ÅSIKT

Värnplikt kränker vår frihet – och är omodern

Grön Ungdom: Vi säger nej till försvarsministerns förslag om utredning

Foto: Lasse Allard
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. Förra veckan gick försvarsminister Peter Hultqvist (S) ut med att han vill utreda ett återinförande av den allmänna värnplikten. Trots att diskussionen inte är ny är detta ett stort bakslag. Värnplikten är inte bara statligt förmynderi i dess värsta form, utan även förlegat ur försvarssynpunkt.

På 1600- och 1700-hundratalen hade vi systemet med indelningsverk, och kunde snabbt mobilisera en stor armé. Karl XIs – för sin tid – briljanta och banbrytande militära organisation innebar ett stort försprång för Sverige som militär stormakt. På den tiden vann kvantitet över kvalitet. Men med dagens vapen och teknologi spelar det ingen roll hur många som befinner sig ute på fälten – en bomb utplånar alla på en sekund.

Staten ska aldrig tvinga människor att ta till vapen, under hot om repressalier. Ytterligheten att ställas inför valet att döda eller fängslas är den yttersta förbrytelsen mot det fria och demokratiska samhället.

Det är dessutom en orimlig inskränkning av människors frihet att deras vistelseort och sysselsättning 24 timmar om dygnet under långa perioder ska stå under statens kontroll, och detta till låg samhällelig gagn.

Dagens unga hör hemma i utbildningsväsendet och i arbetslivet, där arbete inom Försvarsmakten är en möjlighet bland många. Med hög utbildning och stabil ekonomi blir Sverige starkt och motståndskraftigt mot interna och externa oroligheter; inte genom att låta unga springa omkring i skogen och leka krig. Det senare kallas kompetensförskingring.

Ett modernt försvar vilar på en kvalificerad och frivillig personalstyrka samt avancerad teknologi. Sverige har alla förutsättningar att lyckas med detta. Med en population på 9,8 miljoner kommer vi däremot aldrig imponera med en massarmé. Tur för oss att styrka genom antal hör forna sekler till! Framtidens strider kommer dessutom inte föras mellan arméer eller ute på fälten. Istället växer nya hot fram, såsom psykologisk krigföring med vilseledande information och cyberattacker som kan slå ut samhällsupprättande system. Det talar för att sätta hackers och inte lattepappor främst i försvaret av vår frihet!

Hultqvist argumenterar att försvaret har svårt att rekrytera tillräckligt med personal och hans mål med vapenplikten är ett ”robustare och mer fungerande personalförsörjningssystem”. Det kan redan på förhand slås fast att tvångsrekrytering tillgodoser hans problem, men det är ett undermåligt skäl att beröva unga människor deras tid och frihet.

De frågor Hultqvist bör ställa är inte hur många av Sveriges unga som ska tvångsinkallas, utan ifall försvaret har misslyckats som arbetsgivare och hur det i så fall ska bli attraktivt nog att täcka sina behov. Tänk om även andra arbetsgivare skulle ta till tvångsrekrytering då personalen tryter? Tanken är både löjeväckande och obehaglig.

Under många decennier har politiker skurit ned på försvaret på ett oplanerat och ofokuserat sätt. Men det innebär inte att politiker ska inskränka ungas frihet för att plåstra om ett dåligt system – och detta i syfte att framstå som handlingskraftiga. Tidigare oansvarigt politiskt agerande blir inte bättre av nytt sådant.

Det finns många lösningar för att stärka vårt försvar mot de hot som finns i dag och i framtiden. Värnplikten hör inte till de bättre av dessa. Vi bör inte utreda ett återinförande av allmän värnplikt av den enkla anledningen att vi inte bör återinföra den.

Klara Lidman,

ledamot i Grön Ungdoms förbundsstyrelse

Vera Maria Olsson,

idéhistoriker, sammankallande för arbetsgruppen ”Världen” i Grön Ungdoms politiska program