Dags att söka bygglov inför sommaren

Foto: Pernilla Zetterman/Johnér
Om du vill bygga ut eller bygga om huset i sommar är det hög tid att söka bygglov nu.
HUS OCH HEM

Planerar du bygga ut semesterstugan i sommar? Då är det hög tid att söka bygglov nu.
– Man bör få in en ansökan närmsta månaden, säger Adam Laurin, arkitekt på Boverket.

Sommaren är bara några månader bort, en period då många passar på att bygga ut eller bygga om sina hus. I flera fall kräver nybyggnationer av olika slag bygglov, en process som kan dra ut på tiden. Därför är det hög tid att börja snickra på bygglovsansökningen om du vill kunna sätta igång på semestern.
– Min erfarenhet är att man bör vara ute tre månader innan sommaren med sin ansökan, säger Adam Laurin, arkitekt på Boverket.

Lagen fylld av undantag

Vad som faktiskt kräver bygglov är inte alltid glasklart. Lagen är fylld av tillägg och undantag. Men generellt krävs bygglov om du ska uppföra en helt ny byggnad, eller bygga ut en befintlig byggnad. Och vad du får göra beror på om tomten ligger inom eller utanför detaljplanelagt område.
– Har man många grannar bor man sannolikt inom ett planlagt område vilket innebär att det finns regler för vad du får göra på tomten, säger Adam Laurin.

Vill du bygga en balkong eller en altan kan det ibland krävas bygglov beroende på bland annat storleken. I vissa fall krävs också bygglov om du vill ändra färg på husets fasad eller lägga tak i ett nytt material. Och ska du bygga ett staket kan det vara läge att tänka till. Staket är vanligtvis bygglovsbefriade, till skillnad från plank. Var gränsen går är inte alltid tydlig.

Att friggebodar inte kräver bygglov känner nog de flesta till. Det gäller även så kallade Attefallshus och tillbyggnader på max 15 kvadratmeter, som inte är högre än det befintliga huset. Sådana byggen måste dock anmälas till kommunen och du måste få ett startbesked innan du kan sätta igång.

Besked inom tio veckor

Adam Laurins råd är att alltid kontakta kommunens byggnadsnämnd innan man skickar in sin bygglovsansökan.
– Det bör man göra om man inte är väldigt säker på sin sak. Det finns många undantag och särregler.
– Se också till att din ansökan är komplett och ta hjälp av någon som kan göra ritningar om du inte kan göra det själv. Kommunen ska ge besked om bygglov inom tio veckor, men den tiden gäller först från att de fått in en komplett ansökan, säger Adam Laurin.

Om du chansar och bygger utan lov kan det bli kostsamt.
– Reglerna skärptes rejält 2011. Utöver att få riva det du byggt kan du få betala avgifter på både fem och sexsiffriga belopp, säger Adam Laurin.

FAKTA

Söka bygglov - så gör du

1. Behöver du bygglov?
Börja med att kontakta din kommuns byggnadsnämnd för att ta reda på om det du planerar bygga/ändra kräver bygglov.

2. Skicka in ansökan och handlingar
Bedömer kommunen att bygglov krävs måste du skicka in en ansökan och rätt handlingar som finns på respektive kommuns hemsida. Ansökan ska vara skriftlig och bland annat innehålla ritningar över det du ska bygga.

3. Byggnadsnämnden gör första granskning
Så snart som möjligt efter att din ansökan kommit in kontrollerar kommunen om bygglov krävs och om alla handlingar kommit in och är korrekta. Annars kan kommunen begära in kompletteringar.

4. Du får ett mottagningsbevis
När din ansökan bedöms som fullständig ska byggnadsnämnden skicka ett mottagningsbevis till dig, där det bland annat står hur lång tid det får ta innan beslut fattas.

5. Byggnadsnämnden prövar din bygglovsansökan
Byggnadsnämnden prövar bland annat om eventuell detaljplan tillåter att du bygger det du sökt om. De tittar också på exempelvis byggets form och materialval. Du ska få bygglovsbeslut senast 10 veckor efter att din ansökan blev komplett, eller inom 20 veckor om byggnadsnämnden behöver mer tid att utreda ärendet.

6. Byggnadsnämnden beslutar om ditt bygglov
Efter senast 10 veckor får du besked. Om du beviljas bygglov ska dina grannar och andra sakägare få reda på det. De har då tre veckor på sig att överklaga. Om det inte sker vinner bygglovet laga kraft. Bygglovet gäller i två år, eller i fem år om arbetet påbörjats.
Om byggnadsnämnden avslår din bygglovsansökan kan du överklaga till Länsstyrelsen.

7. Byggnadsnämnden håller tekniskt samråd
Byggnadsnämnden håller ofta ett tekniskt samråd om du beviljats bygglov där ni går igenom hur ni ska planera och organisera arbetet.

8. Du får ett startbesked
När du fått ditt startbesked är det fritt fram att börja bygga!

9. Byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök
Minst en gång under byggets gång ska någon från byggnadsnämnden besöka byggarbetsplatsen.

10. Byggnadsnämnden håller ett slutsamråd
Ofta håller byggnadsnämnden ett slutsamråd när projektet är avslutat där ni går igenom att kontrollplanen följts.

11. Du får ett slutbesked
Innan du kan börja använda det du byggt ska du få ett slutbesked där du visar byggnadsnämnden att alla krav är uppfyllda. Om bygget visar mindre brister kan du få ett slutbesked med krav på att åtgärda bristerna senare.

Källa: Boverket

FAKTA

Då krävs bygglov

Nybyggnad och tillbyggnad
Kräver ofta bygglov. Det gäller även ett större skärmtak eller en carport till exempel.

Yttre eller inre ändring
Om byggnaden ligger inom ett detaljplanelagt område behövs detaljplan för att ändra på husets fasadfärg, fasadklädnad och material på taket. Det krävs också bygglov för stora förändringar av bostadens planlösning.

Ny användning
Om du ska ändra en byggnad till ytterligare en bostad eller till exempel göra om ett garage till en butik krävs bygglov.

Murar och plank
För att bygga en mur eller ett plank krävs oftast bygglov, beroende på konstruktion och utseende.

Altaner, uteplatser och uterum
Ibland kan det krävas bygglov för att bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger. Ett vanligt trädäck i marknivå kräver generellt sett inte bygglov.

Då krävs INTE bygglov

Följande saker får du bygga utan bygglov. Om de byggs närmre tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från grannar som berörs.

Uteplats
Inom 3.6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank som är max 1,8 meter högt.

Skärmtak
Du får bygga ett skärmtak över uteplatser och altaner utan bygglov om det är max 15 kvadratmeter stort.

Friggebod
I bostadshusets omedelbara närhet får du bygga en eller flera friggebodar utan bygglov.

Fasadändringar
Du får måla om fasaden, byta fasadtäckning eller byta takmaterial om det inte ändrar byggnadens eller områdets karaktär mycket.

Attefallshus
Du får bygga ett så kallat Attefallshus på max 25 kvadratmeter, men du måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Tillbyggnad på max 15 kvadratmeter
Du som har ett en- och tvåbostadshus får göra tillbyggnader på max 15 kvadratmeter utan bygglov. Tillbyggnaden får inte bli högre än husets taknockshöjd, och det krävs anmälan till och startbesked från kommunens byggnadsnämnd.

Takkupor
Du får bygga max två takkupor utan bygglov men det krävs startbesked från kommunens byggnadsnämnd.

Inreda ytterligare en bostad
Du får inreda ytterligare en bostad utan bygglov om du inte gör några yttre ändringar på byggnaden. Men det krävs startbesked från kommunens byggnadsnämnd.

Se hela listan på Boverkets hemsida.