Varför känner man sig stressad?

HÄLSA

Varför känner man sig stressad?

Orsakerna varierar från person till person. Men stressforskaren Bengt Arnetz på Centrum för miljörelaterad ohälsa, CEOS, i Uppsala har listat några av de vanligaste faktorerna.

Stressen behöver inte bero på individens sätt att hantera olika situationer.

I många fall är det cheferna på arbetsplatsen som har slarvat med företagets struktur.

Här är några vanliga orsaker till att människor känner sig stressade:

De upplevda kraven är större än den kapacitet du upplever att du har att möta upp till kraven.

Brist på eget inflytande samt bristande förståelse/

lyhördhet från omgivningen. Oklara mål och strukturer.

Låg effektivitet i arbetsprocesser.

För höga produktionskrav i relation till organisationens/personens kapacitet.

Oro och osäkerhet, krav på ständig förnyelse kopplade till otydlig framtidsbild.

Olösta konflikter, till exempel prioriteringskonflikter mellan arbete och familj.

Obalans mellan arbets- och socialt liv.

För lite av skyddsfaktorer mot stress, till exempel vila, motion och umgänge med vänner.

För lite återhämtning och tid till reflektion under dagen. Man kör på topp hela tiden, har ständigt

högt varvtal.

Felprioritering. I stället för att ta sig tid till samtal, reflektion och bearbetning så sitter man fast i vår "göra mycket"-kultur.

För höga krav på oss själva.

Genetiska skillnader mellan personer. Bristande coping/bemästringsförmåga, det vill säga strategier att hantera och minimera

ohälsosam stress.

Bristande socioekonomiska resurser att hitta lösningar på vissa stressituationer.

Svårigheter att byta arbete eller karriär, på grund av en hård arbetsmarknad.

Källa: Bengt Arnetz, professor i socialmedicin.