ÅSIKT

USA bakom svensk terrorlag

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Dan Josefsson om förbudet som kan kriminalisera Röda korset: Drivs igenom under hot

Foto: KRISTER HANSSON
HOTAD HJÄLP Regeringens nya terrorlag riskerar att kriminalisera gåvor till hjälporganisationer. Idag svarar Dan Josefsson på Morgan Johanssons replik. ”Lagens drivs igenom under hot om ekonomiska sanktioner från USA, skriver Josefsson.
Foto: TT
Justitieminister Morgan Johansson

DEBATT Regeringen vill att riksdagen ska rösta igenom en dramatisk skärpning av den så kallade finansieringslagen. Enligt lagförslaget ska det bli kriminellt att ge någon som helst typ av gåva – oavsett syfte – till organisationer eller individer som av någon anledning antas vilja ägna sig åt terroristbrott.

Att finansiera terroristbrott är i sig redan förbjudet. Det nya är att det även ska vara olagligt att ge gåvor som bevisligen inte används för terroristhandlingar. Regeringen är således i färd med att kriminalisera viktiga delar av den humanitära nödhjälp till krigsoffer som bland annat Röda korset bedriver runt om i världen och som ibland måste gå via terroriststämplade organisationer.

Justitieminister Morgan Johansson svarar (8 jan) att lagen behövs eftersom den som vill finansiera terrorism kan göra det under förespeglig att det rör sig om humanitärt bistånd: ”Det finns alltså goda skäl till att strypa finansieringen av terroristorganisationer och bidra till att medel i stället ges till fristående och fredliga organisationer som vill bygga upp välbehövlig humanitär verksamhet.”

Det är svårt att följa Morgan Johanssons tanke. Problemet med den nya lagen är just att den inte bara kriminaliserar finansiering av terrorism, vilket vi redan har lagar för, utan även humanitärt

bistånd som exempelvis Röda korset sysslar med. Låt mig ge ett konkret exempel.

Nyligen berättade Internationella rödakorskommitténs generaldirektör Yves Daccord att organisationen vill försöka få kontakt med IS. Detta i hopp om att kunna leverera nödhjälp till tio miljoner människor som lever i IS-kontrollerade områden i Syrien och Irak:

”Vi är intresserade av dessa tio miljoner människor. Vad händer med dem? Vad har de för problem? Det kommer att vägleda oss” (AFP 6 dec 2015). Om det finns ett hjälpbehov vill Röda korset försöka få IS att distribuera nödhjälpen. Det finns nämligen inget annat sätt att nå fram. I en nyligen publicerad rapport konstater Röda korset dock att den här typen av hjälp nu riskerar att kriminaliseras.

Poängen med lagförslaget som riksdagen snart ska ta ställning till är just att alla typer av gåvor till terrorister kriminaliseras ”oavsett syfte”. Därmed spelar det inte längre någon om gåvan utgörs av medicin och är ägnad att rädda livet på krigsoffer.

Remissinstanser som Advokatsamfundet och Civil rights defenders har pekat på det orimliga i att kriminalisera gåvor som ges av humanitära skäl och utan varje spår av brottsligt uppsåt. Röda korset har bett om undantag för biståndsorganisationer. Men i lagförslaget, som hastades fram veckan före jul, avfärdar regeringen kritiken på ett märkligt svepande sätt. Regeringen anser

”... att det inte bör vara tillåtet att lämna bidrag till en organisation eller sammanslutning som ägnar sig åt terroristbrott eller annan särskilt allvarlig brottslighet även om bidragen är avsedda för humanitär verksamhet. Också sådana tillskott riskerar att kunna stärka organisationen eller understödja den olovliga verksamheten.” (Prop. 2015/16:78 sid 52-53).

Varför vill Sveriges regering kriminalisera nödhjälp till krigsoffer?

Det är organisationen Financial action task force (FATF), i praktiken styrd av USA, som ”rekommenderat” Sverige att genomföra lagändringen. Sverige är medlem i FATF men det betyder naturligtvis inte att vi måste följa dess rekommendationer.

Högsta domstolens lagråd har tvärtom kommit fram till att regeringen är omotiverat undergiven FATF. Lagrådet skriver att det ”kan ifrågasättas om en så bokstavstrogen tolkning av rekommendationen som gjorts i [regeringens lagförslag] är nödvändig. Frågan om möjligheten att begränsa straffansvaret till handlingar som är farliga eller skadliga bör övervägas ytterligare” (Lagrådets yttrande 7 dec 2015, sid 4).

Lagrådet säger alltså att regeringen inte alls behöver kriminalisera humanitära insatser bara för att FATF, läs USA, vill det. Lagförslaget är i själva verket ett tydligt led i USA:s strävan att ersätta vanliga lagar runt om i världen med krigslagstiftning. Att kriminalisera bistånd är samma andas barn som Guantánamofängelset och vår svenska regerings kapitulation när USA tilläts flyga Ahmed Agiza och Mohammed Alzery till tortyr i Egypten 2004. Det är inte snyggt av en socialdemokratisk justitieminister att framställa en sådan lagändring som oproblematisk.

När det gäller avlyssningen skriver Morgan Johansson att förslaget inte öppnar för övervakning av ”alla medborgare” och att man därför inte kan tala om ”massövervakning”.

Aftonbladet 11 december och 8 januari

Det är en definitionsfråga. Lagförslaget ger polis och säkerhetspolis möjlighet att avlyssna massor av människor bara utifrån misstanken att de på olika sätt stödjer terroriststämplade. eller bara vagt terrormisstänkta, individer och organisationer, även där det helt saknas misstanke om brottsligt uppsåt. Vem som är ”terrorist” definieras av skumma listor som bland annat USA upprättar och sprider via FN.

Det var en sådan lista som gjorde att två somalier som bodde i Sverige fick sina tillgångar frysta 2005. Jag var med och protesterade genom att i strid med reglerna betala ut lön till dem. Om den nya lagen går igenom och jag gör något liknande i framtiden så kommer Säpo att få avlyssna min telefon. Samma sak gäller rimligen om jag är betalande medlem av Röda korset.

Brottsutredningarna som motiverar övervakningen behöver aldrig gå till åtal, men avlyssningen har ändå skett och inte ens Morgan Johansson lär kunna hålla koll på vem Säpo delar den insamlade informationen med.

Morgan Johansson framställer kriminaliseringen av humanitärt bistånd som både nödvändig och moraliskt försvarlig. Mer i förbigående skriver han dock: ”Att inte uppfylla FATF:s krav kan påverka bedömningen av ett lands kreditvärdighet och i förlängningen de nationella bankernas möjlighet att delta i det globala finansiella systemet.”

Det är nog precis där skon klämmer. Det hade varit rakare att säga att det är orättfärdigt att kriminalisera humanitära gåvor, men att vi driver igenom lagen ändå eftersom det numera är USA som med hot om ekonomiska sanktioner styr den svenska lagstiftningen.

Dan Josefsson

ARTIKELN HANDLAR OM

USA