ÅSIKT

Tio hårda bud för socialdemokratin

avGöran Greider

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Göran Greider visar vägen inför S-kongressens start i morgon

Foto: THINKSTOCK / MAGNUS SANDBERG
mose(s) vänsterdebattören Göran Greider presenterar tio budord för framtidens socialdemokrati. I morgon börjar S-kongressen i Göteborg.
Foto: SCANPIX SWEDEN
”När Stefan Löfven kallar Rut-bidraget för en frihetsreform bryter han mot första budet ”Magdalena Andersson (t h) är livrädd för att höja skatterna”.

Första budet
Du skall inga andra gudar hava jämte mig

Socialdemokratin ska inte ha några andra gudar vid sidan av friheten, jämlikheten och solidariteten. Socialdemokratin förkastar friheten som ett begrepp isolerat från jämlikheten och vice versa och det är det som skiljer ut socialdemokratin från ytliga liberaler: Jämlikhet är ett sätt att fördela frihet och frihet är en förutsättning för att kämpa för jämlikhet.

När Stefan Löfven kallar (S) för en frihetsrörelse och till och med Rut-bidraget för en frihetsreform bryter han mot detta första bud. Socialdemokratin kan aldrig vara ett frihetsparti om det inte samtidigt är ett jämlikhetsparti. Solidariteten är den djupa kollektiva ansträngningen, principiellt ouppnåelig för en ensam individ, att binda samman verklig frihet och verklig jämlikhet.

Andra budet
Du skall icke missbruka Herren Guds namn

Socialdemokrater ska inte missbruka ett enda av sina grundläggande ord. Frihet är inte detsamma som valfrihet på marknaden, mångfald inte liktydigt med kundval utan i stället det djup och den själs­liga rikedom som individer tillägnar sig i ett jämlikt och fritt samhälle. Och detta missbruksförbud gäller alla centrala värdeord: Demokrati råder således inte förrän också de stora ekonomiska besluten ligger i hela folkets händer.

Att sälja ut den offentliga sektorn till vinstdrivande aktörer är detsamma som att minska demokratin och löntagarnas makt i samhället.

Likhet inför lagen är ett ofullbordat ideal tills den dag domare och jurister alltid kommer från samma klass det vill säga ingen klass – som de som skall dömas.

Socialdemokratin missbrukar uttrycket full sysselsättning när den säger att den vill satsa på jobben utan att våga satsa på jobben i vård, omsorg och skola, på samma sätt som Anders Borg gör det när full sysselsättning för honom kan vara vilka skitjobb som helst.

Borgerligheten har länge missbrukat ordet bidrag när den låtit det omfatta de framkämpade sociala rättigheterna, såsom a-kassa eller sjukförsäkring, och det förfaller som om socialdemokratin låtit sig påverkas av detta och därmed missbrukar orden och bryter mot det andra budet.

Tredje budet
Tänk på vilodagen

Socialdemokratin ska tänka på vilo­dagen så att den ser den som en väg ut ur det förhärskande och alienerande lönearbetet. Övertiden i svenskt arbetsliv motsvarar tiotusentals heltidsjobb. Arbetstiden måste minskas och arbetet fördelas. Det nödvändiga och livsuppehållande arbetet, i till exempel omsorgen eller jordbruket, bör varje samhälls­medlem dock jämlikt bidra till, i form av social värnplikt.

Rut-bidraget är den borgerliga familjens sätt att helga vilodagen. Men det är en köpt vilodag, köpt från dem som måste arbeta för låga löner och därmed en kränkning av vilo­dagen. Socialdemokratin ser alltid ledigheter, semestrar, kortare arbetsdagar och vilodagar som löften om en friare samhällsordning som vi minns från våra första gryningar i Kalahari.

Fjärde budet
Hedra din fader och din moder

Socialdemokrater bör alltid hedra det långa socialistiska arvet, från Karl Marx till Olof Palme, från Rosa Luxemburg till Gudrun Schyman, från Jesus ilska mot de rika bort till Hugo Chávez nationalisering av oljeindustrin. Det är endast sådana fäder och mödrar som den levande socialdemokratin hedrar.

Socialdemokratin motsätter sig däremot alltid de nedärvda symboliska faders- och modersgestalter som det repressiva samhället erbjuder, såsom kungafamiljen, de upphöjda stats­männen eller allehanda idolkulter.

Något sådant som en socialdemo­kratisk statsminister som är landsfader kan i grunden inte existera och när det inträffar har något gått fel, riktigt fel. Socialdemokratiska partiordföranden eller eventuella ministrar ska inte uppskattas för det förtroende de åtnjuter i opinionsindustrins mätningar, utan för vad de uträttar. Socialdemokratin ska därför alltid vara en rörelse där rörelsen är det centrala, inte dess ledning. Om en rörelse kan ledas utan all­varliga protester – på till exempel en partikongress – är det ingen rörelse, utan ett simpelt maktinstrument för en elit. En rörelse hedrar sin ledning genom att utmana den och förändra den.

