Kraftig ökning av antalet fall av livmoderhalscancer

HÄLSA

Mellan 2014 och 2015 har antalet fall av livmoderhalscancer ökat med 20 procent, det uppger Cancerfonden i en ny rapport.
Flest fall upptäcktes i sju landsting som alla ligger utanför storstadsområdena.
– Vi vet i dagsläget inte vad ökningen beror på, det behövs fler studier för att ta reda på det, säger Jan Zedenius, professor och medicinsk sakkunnig på Cancerfonden i ett pressmeddelande.

Foto: Cancerfonden
82 procent av kvinnorna mellan 23 och 60 år går regelbundet på screening.

För första gången på flera decennier ökar antalet fall av livmoderhalscancer kraftigt i Sverige.

Under den senaste tvåårsperioden upptäcktes ungefär 20 procent fler fall än tidigare.

Ökningarna är stora i framför allt sju landsting: Östergötland, Jönköping, Blekinge, Halland, Värmland, Örebro och Dalarna. Inget av de tre största landstingen bidrar till ökningen, det skriver Cancerfonden i sin rapport.

82 procent deltar

Screeningstatistiken, som också är en del av Cancerfondsrapporten 2018, visar på att 82 procent av alla kvinnor i Sverige mellan 23 och 60 år regelbundet deltar i programmet.

Men andelen kvinnor som deltar i screening skiljer sig mycket åt mellan olika landsting. Skillnaderna beror sannolikt på att landsting med relativt låg andel kvinnor som screenar sig inte i tillräckligt hög grad använder de effektivaste metoderna för att nå de som uteblir.

En tidigare studie vid Sahlgrenska akademien i Göteborg visar att kvinnor med låg inkomst, låg utbildningsnivå, som är arbetslösa eller inte är födda i Sverige oftare uteblir från screeningen än andra kvinnor, skriver metro.se

– Det finns ett tydligt nationellt vårdprogram med rekommendationer om hur man bäst når de kvinnor som uteblir från screening, till exempel årliga omkallelser, telefonsamtal och erbjudande om självtest. Att det är så stora skillnader mellan olika delar av landet talar för att alla landsting inte följer programmet tillräckligt bra, och inte är tillräckligt bra på att lära av de landsting som lyckas bättre, säger Jan Zedenius i pressmeddelandet.

Sedan 1960-talet

I Sverige har screening för livmoderhalscancer, gynekologisk cellprovskontroll, pågått sedan 1960-talet. Sedan 1977 finns en fungerande verksamhet i alla landsting. 2015 kom Socialstyrelsen med nya rekommendationer när det gäller screeningen vilket innebär att cellprovet, för en majoritet av kvinnorna, numera analyseras med avseende på HPV-infektion. Man har även utökat åldersspannet till att alla kvinnor mellan 23-64 år ska screenas regelbundet.

Sedan 2012 erbjuds alla flickor i Sverige kostnadsfri vaccination mot HPV typ 16 och 18 inom det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinering erbjuds i årskurs fem eller sex. Kliniska studier har visat att de två godkända vaccinerna har nästan hundraprocentig effekt mot cellförändringar på livmoderhalsen som orsakas av HPV 16 och 18 som ger upphov till ungefär 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer.

Så många får cancer

  • År 2015 diagnostiserades drygt 65 000 nya fall av cancer i Sverige. Antalet fall ökar, inte bara för livmoderhalscancer utan för en rad olika cancertyper. En viktig orsak till att antalet fall av cancer är att antalet äldre i Sverige ökar. Två tredjedelar av alla som får en cancerdiagnos är över 65 år.

  • Cancer är ganska jämnt fördelat mellan könen, men fler kvinnor än män är under 65 år när de drabbas.

  • Mer än var tredje person som lever i Sverige i dag kommer att få en cancerdiagnos under sin livstid.

  • Ungefär 65 procent av de som drabbas av cancer i Sverige blir i dag botade även om det varierar kraftigt beroende på cancerform.

  • Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor med 9 382 fall år 2015. Hos män är prostatacancer den vanligaste cancerformen med 10 440 fall 2015.

  • Hudcancer är den näst vanligaste cancerformen hos båda könen och är också den cancerform som ökar mest.

Källa: Cancerfonden

Så många drabbas av cancer 00:45
ARTIKELN HANDLAR OM