Aftonbladet
Dagens namn: Antonia, Toini
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Kontakta debattredaktionen
[email protected]
Kristofer Forssblad Olsson, tf. debattredaktör
Petter Ovander, tf. bitr. debattredaktör

Tvångsvårda inte gravida i missbruk

Åsa Regnér: Regeringen spelar abortmotståndare i händerna

Om missbrukande kvinnor som blir gravida tvingas till vård finns en risk att de väljer att inte besöka mödravårdscentraler. Detta äventyrar både gravida och deras foster anser Åsa Regnér.   Om missbrukande kvinnor som blir gravida tvingas till vård finns en risk att de väljer att inte besöka mödravårdscentraler. Detta äventyrar både gravida och deras foster anser Åsa Regnér.

Det är en tragedi varje gång ett barn föds med skador som orsakats av att modern missbrukat alkohol eller andra droger under graviditeten. RFSU delar därför den strävan som ligger bakom det förslag till lagändringar som socialdepartementet kom med före sommaren (DS 2009:19) som syftar till att förebygga sådana skador.

Vi bekymras dock av de skrivningar som går ut på att gravida kvinnor ska kunna tvångsvårdas för att skydda fostren i deras magar.

Regeringen föreslår att LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) ändras. I dag kan en person bara tvångsvårdas om hon eller han utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Regeringen önskar att ett nytt kriterium läggs till i lagen: utsätter sitt ofödda barn för en påtaglig risk att födas med en skada orsakad av missbruket.

I praktiken innebär det att regeringen vill att en gravid kvinna som missbrukar alkohol eller andra droger – men som inte utsätter sin egen hälsa för allvarlig fara – ska kunna låsas in på LVM-hem för att skydda fostret.

Regeringens förslag innebär att fostret kan komma att bli betraktat som ett så kallat rättssubjekt, och att en kvinna ska kunna bli föremål för tvångsvård från den stund det blir känt att hon är gravid. Vi befarar att det kan leda till en urholkning av den svenska aborträtten och alla svenska kvinnors makt över sina liv och sina kroppar.

I dag har alla gravida kvinnor rätt till fri abort fram till och med 18:e graviditetsveckan. Vad händer om den tvångsomhändertagna kvinnan säger att hon har för avsikt att göra abort före vecka 18? Blir hon utskriven då, eller ska tvångsvården fortsätta fram till aborten bara för säkerhets skull? Kan den nya lagen till och med innebära att gravida kvinnor med missbruksproblematik väljer att göra abort för att slippa bli tvångsomhändertagna?

Förslaget förväntas leda till att gravida kvinnors missbruk upptäcks under besök på mödravårdscentralerna, och att personalen larmar socialtjänsten. Men är inte risken stor att dessa kvinnor, som kanske mest av alla behöver det stöd som mödravårdscentralerna kan ge, avstår från att gå dit av rädsla för tvångsåtgärder? Att lagen då leder till att färre missbrukande gravida kvinnor upptäcks, och att fler foster skadas? Flera tunga remissinstanser varnar för detta.

Detta är inga nya invändningar. Frågan har utretts vid ett flertal tillfällen de senaste trettio åren och skrinlagts just på grund av de nämnda invändningarna och det faktum att vetenskapen i dag inte vet vid vilken alkohol- eller drogkonsumtion ett foster löper risk att skadas. Dessa invändningar är lika aktuella i dag.

Vad regeringen också måste tänka på är att den föreslagna lagändringen kan spela de organisationer som vill luckra upp den svenska abortlagstiftningen i händerna. Inte oväntat har organisationen Ja till Livet jublat sedan förslaget blev känt, och skriver så här i sin tidning: ”Det är dessa delsegrar som är nödvändiga i kampen för alla ofödda barns rätt till liv”.

RFSU står bakom den svenska alkoholpolitikens målsättning om att barn inte ska födas med skador till följd av att modern har missbruksproblem. Vi ställer oss dock frågande till om detta verkligen är det bästa sättet att nå målen, eller om det finns andra förebyggande och frivilliga metoder utan de risker vi beskrivit.

RFSU uppmanar därför regeringen och riksdagen att ta intryck av de invändningar som RFSU och andra instanser har framfört. Skarp kritik riktas till exempel från Justitieombudsmannen, Barnombudsmannen, Kammarrätten i Stockholm, Stockholms läns landsting och Göteborgs universitet.

Vi hoppas också att regeringen och riksdagen noga tänker igenom vad en uppluckring av alla svenska kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar kan komma att innebära. Det ligger mycket i potten.

Åsa Regnér

Bloggat om tvångsvård

  Helene ser faror med tvång: ”Införs tvångsvård av gravida kvinnor som en möjlighet, kommer det så småningom användas som ett argument mot abort. Med tvångsvård av gravida kvinnor har man sagt att fostret är ett barn vars intresse står över kvinnans.”  A lad insane tänker på fostren: ”Intressant att man i Sverige sakta tycks komma till insikt om att även det ofödda fostret har ett skyddsvärde som bör beaktas. Men mantrat är ju reflexmässigt om ”kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp”.  Marie Litholm tycker inte missbrukare bör bli gravida: ”Hjälp och stöd bör ges långt innan en eventuell graviditet. Tills situationen stabiliserats bör ett långtidsverkande preventivmedel rekommenderas.”    Mer om debatten på webben i Annas blogg .

Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Debatt

Visa fler
Om Aftonbladet