ÅSIKT

Gravt synskadade har rätt till ledsagning

Debattörerna: LSS tillämpas godtyckligt och rättosäkert

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Grattis! Fast ändå inte. LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, fyller 20 år nu i januari. Ett jubileum som hade varit väl värt att fira – om det inte vore för att lagen hamnat på glid. På glid bort från de goda avsikter som våra lagstiftare i riksdagen hade när LSS trädde i kraft i januari 1994.

Undersökningar som Synskadades Riksförbund gjort visar på allvarliga brister. När lagen var ny beviljades gravt synskadade regelmässigt ledsagarservice. I dag nekas till och med dövblinda detta stöd i vissa kommuner. Förbundets ombudsmän får ofta samtal från synskadade som fått avslag med hänvisning till att de inte anses ingå i någon av de så kallade personkretsar som har rätt till LSS-insatser. Detta trots att lagens förarbeten är tydliga med att även synskadade kan ingå i personkretsen. Och trots att ansvariga ministern Maria Larsson vid flera tillfällen bekräftat detta.

En nyligen gjord undersökning bland LSS-handläggarna, den yrkesgrupp som handlägger de funktionshindrades ansökningar om stöd, pekar i samma riktning. Handläggarna har inte de arbetsvillkor som krävs för att de i alla lägen kan utföra arbetet så professionellt som de önskar och har kompetens för.

Undersökningssvaren målar upp bilden av att lagen tillämpas fyrkantigt och att vissa funktionshindrade trillar mellan stolarna. En grupp som pekas ut som särskilt missgynnade är synskadade. Många av handläggarna menar att bristerna leder till att kommunerna inte kan anses leva upp till lagens krav på rättssäkerhet och kvalitet.

Strax före jul besökte vi från Akademikerförbundet SSR och Synskadades Riksförbund riksdagens socialutskott för att diskutera den alarmerande situationen. Inte lång tid därpå gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur kommunerna tillämpar lagen. Det är med glädje vi konstaterar att handikapprörelsens mångåriga opinionsarbete och vårt besök på riksdagen kan ha sått ett frö till förändring.

Men det räcker inte.

Det duger inte att regeringen beställer en översyn och att problemen sedan sopas under mattan ytterligare ett år. Vi kräver att kommunpolitikerna redan nu tar, eller tvingas ta, sitt ansvar att sätta stopp för den godtyckliga och rättosäkra tillämpningen av LSS. I flera kommuner avfärdas idag ansökningar från synskadade och dövblinda utan att ens bli prövade. De går därmed miste om ledsagning, personlig assistans och annat stöd som de kan ha rätt till enligt lag. Vårt budskap till ansvariga kommunpolitiker är kort och enkelt: Gravt synskadade och dövblinda tillhör lagens tredje personkrets och har därmed rätt till ledsagning. Punkt.

Vi kräver också att kommunpolitikerna ger LSS-handläggarna de resurser och befogenheter som krävs för att kunna göra självständiga, professionella biståndsbedömningar. Bedömningar som har sin grund i lagens intentioner.

Våra krav till riksdagen och regeringen är:

Gör det tydligt att gravt synskadade och dövblinda räknas till de grupper som har rätt till stöd enligt LSS

Lagen och rättspraxis måste utgå från att insatserna ledsagning och personlig assistans har olika syften

LSS-handläggarnas beslutsmandat måste stärkas

Endast personer med rätt akademisk examen ska kunna anförtros den myndighetsutövande yrkesroll som LSS-handläggning innebär.

Heike Erkers,

ordförande Akademikerförbundet SSR

Håkan Thomsson,

ordförande Synskadades Riksförbund

ARTIKELN HANDLAR OM