Femte budet
Du skall icke dräpa

Socialdemokratin skall icke dräpa. Det betyder att partiet kämpar för att avstå från vapenexport, medlemskap i Nato samt krigsinsatser i avlägsna länder och i grunden eftersträvar ett avskaffande av försvarsmakten.

Som det nu är dräper socialdemokratin och skadar sin nästa.

Att Palme var reservofficer är ett tråkigt faktum, lik- som att granatgeväret Carl Gustaf finns i varje militär konflikt. Jas-planet är motsatsen till socialdemokrati.

Sjätte budet
Du skall icke begå äktenskapsbrott

Socialdemokratin ska aldrig bryta banden med den breda arbetarklassen för lösa för­bindelser med den välbärgade minoritet som medelklassen utgör. Socialdemokratin ska framför allt inte begå kärleksbrott. Men det gör varje rörelse som inte konsekvent och oupphörligt slåss för den jämställdhet och det upphävande av nedärvda patriarkala mönster som försvårar eller omöjliggör verklig kärlek mellan människor. Äkta socialdemokrater går följaktligen med på nästan allt vad Kommunals medlemmar kräver eftersom det enorma arbete som dessa uträttar och med bättre löner och fler kamrater skulle kunna uträtta – bygger ett samhälle där människor kan mötas som människor. När social­demokratin inte gör det bryter man mot kärleksbudet.

Sjunde budet
Du skall icke stjäla

Socialdemokratin bekämpar den ständigt pågående stölden av den gemensamma ägarlösa egendom som finns i biosfären och i hela naturen. Socialdemokratin motsätter sig artegoismen genom att ta resurser från de köpstarka och bryta den konsumistiska kedje­reaktion som alltid utlöses av de översta inkomstskikten. Detta är inte stöld utan ett åter­lämnande av stöldgods till biosfär och ekosystem.

Socialdemokratin vill stoppa och rulla tillbaka alla slags privatiseringar eftersom de utgör stöld från det gemensamma och överför makt från folket och löntagarna till kapitalet och dess lobbyorganisationer. Socialdemokratin är antikapitalistisk eftersom kapitalismen – vilket Marx påpekade – berövar nio tiondelar av befolkningen all egendom och alla produktionsmedel.

Åttonde budet
Du skall icke bära falskt vittnesbörd

Socialdemokratin ska inte ljuga. Den kan således inte längre säga att den värnar den Svenska modellen, ty någon sådan finns inte längre och är bara en tom fras. Systemet är i dag i allt väsentligt borgerligt.

En levande socialdemokrati befinner sig i djupaste opposition mot det bestående och ljuger för sig själv om den inte inser det.

En äkta socialdemokrat vet att den ensidiga pragmatismen är ett uttryck för rädsla för borgerligheten. Magdalena Andersson är livrädd för att höja skatterna, inte för att hon tror att det ska förstöra eko­no­min – för det tror inte heller hon – utan för att hon räds att det ska dra på sig borgerlighetens och det borgerliga kommentariatets vrede. Pragmatismen blir en fruktansvärd lögn om den inte underordnas jämlikhetens och frihetens ideal.

Nionde budet
Du skall icke hava begärelse till din nästas hus

Socialdemokrater ska i sina personliga liv inte ha begärelse till mer än hen behöver.

Tolstoj hävdade på sin tid att människan inte behöver mer jord än vad som krävs för att begrava henne. Socialdemokrater som lämnar det politiska livet för att genast gå över till lukrativa jobb i näringslivet, i synnerhet inom välfärdsbranschen, bryter mot detta bud och sprider girighetens virus i alla samhällslager.

Att socialdemokrater startar företag är inget problem. Problemet kommer när företagen startar socialdemokrater (tänk på Prime­skandalen).

Socialdemokrater kan aldrig företräda bankernas intressen och Tomas Östros, ordförande för Bankföreningen, är därför på rent logiska grunder inte social­demokrat. Nyliberalismen fann en gång stöd i myten om den själviska genen. Socialdemokratin finner stöd i tanken om den solidariska genen, den förmåga till samarbete och delande lika som gjort att arten kunnat överleva.

Tionde budet
Helt nytt

En socialdemokrat ska inte vara rädd. En rädd socialdemokrati är ingen social­demokrati, det vill säga ingen samhällsförändrade kraft. Ett kongressombud som inte röstar med de tio budorden i ryggmärgen är, som det heter i Psaltaren, som en ensam fågel på ett hustak.

Socialdemokratin är en rörelse som vågar störa väljarna med skattehöjningar och, när det behövs, i bästa gammel­testamentliga profetiska stil, skälla ut ett folk som mutats med skattesänkningar.

Socialdemokratin är beredd att genom social aktivism väcka till liv de slumrande solidariska opinioner som människorna behöver för ett fritt och jämlikt liv och inte nöja sig med de småaktiga värderingar som borgerligheten skapat åt dem. Skälet till att socialdemokratin bekänner sig till reformismen får aldrig, som i dag, vara att den är rädd för sina politiska motståndare, utan endast att den vill vara smartare än det beståendes företrädare. Om socialdemokratin är död, måste den återuppfinnas.