ÅSIKT

De betalar med sina liv

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Asylrätt 2014: Sveriges och EU:s flyktingpolitik måste bli mer human

1 av 2 | Foto: scanpix
Med livet som insatsDrömmen om en bättre framtid gör att flyktingtrafiken vid bland annat Italiens kust flödar.
Ensamkommande flyktingbarn, som Ali, drabbas hårt av Dublinförordningen.

Det är kallt i Sverige och i Europa. I en tid av växande nyfascism och nationalism är det bra att Aftonbladet och andra granskar järnrörssajter och Sverigedemokrater, och blottlägger rasism bland de som försöker göra sig rumsrena i det offentliga samtalet. Men granskningarna av järnrörsbärarna får inte innebära att man glömmer bort de människors liv som det faktiskt gäller, de som drabbas av svensk och europeisk migrationslagstiftning.

Det finns en utbredd föreställning i Sverige att det här förs en generös flyktingpolitik som värnar mänskliga rättigheter. Detta är en myt som det måste slås hål på. Svensk och europeisk asylpolitik bryter konstant mot artikel 14 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna: ”envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse”. Sverige har dömts hela 20 gånger av FN:s tortyrkommitté för att vi velat utvisa människor som riskerat tortyr. Det är fler gånger än något annat land.

Nyligen förärades Europeiska Unionen Nobels fredspris med motiveringen att de bidragit till främjande av fred och mänskliga rättigheter. Detta samtidigt som människor betalar med sina liv för EU:s restriktiva flyktingpolitik – i brist på legal väg in i Europa drunknar många i Medelhavet. Detta ger en bild av vilkas rättigheter som främjas och inte av den fredsprisade unionen.

Mänskliga rättigheter ska gälla alla och det är dags att situationen för flyktingar och papperslösa blir en fråga i svensk offentlighet. Vi kräver att fokus flyttas till hur den politik som förs ser ut.

Därför lanserar vi i dag, på Internationella Migrationsdagen, kampanjen Asylrätt 2014. För en human flyktingpolitik. För att asylpolitiken ska bli en avgörande fråga i riksdagsvalet 2014. Kampanjen ställer fyra krav:

1. Vi kräver att Sverige ska följa FN:s riktlinjer i praktiken och aldrig mer utvisa någon till tortyr eller förföljelse.

Förutom kritik vad gäller tortyrärenden, får Sverige kritik för behandlingen av och utvisningar av hbtq-flyktingar. FN kritiserar även Sveriges utvisningar till Irak, där många riskerar förföljelse, tortyr och dödsstraff. Iraks parlament har uttalat att Irak borde vägra ta emot de som skickas tillbaka, då den irakiska staten inte kan garantera deras säkerhet. Trots detta fortsätter Sverige att utvisa dit, senast förra veckan genom en massutvisning av omkring 20 personer till Irak från förvaret i Kållered utanför Göteborg.

Vi kräver att det görs en stor satsning på kompetenshöjning och utbildning inom Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen, och att brott mot mänskliga rättigheter får påföljder så att de inte upprepas.

2. Vi kräver att ”synnerligen ömmande omständigheter” ersätts med ”särskilt ömmande omständigheter”.

Hösten 2011 väcktes debatten kring formuleringen ”synnerligen ömmande omständigheter” i samband med att Sverige ville utvisa 91-åriga, demenssjuka Ganna till Ukraina där hon saknade anhöriga. Ganna är bara ett av många exempel. Få svårt sjuka människor får stanna i Sverige, trots att tillgång till vård inte finns i hemlandet. Begreppet ”synnerligen” måste, juridiskt, tolkas mycket restriktivt. Begreppet ”särskilt” skulle göra det lättare att ge uppehållstillstånd för svårt sjuka människor eller människor med stark anknytning till Sverige.

3. Vi kräver att asylsökande ska ha rätt att själva få välja var de vill söka asyl och att Sverige därför omedelbart upphör med alla överföringar enligt Dublinförordningen samt att regeringen verkar för dess avskaffande.

Enligt Dublinförordningen måste asyl sökas i det EU-land som beviljat visum eller där man först anlänt. Men rättssäkerheten skiljer sig stort mellan EU-länder. Sverige återsänder många asylsökande till södra EU samtidigt som FN avråder från överföringar dit, då den humanitära situationen är ohållbar. Många flyktingar tvingas bo på gatan eller i flyktingläger, och vardagen präglas för många av rättighetslösa arbeten och polisbrutalitet. Ensamkommande flyktingbarn drabbas särskilt hårt av Dublinförordningen – som i det uppmärksammade fallet med 15-åriga Ali som skulle överföras till Italien, där han likt många andra blivit utsatt för övergrepp.

4. Vi kräver att bevisbördan flyttas från den asylsökande till Migrationsverket.

Asylprocessen präglas av misstro och orimliga beviskrav. Enligt svensk rättspraxis ska en åtalad persons historia anses trovärdig tills motsatsen har bevisats. I asylprocessen fungerar det tvärtom – där ligger bevisbördan på den asylsökande, som måste kunna bevisa både vad den varit med om och att det kommer att hända igen. En person som tvingats fly ska aldrig behöva utsättas för misstro eller avkrävas orimliga bevis för sin rätt till asyl.

Rasismen i svensk och europeisk flyktingpolitik måste få ett slut. Vi vill se en värld där mänskliga rättigheter tillämpas för alla, oberoende av ras, etnicitet eller på vilken sida av en nationsgräns man har fötts.

Sam Bergman

Anna Hedman

Jacob Lind

Asylrätt 2014

Asylrätt 2014

■ ■Asylrätt 2014 är en fristående kampanj som Ingen Människa är Illegal Göteborg har tagit initiativet till.

■ ■Kampanjen kommer att drivas fram till valet 2014 och uppmanar alla att ställa sig bakom och driva dessa krav.

■ ■IMÄI Göteborg är ett nätverk som arbetar dels politiskt opinionsbildande och dels praktiskt med att stödja de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan.