Unga arbetslösa blir deprimerade

Ökande samhällsproblem

HÄLSA

Svenska ungdomarna mår allt sämre.

En av orsakerna tros vara den ökade ungdomsarbetslösheten.

– Det är extra känsligt under ungdomsåren, säger läkaren Sven Bremberg på Folkhälsoinstituet till Sveriges Radio.

Sedan slutet av 80-talet har antalet ungdomar med psykiska problem mer än fördubblats, enligt Socialstyrelsen.

– De ungas hälsoutveckling totalt sett har varit sämre än de äldres, sa Inger Heimersson, utredare på Socialstyrelsen, till Aftonbladet i samband med att Socialstyrelsen presenterade sin stora folkhälsorapport senast.

Fler unga lider i dag av psykiska problem. Fler vårdas i slutenvård för depressioner, ångesttillstånd och självmordsförsök.

”Fördubbling av självmordsförsöken”

Generellt minskar dödligheten och den psykiska ohälsan i samhället – men inte bland ungdomarna. För åldersgruppen 15 till 24 år slutade den att minska i mitten av 1990–talet, och bland unga män har dödligheten till och med ökat.

– Det har skett en viss ökning, vilket är ett trendbrott och en varningssignal, säger Inger Heimersson.

– Det som hänt under 90–talet är att de gör självmordsförsök och hamnar på sjukhus. Det har skett en fördubbling av självmordsförsöken och en tre eller fyrdubbling av unga kvinnor som sjukhusvårdas för depression, säger barn- och ungdomsläkaren Sven Bremberg.

Koppling till arbetslöshet

Under samma period så har även ungdomsarbetslösheten ökat dramatiskt – och allt tyder på att det finns en koppling.

– Ganska många studier visar att när arbetslösheten ökar så ökar den psykiska ohälsan. Och faktiskt, i förlängningen, självmorden också. Det är väldigt tydliga samband.

Han berättar att det nyligen har gjorts en stor studie där man undersökte sambanden mellan den ökande arbetslösheten bland unga och den ökande psykiska ohälsan.

– Tyvärr, i den studien toppade Sverige listorna. Inget annat land hade en så kraftig försämring av båda. Det talar för att det är ett orsakssamband, säger Sven Bremberg.

Viktigt att ungdomar får jobb

– Om unga har svårt att etablera sig som vuxna, till exempel genom att finna arbete, så för det med sig en massa andra problem. De får ingen bostad och kan inte bilda familj, säger Sven Bremberg.

– Man känner sig inte behövd. Det är extra känsligt under ungdomsåren efter skolan. Har man jobbat ett antal år och sen blir arbetslös så vet man ju lite vem man är.

FAKTA

Psykiska besvär ökar kraftigt

26 procent av kvinnorna och 14 procent av männen besvärades av ängslan, oro eller ångest åren 2007 och 2008.

För två decennier sedan var unga den åldersgrupp som hade minst besvär av oro. Mest besvär hade kvinnor över 65 år.

Sedan dess har de ungas besvär av ängslan, oro eller ångest mer än trefaldigats. Speciellt oroliga i dag är unga kvinnor.

Bland personer i åldrarna 65–84 är förekomsten av sådana besvär däremot oförändrade.

En studie som Folkhälsoinstitutet gjort tyder på att ungas ökade psykiska ohälsa bland annat kan kopplas till den höga ungdomsarbetslösheten.

Forskarna hittade i studien, där en rad europeiska länder jämfördes, ett starkt samband mellan en ökad andel ungdomar utanför arbetskraften och andelen unga med psykiska besvär.

(Källa: Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen, SCB (TT))