Kvinnor lider mer framför datorn

Får oftare muskelvärk än män – trots samma arbetsuppgifter

HÄLSA

Kvinnor lider mer än män – åtminstone när de sitter framför datorn. En ny undersökning visar att kvinnor oftare får muskelbesvär än män, trots att de gör samma jobb.

Yrkesmedicinska kliniken i Lund har gjort undersökningen på flygledare, en yrkeskategori där män och kvinnor gör exakt samma jobb.

Tidigare undersökningar inte rättvisande

Även tidigare undersökningar av andra yrkesgrupper har visat att kvinnor har mer besvär från muskler och leder än män vid datorarbete. Det har dock visat sig att de undersökta kvinnorna och männen har haft olika arbetsuppgifter, även om de har samma titel, och därmed olika belastning.

Därför valde yrkesmedicinska kliniken att undersöka en grupp kvinnor och män som har precis samma arbetsuppgifter, nämligen flygledare.

– Flygledarna är närmast unika genom att män och kvinnor har exakt samma uppgifter, arbetsorganisation, arbetsplatsutformning, utbildning och lön, säger Inger Arvidsson vid kliniken, som gjort undersökningen.

Kvinnorna yngre – lider ändå

I den undersöktes och intervjuades 187 flygledare vid Sturup och Arlanda, 90 kvinnor och 97 män, i fråga om besvär från rörelseorganen.

Undersökningen gav samma resultat som tidigare - kvinnorna är överrepresenterade när det gäller besvär. Skillnaden i antalet nackdiagnoser var till exempel mycket stor. Och då var ändå kvinnorna i undersökningen något yngre än männen.

Enligt Inger Arvidsson finns ännu ingen direkt förklaring till varför dessa skillnader uppträder.

– Vi trodde ett tag att skillnader i kroppslängd kunde vara en orsak, men undersökningar av detta ger inga sådana belägg, säger hon.

Stressen kan vara orsaken

Stress kan, enligt Inger Arvidsson, vara en anledning till att kvinnor uppvisar fler besvär. De utsätts kanske för mer stress i arbetet än männen, genom att de möjligen känner större ansvar för hem och familj.

Men dessa frågor återstår det att finna svaren på.

Undersökningen, tillsammans med liknande för andra yrkesgrupper, görs för att försöka förebygga arbetsskador. Cirka två tredjedelar av den yrkesverksamma befolkningen arbetar i dag med datorer.

Den snabba utvecklingen inom informationsteknologin har medfört en ökning av antalet arbetsskador i nacke och övre extremiteter där datorarbete anges som orsak.

Lennart Hansson/TT