Antroposofisk miljö ger mindre allergier

För ren miljö, antibiotika och vaccinationer gör barn mer allergiska

HÄLSA

STOCKHOLM

Barn som växer upp i en antroposofisk miljö har betydligt färre allergier än andra barn.

Det visar en undersökning av flera hundra skolbarn i Stockholmsområdet.

En antroposofisk uppväxtmiljö kännetecknas bland annat av att både vaccinationer och användande av antibiotika undviks. Kosten innehåller dessutom en stor andel levande lactobaciller, vilket anses gynnsamt för hälsan.

Antroposofbarnen hade väsentligt mindre allergiantikroppar i blodet och hade även betydligt mindre allergiska besvär, astma och eksem än andra barn.

Ökning av eksem

Under senare år har det skett en snabb ökning av så kallat atopiskt eksem.

- Det beror på vårt västerländska levnadssätt. Problemet är att hitta vilka faktorer i detta som ligger bakom, säger Åke Svensson, hudläkare på universitetssjukhuset i Malmö.

I dagsläget drabbas vart femte barn av atopiskt eksem. Studier har pekat på riskfaktorer som luftföroreningar, tobaksrök, vaccinationer, ändrad kost och ändrad tarmflora.

En annan faktor som kan ha betydelse för ökningen av astma och allergier är den goda hygienen i västvärlden.

Det har påverkat vår tarmflora som ser helt annorlunda ut i dag än tidigare, vilket tros kunna påverka vårt immunförsvar negativt.

Större tarmflora

Tarmfloran hos antroposofbarnen i studien var betydligt större än hos andra barn och stabiliserades i tidigare ålder.

Detta kan bland annat hänga samman med att hemförlossningar är vanligare i den gruppen. Vid dessa är hygienen inte lika hög som i steril sjukhusmiljö, vilket ökar möjligheterna att det nyfödda barnet redan vid förlossningen utsätts för mammans tarmflora. Sannolikt påverkar detta immunförsvaret positivt.

- Naturen har avsett att detta ska ske vid födseln, men vi har förhindrat det sedan 50-talet genom de hygieniska förhållandena på sjukhusen, säger Roland Möllby, professor i medicinsk bakteriologi vid Karolinska institutet i Stockholm, som ligger bakom studien av tarmfloran hos antroposofbarnen.

Thomas Eriksson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM