ÅSIKT

Arbetsförmedlingen – lär av Stockholm

Debattören: Riktade insatser kortar tiden från nyanländ till nyanställd

I Stockholm har jobbsatsningar för nyanlända personer i Sverige varit lyckade. Det är något som Arbetsförmedlingen i övriga Sverige borde ta till sig av och lära sig av, menar dagens debattör.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

År 2009 inledde Stockholms stad och Arbetsförmedlingen projektet ”Etablering Stockholm” för att undersöka hur förändrade arbetssätt kan förbättra integrationen för nyanlända personer.

I dag offentliggörs en samlad ­rapport över projektets resultat. Ser vi till hela projektet är det 48 procent mer sannolikt att en deltagare i ”Etablering Stockholm” kommer i anställning eller utbildning, än att en person som del­tagit i Arbetsförmedlingens ­etableringsinsatser gör det.

Det visar tydligt att såväl­ ­Sveriges kommuner som Arbets­förmedlingen har ett stort ­ansvar för att förnya och förändra sina arbetsmetoder för att säkra en framgångsrik integration för nyanlända i Sverige.

Målgruppen för ”Etablering Stockholm” har varit nyanlända som invandrat till Sverige från länder utanför Norden, EU och ESS. Målet har varit att erbjuda en enda, sammanhållen etableringskedja som bidrar till sysselsättning och en förkortad etableringsprocess, vilket gagnar såväl individen som samhället i stort.

Två och ett halvt år efter att projektet påbörjades kan vi konstatera att ”Etablering Stockholm” har bidragit till mycket goda resultat.

I relation till andra insatser, riktade till samma målgrupp har projektet haft stark effekt på sysselsättningsmöjligheterna för nyanlända. Deltagande i del­projektet ”Matchning från dag ett” har haft en positiv inverkan på tiden från nyanländ till nyanställd. 60 procent av deltagarna har gått vidare till arbete eller studier sex månader efter det att insatsen påbörjades.

På mindre än en månad är tio procent av projektdeltagarna i sysselsättning. Motsvarande siffra för jobbtorgen är tre ­månader, för Arbetsförmedlingen sex ­månader.

Vi måste vara ödmjuka inför att människor som kommer till Sverige har olika förutsättningar.

För den som aldrig har gått i skolan eller bara har några få års skolgång bakom sig blir trösklarna in på Stockholms krävande och specialiserade arbetsmarknad mycket högre än för den som är född och uppvuxen i Sverige. Det ställer höga krav på etableringsinsatserna.

Rent konkret kan vi se att de satsningar som staden under de senaste åren gjort för att utveckla svenskundervisningen på de lägsta nivåerna har gett resultat. Inte på någon annan nivå har resultaten förbättrats i samma omfattning.

År 2005 var det drygt 50 procent av SFI-eleverna i Stockholms stad som blev godkända på nivå 1 A, i dag hela 90 procent. På ­nivå 1 B blev drygt 30 procent godkända år 2005, i dag nästan 60 procent. Det visar att en ­omfattande och målgrupps­inriktad metod­utveckling ger goda resultat.

Etableringsinsatser liksom ­arbetsmarknadspolitik i stort är ytterst Arbetsförmedlingens ansvar.

Samtidigt som vi fortsätter att utveckla jobbtorgen för att fler ska gå till egen försörjning, så finns det delar av det nu avslutade projektet ”Etablering Stockholm” som inte är relevanta att implementera i stadens verksamhet.

Staden har heller inte incitament att bygga upp en (hel) etableringskedja på så sätt som det från början var tänkt (i projektet) då ansvaret i dag till stor del vilar på en annan aktör.

Nu är det viktigt att Arbets­förmedlingen, liksom staden, tar till sig av projektets goda ­resultat för att fler nyanlända ska få en bra introduktion som ger ­möjlighet till en snabbare ­etablering här i Sverige.

Ulla Hamilton (M)

Arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad

FAKTA

DEBATTÖREN

Ulla Hamilton, 52. Arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad

DEBATTEN

Att snabbt få ut nyanlända invandrare på arbetsmarknaden menar många är nyckeln till en bättre integration. I dag skriver Stockholms stads arbetsmarknadsråd om hur staden i ett särskilt projekt lyckats 48 procent bättre är Arbetsförmedlingen. Det väcker frågor om AF:s nuvarande arbetsmetoder.