human flyktingpolitik

Facebookgruppen ”Vi kräver en mycket humanare flykting- och migrationspolitik!” skriver själva

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Facebooksgruppen ”Vi kräver en mycket humanare flykting- och migrationspolitik!” består av mer än 3 000 medlemmar, och vi är en brokig skara. Kvinnor och män. Unga och äldre. Höginkomsttagare och fattiga. Gammelsvenskar och nysvenskar. Ja, i gruppen finns medlemmar från nästan alla svenska partier. Men en sak har vi gemensamt:

– Insikten att världen aldrig kan bli bättre om man sparkar på dem som ligger! Vi måste hjälpa varandra! Flyktingar och asylsökande är de som står allra längst ned på samhällsstegen, och vi kräver att Sverige slutar behandla dessa människor på ett inhumant sätt!
 

Antalet migrationsärenden som kommer till vår kännedom, av tveksam och inhuman karaktär, ökar hela tiden. Vi känner därför att någonting måste göras, och nyligen beslutade vi att den 26 april anordna en ”Demonstration mot den inhumana flyktingpolitiken!”

Nio personer kommer att möta oss, och ta emot våra krav. De nio är riksdagsledamöterna Fredrick Federley (C), Ulf Nilsson (FP), Emma Henriksson (KD), Jan Ericson (M), Maria Ferm (MP), Fredrik Lundh Sammeli (S) och Lars Ohly (V), samt migrationsministerns politiska sakkunnige, Andreas Ollinen, och migrationsverkets presschef Johan Rahm.
 

Det är fyra krav vi ställer.

1) Vi kräver en allmän amnesti för de 20 000-30 000 personerna som just nu tros hålla sig gömda i Sverige! Faktum är att av de människor som söker uppehållstillstånd och får ett negativt beslut, är det en mycket liten andel som väljer att gömma sig. De allra flesta väljer att medverka och att inställa sig för en transport till hemlandet. Rent generellt kan man säga att de som väljer att gömma sig är de svåraste fallen. Och det säger sig självt. Det vill mycket till för att en person hellre vill leva som gömd i ett okänt land, än att leva öppet i sitt gamla hemland.

2) Vi kräver att de som faktiskt har rätt till uppehållstillstånd, (för att de har anknytning till en familjemedlem som bor i Sverige eller för att de har fått ett arbete som ger tillräcklig lön), inte ska avvisas till sitt hemland för att söka tillståndet därifrån. Det finns inga sakliga argument och inget verkligt motiv till att en person som befinner sig i Sverige skall tvingas till en lång och ofta livshotande resa för att fylla i en blankett som lika väl kan fyllas i på vilket kommunkontor som helst i Sverige. Sådana fall handlar endast om principrytteri. Vi menar att en avvisning som ändå kommer att resultera i ett uppehållstillstånd, bara kostar energi, tid & pengar. Istället ska tillståndet kunna sökas från Sverige.

3) Vi kräver att Sverige aldrig ska sära på familjer! Om en mamma håller sig gömd, får aldrig hennes små barn avvisas ensamma till ett annat land! Om barnen håller sig gömda får aldrig föräldrarna avvisas! Barnkonventionen ger oss rätt. Artikel 3 stadgar att: ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet”. Artikel 9 slår fast att: ”Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning, i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa”. Sverige har ratificerat barnkonventionen, och vi anser att det är inhumant att inte följa konventionens bestämmelser.

4) Vi kräver att migrationsverket inte ska utse asylsökandes advokater. Om ärendet överklagas till domstol blir den asylsökande och migrationsverket två motparter. Det kan aldrig vara riktigt att en part utser den andre partens ombud. Istället, anser vi, ska en flyktingombudsman inrättas, vars uppgift blir att vara ett stöd för flyktingar och asylsökande, och som bland annat kan hjälpa asylsökande att hitta en bra jurist.

Ja, i vissa avseenden är den svenska flyktingpolitiken inhuman. Men Sverige är ett rikt land. Vi har råd att vara humana!

Facebookseventet ”Demonstration mot den inhumana flyktingpolitiken!”

genom Anders Finström

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik