Brister i information om svininfluensan

Viktiga målgrupper nåddes inte

HÄLSA

Sverige klarade svininfluensapandemin relativt bra, men det fanns även brister, konstateras i en ny rapport.

Information nådde inte viktiga grupper, vården var tungt belastad och massvaccinationen blev en dyr historia.

De ansvariga myndigheterna har utvärderat hanteringen av svininfluensan i en rapport till regeringen. Slutsatsen: Beredskapen var god, men kan också i många avseenden förbättras.

– Den pandemiplan som fanns utgick ifrån en mycket allvarligare pandemi än vad som blev. Där behöver vi ta in ett större mått av flexibilitet för olika scenarier, säger Helena Lindberg, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som tillsammans med Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet gjort utvärderingen.

Många i ECMO

Konsekvenserna för samhällsviktiga verksamheter på grund av svininfluensan bedöms som obetydliga. Ändå var antalet personer som vårdades för influensa betydligt fler jämfört med tidigare år. Intensivvården tyngdes av patienter med svår lunginflammation och många unga fick under lång tid vårdas med konstgjord lunga, så kallad ECMO.

– Det var en stor ansträngning för sjukvården, men inte så stor som vi fruktat. Effekterna på övrig sjukvård blev måttliga, säger Anders Tegnell, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Samtidigt ifrågasätts samhällsvinsterna med massvaccinationen. Totalt vaccinerades omkring 60 procent av befolkningen till en kostnad av 1,3 miljarder kronor.

– Just den här gången var kostnaderna högre än vad vi normalt sett från samhällets sida vill investera för att rädda "sparade levnadsår" som vi brukar tala om, säger Anders Tegnell.

Hade vaccinationen däremot startat några veckor tidigare hade den varit kostnadseffektiv, framhåller han, liksom om pandemin varit av allvarligare art.

– Jag tycker man får se det som en försäkring. Den här gången var försäkringen kanske något dyrare än vad reparationen av huset hade behövt vara. Men nästa gång kan det väldigt lätt svänga åt andra hållet.

Svårt övervaka

Utvärderingen konstaterar också att det var svårt för myndigheterna att övervaka spridningen av influensan eftersom det saknas bra system för att nationellt följa belastningen på vården. Kommunikationen med framför allt unga vuxna och personer med annat modersmål än svenska behöver också förbättras.

Frågan om ett eventuellt samband mellan narkolepsi, sömnsjuka, och vaccinet Pandemrix tas inte upp i rapporten. Läkemedelsverkets utredning väntas vara klar först till sommaren.

FAKTA

Svininfluensa

De första svenska fallen av svininfluensa rapporterades under sommaren 2009.

31 personer har hittills avlidit i sjukdomen i Sverige.

Mellan 240 000 och 610 000 personer beräknas ha insjuknat i influensan.

Drygt 60 procent av Sveriges befolkning har vaccinerats mot viruset.

Källa: Smittskyddsinstitutet

Anja Eriksson/TT