ÅSIKT

Mina löften i år

KULTUR

Kulturminister LENA ADELSOHN LILJEROTH:

■ ■

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Nytt år, ny kulturminister - men samma gamla tradition som vi inledde med Leif Pagrotsky nyårsdagen 2005: kulturministern avger sina nyårslöften för kulturen. Om exakt ett år det dags för ministern att pricka av hur hon lyckats samt avge nya löften.

Foto: Lena Adelsohn Liljeroth, moderat kulturminister, efterträdde Cecilia Stegö Chilò den 24 oktober i år.

Som kulturminister har jag erbjudits att leverera mina nyårslöften. Löften om prioriteringar och frågor, som kommer att stå högt på den kulturpolitiska dagordningen.

Det gör jag gärna men vill också tala om nyårsönskningar.

Önskningarna i det här sammanhanget får handla om vad jag som kulturkonsument hoppas få uppleva under 2007 av föreställningar, filmer, utställningar eller egen läsning. Jag hoppas få se mer av den glädje som fanns i mötet mellan nobelpristagaren Orhan Pamuk och eleverna i Rinkebyskolan, mer av nyfikenheten som sporras av museernas förmåga att presentera sina samlingar i nya stimulerande sammanhang och mer av den speciella känsla som infinner sig när en berörd publik tumlar ut i foajén efter en föreställning. Önskningar som handlar om mina högt ställda förväntningar på kulturlivets aktörer. Och som jag vet kommer att uppfyllas – med råge.

Om önskningarna är kulturkonsumentens, får löftena bli ministerns. Jag vet att om löften ska förverkligas måste de vara realistiska, både i antal och konkretion. Och jag ser med tillförsikt fram emot att få flytta fram positionerna för kulturpolitiken.

Inriktningen av kulturpolitiken ska präglas av långsiktighet, helhetssyn och engagemang. Detta är utgångspunkten för alliansregeringens politik. Kulturpolitiken är i dag en sektor som kännetecknas av inre dynamik och nytänkande men som har att förhålla sig till ett ramverk som i hög utsträckning skapades för mer än trettio år sedan. Det vill säga långt före globaliseringen, långt före dagens kunskapsproduktion och teknik-utveckling.

Kulturpolitiken måste i allt högre grad handla om att medla i övergången mellan det ”gamla” och det nya, att slå vakt om traditioner och kulturarv och samtidigt bejaka kulturen som ett område där det föränderliga får tydliga uttryck. Med den kulturpolitiska översynen, vars arbete påbörjas under 2007, kommer dessa frågor att sättas i fokus med den tydliga målsättningen att ramverket ska gå i takt med sektorn.

Det finns ett stort intresse hos allmänheten för vårt kulturarv. De statliga museerna har genomgått en kvalitativ utveckling och skapat en stark position som källa till kunskap och kulturupplevelser. En ökad samverkan inom museiområdet kan ytterligare förstärka denna utveckling. Jag vill bidra till att museerna fortsätter att utveckla kvaliteten och sin professionella verksamhet och kommer under 2007 att presentera en nationell koordinator för museiområdet.

Att få skapa och uttrycka sig – och ta del av andras skapande – är viktigt för barns och ungdomars utveckling och för förståelsen av omvärlden. Det är min övertygelse och något jag ständigt fick bekräftat under min tid som ordförande för Fryshuset. Barns och ungdomars tillgång till kultur och eget skapande ska inte behöva vara så starkt beroende av var man växer upp, föräldrarnas ekonomiska situation eller olika åldersgrupper.

Vi vet att de flesta små barn har kontakt med böcker. Men vi vet också att många efter några år slutar att nöjesläsa och att många inte har tillgång till levande musik eller teater. Alla måste inte tycka om allting. Men man måste få chans att pröva. Kultur gör livet roligare, är föda för själen. Som kulturminister tänker jag kämpa för barn- och ungdoms- kulturen, förhoppningsvis i nära samarbete med skolan.

Det svenska språket är av central betydelse för oss som verkar och bor i Sverige. Språket är en förutsättning för att kunna delta i samhället fullt ut och för en levande demokrati. Som kulturminister kommer jag att verka för att det svenska språkets ställning lagfästs och utredningsdirektiv om en språklag kommer därför att presenteras i början av 2007.

Kulturskapare tänker nytt, annorlunda och hittar nya lösningar precis som stora delar av närings- livet. Den entreprenörs- anda som kännetecknar kulturlivets aktörer är också en förutsättning för dess mångfald av uttryck och förmåga att hitta alternativa vägar, när mer traditionella spår synes stängda. Länge har denna kraft tagits för given och heller inte bejakats av den offentliga sektorn. Som kulturminister kommer jag att verka för ett ökat utbyte mellan kultur och näringsliv – inte bara för att värna kulturlivets intressen utan för att en jämbördig dialog och lika villkor gynnar båda parter.

Och jag lovar att inte gömma mig för den debatt som pågått under hösten om kulturskaparnas ekonomiska villkor, utan understryker att detta är ett område som jag och mina statsrådskollegor noggrant kommer att följa.

Därtill väntar inom medieområdet flera viktiga och svåra frågor på lösningar: presstödets framtida utformning, EU-direktiv om placering av reklam, nytt regelverk för digital marksänd tv och tryggad framtid för public service är frågor som jag vet kommer att debatteras hett under nästa år.

Nya riktlinjer för kulturpolitiken, en museikoordinator, ökat fokus på barn- och ungdomskultur, en språklag, närmare samarbete mellan kultur och näringsliv och utvecklingen inom medieområdet – det är frågor som jag som kulturminister vill prioritera inför 2007.

Lena Adelsohn Liljeroth