ÅSIKT

Flickorna förlorare då socialtjänsten sparar

Facken larmar: Bara i Stockholm dras 120 tjänster in

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT Den politiska ledningen i Stockholms stad har spänt bågen högt när de utropat målet att bli Sveriges bästa socialtjänst. I den budget som kommunfullmäktige beslutat om är det lätt att uppfatta att den politiska ledningen har ett djupt engagemang i frågor som rör hemlösa, missbrukare, barn och unga som far illa, våldsutsatta kvinnor och prostitution.

I verkligheten genomförs omfattande budgetneddragningar genom nedläggningar och indragna tjänster. När trycket på socialtjänsten ökar minskar ledningen i verksamheterna, istället för att satsa. Besparingsbetinget inom den centrala förvaltning som ska utgöra ett stöd för stadsdelsförvaltningarnas arbete, är omfattande. Drygt 61 miljoner ska sparas, i nuläget drygt 120 tjänster. Det drabbar ytterst de medborgare som är i behov av stöd och hjälp.

Jourhavande kurator läggs ner, tjänster dras in på enheterna för Hemlösa, Ledsagarservice, Prostitutionsgruppen, Behandlingsgruppen och kriscentrum för kvinnor. Inom socialjouren som ansvarar för hela staden tjänstgör endast fyra personer på nätterna. Situationen är mycket allvarlig och vi är djupt oroade. Vår granskning visar att det är med hjälp av budgettekniska finter som ledningen försvarar dessa nedskärningar. Allt som inte är ren myndighetsutövning sätts under luppen och de viktiga långsiktiga och förebyggande sociala arbetet har fått ge vika. Vakanshållning och långtidssjukskrivningar utan vikarietillsättning är ett stort problem.

De föreslagna neddragningarna kommer att drabba dem som behöver stöd. Exempelvis är förslaget om boende för ungdomar, att lägga samman verksamheter så att pojkar och flickor ska tvingas bo ihop på samma boende, är en tveksam lösning som noga måste följas och utvärderas. Pojkarna är ofta utåtagerande medan flickornas symtom visar sig på andra sätt. Många flickor riskerar att utnyttjas sexuellt. All erfarenhet visar att det är flickorna som blir de stora förlorarna i den föreslagna förändringen. Ett annat exempel handlar om stöd och boende för hemlösa. Hela stadens utbud av stödboende och behandlingshem slås sönder. I de små enheter som finns fungerar verksamheten bra eftersom personalen haft möjlighet att metodiskt och systematiskt bygga upp den verksamhet som bygger på tillit och förtroende både mellan de boende och personalen och inom personalen. Nu avvecklas stadens lågtröskelboenden inklusive det enda lågtröskelboende för kvinnor, för att ersättas med en enda stor anläggning vid Västberga industriområde med plats för 69 män och med minimal bemanning kompletterad med bevakningsbolag. Samtidigt läggs stödboende och behandlingsenheter ned. Budgettexternas tankar om att stötta människor tillbaka till ett värdigt liv med egen bostad, är enligt vår mening helt frånvarande i dessa förslag.

I Stockholms stads egen utredning, den så kallde BUSS- utredningen, framkom att verksamhet som rör utsatta barn och unga varit underfinansierad i stadsdelsnämnderna under flera år. Därför välkomnar vi de förstärkningar som föreslås i stadsdelarnas budgetar. Men samtidigt häpnas vi över att det sker på bekostnad av de viktiga centrala stödfunktionerna. Maria Ungdom förlorar både metodutvecklare och praktiksamordnare. I de särskilda boendena ska flickor och pojkar föras ihop till samma enheter och krisen på Barncentrum med sjukskrivningar och anställningsstopp har först efter extra förhandlingar resulterat i att en vikarie har fått tillsättas.

Budskapet till stadsdelarna är tydligt. Håll igen på placeringarna. Endast öppenvård, även för dem som behöver mer omfattande stöd och behandling. I budgeten står ”att tidiga och tydliga insatser för unga brottslingar ska prioriteras. Staden ska satsa särskilt på uppsökande verksamhet och stöd när det gäller barn till missbrukare. En satsning på stadsövergripande uppsökande arbete där stadsdelsnämnder, socialtjänst och frivilliga samarbetar inleds, oberoende av organisatoriska gränser.” Vår granskning visar att också uppsökarverksamheten ska spara. Två socialsekreterartjänster dras in.

Texter och siffror i budget måste hänga ihop. Medborgare och medarbetare i Stockholms stad har rätt att veta vad som gäller. Menar den politiska ledningen för Stockholms stad det de skriver i budget och verksamhetsplaner så måste de fatta beslut om att tillföra mer pengar. Det är hög tid för Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden att begära detta av kommunfullmäktige. Det är bara 17 dagar kvar till 2010.

FAKTA

I dag demonstrerar Akademikerförbundet SSR, Kommunal och Sktf mot de föreslagna neddragningarna. Samling på Mariatorget i Stockholm klockan 14.30 för avmarsch mot socialtjänstförvaltningen på Swedenborgsgatan.

Ann-Cathrine Hjerth
Jösta Claesson
Ana-Carin Hill
Akademikerförbundet, SSR, SKTF, Kommunal Sektion 27